EnglishSlovak

TSP

07 feb
0

Tlačová správa

Projekt terénnej sociálnej práce sa opäť naplno rozbieha vo viac ako 200 obciach Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky úspešne spustila v poradí už tretí národný projekt zameraný […]

Read More
31 jan
0

Povinná publicita

V súlade so Zmluvou o spolupráci, spolupracujúci subjekt poskytuje IA MPSVR SR súčinnosť pri uplatňovaní pravidiel informovania a publicity v rámci NP TSP II, a to najmä:– umiestnením plagátu o […]

Read More
31 jan
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) platná do 19.5.2020

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II vo verzii 1.01 platná od 21.1.2020 do 19.5.2020 V rámci implementácie NP TSP II  bolo potrebné zosúladiť termíny týkajúce sa finančného […]

Read More
21 jan
0

Výsledky hodnotenia žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) v rámci Oznámenia zameraného na cieľovú skupinu ľudia bez domova

K termínu uzávierky 12.12.2019 bolo zo strany MVO predložených 5 žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II. IA MPSVR SR overila splnenie formálnej správnosti a úplnosti predložených žiadostí. Formálne kritériá naplnilo všetkých 5 […]

Read More
20 dec
0

Výsledky hodnotenia žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) v rámci Oznámenia zameraného na cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity

K termínu uzávierky 18.11.2019 bolo zo strany obcí a MVO predložených 219 žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II. IA MPSVR SR overila splnenie formálnej správnosti a úplnosti predložených žiadostí. Formálne kritériá naplnilo […]

Read More
13 nov
0

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu ľudia bez domova

Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce pre cieľovú skupinu ľudia bez domova je neprístupný vzhľadom na ukončený termín uzávierky predkladania […]

Read More
13 nov
0

OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu ľudia bez domova

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce Cieľová skupina – ľudia […]

Read More
05 nov
0

Najčastejšie kladené otázky spojené s predkladaním žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce V predchádzajúcom národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I sme mali zazmluvnený počet 1 TSP a 1 TP. Môžeme navýšiť počet […]

Read More
16 okt
0

Informácia o zverejnení Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Informácia o zverejnení OZNÁMENIA o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce IA MPSVR SR zverejnila na svojej stránke (www.ia.gov.sk) dňa […]

Read More
14 okt
0

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity

Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej prace pre cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity je neprístupný vzhľadom na ukončený termín uzávierky predkladania […]

Read More