EnglishSlovak

OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu ľudia bez domova

 • Domov
 • OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu ľudia bez domova
13 nov
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zverejňuje

OZNÁMENIE

o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Cieľová skupina – ľudia bez domova

Názov projektu:                                     Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Operačný program:                                Ľudské zdroje (OP ĽZ)

Prioritná os (číslo a názov):                   4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita prioritnej osi 4.1:      Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké  príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.1:                              Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

Kód/číslo oznámenia:                            NP TSP II/ 02-2019

Dátum zverejnenia oznámenia:              13. november 2019

Dátum uzavretia oznámenia:                  12. december 2019

Schválila:                                              Ing. Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka

1.        Základné informácie o národnom projekte

Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) je prijímateľom NFP v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej len „NP TSP II“ a/alebo „projekt“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. NP TSP II sa realizuje na celom území Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom NP a tohto Oznámenia je zvýšenie kvality života ľudí bez domova a pomoc pri uchopovaní  možností napĺňania základných ľudských potrieb a práv pre  ľudí bez domova  smerom k životu v dôstojných podmienkach a to prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce (ďalej „TSP“) a realizácie nadväzujúcich komplexných činností, umožňujúcich reálnu zmenu ich životných podmienok.

Zapojením sa do NP TSP II žiadateľ získava koordinačnú a metodickú podporu zo strany IA MPSVR SR. Kvalitne vykonávaná terénna sociálna práca, v súlade so štandardmi pre výkon terénnej sociálnej práce (príloha č. 4 tohto Oznámenia) je jednou z neodpustiteľných podmienok,  na základe ktorej sú spolupracujúcemu subjektu poskytované finančné prostriedky. Terénnych sociálnych pracovníkov (ďalej aj ako „TSP“) a terénnych pracovníkov (ďalej aj ako „TP“) koordinujú regionálni koordinátori IA MPSVR SR, prostredníctvom metodického vedenia a poradenstva.

IA MPSVR SR v NP TSP II pilotne zavádza inováciu v podobe odborných činností, nadväzujúcich na terénnu sociálnu prácu, realizovaných prostredníctvom odborných pracovníkov.

Zoznam použitých skratiek v texte Oznámenia

CCP                              –        celková cena práce

DOP                             –        dopytovo orientovaný projekt

ESF                           –        Európsky sociálny fond

GR IA MPSVR SR    –        generálny riaditeľ/generálna riaditeľka Implementačnej agentúry
                                           Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IA MPSVR SR           –        Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
                                           Slovenskej republiky

ITMS                           –        IT monitorovací systém

ĽbD                              –        Ľudia bez domova 

MVO                           –        neštátne organizácie; mimovládne a neziskové organizácie

MRR                            –        menej rozvinutý región

NFP                             –        nenávratný finančný príspevok

NP                                –        národný projekt

NP TSP I                     –        národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

NP TSP II                    –        národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

OP ĽZ                          –        Operačný program Ľudské zdroje

RK                                –        regionálny koordinátor

RV NP TSP II             –        Riadiaci výbor NP TSP II, poradný orgán GR IA MPSVR SR pre implementáciu NP TSP II, ktorý vykonáva dohľad nad strategickým smerovaním implementácie NP TSP II

TP                                 –        terénny pracovník

TSP                              –        terénny sociálny pracovník (podľa kontextu tiež: terénna sociálna práca, resp. terénna práca)

OP                                –        odborný pracovník

ÚSVRK                        –        Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

VRR                             –        viac rozvinutý región

ZMOS                         –        Združenie miest a obcí Slovenska

2.        Financovanie národného projektu a objem finančných prostriedkov na aktivity v lokalitách

Výška NFP, ktorý je schválený na realizáciu národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, je  34 598 800,09 EUR, z toho 31 566 048,52 €  EUR pre MRR a 3 032 751,56 € EUR pre VRR.

NFP pre MRR pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 15 % a z ESF vo výške 85 %  a pre VRR pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 50 % a z ESF vo výške 50 %.

Objem finančných prostriedkov indikatívne stanovený pre financovanie aktivít zapojených subjektov v rámci tohto Oznámenia je 235 921 € pre MRR a 958 379 € pre VRR.

3.        Oprávnení žiadatelia o zapojenie sa do národného projektu

V rámci tohto oznámenia sa do NP TSP II môžu zapojiť nasledovné subjekty:

 1. Neštátne organizácie, ktoré boli zapojené do NP Terénna sociálna práca v obciach I v rámci Oznámenia NP TSP I/ 2-2017 zamerané pre cieľovú skupinu ľudia bez domova,
 2. Ostatné neštátne organizácie, ktoré realizujú aktivity sociálnej práce pre cieľovú skupinu ľudia bez domova.

Na účely NP TSP II sa pod označením neštátne organizácie (aj ako „MVO“) rozumejú subjekty, ktoré sú registrované podľa nasledovných zákonov:

–          Občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,

–          Neziskové organizácie podľa zákona č 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,

–          Cirkevné organizácie zriadené v zmysle Zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností § 6, ods. 1, písm. h), k).

Pridelenie podpory v tomto oznámení je podmienené aj tým, že MVO musela doteraz realizovať  sociálnu prácu pre cieľovú skupinu ľudí bez domova a mať v tejto oblasti preukázateľnú relevantnú skúsenosť, pričom doterajšie realizovanie výkonu terénnej sociálnej práce, príp. aktivít príbuzných terénnej sociálnej práci je jedným z hodnotiacich kritérií pri posudzovaní Žiadosti o zapojenie sa do NP TSP II.

4.        Oprávnené cieľové skupiny

V chápaní cieľových skupín z globálnejšieho hľadiska je Oznámenie prioritne zamerané na cieľovú skupinu ľudí bez domova. Pod označením ľudia bez domova sa rozumejú najmä osoby zahrnuté pod skupiny 1. a 2. v zmysle európskej typológie bezdomovectva a vylúčenia z bývania ETHOS:

 • ľudia bez strechy nad hlavou (bez akéhokoľvek prístrešku, žijúci najmä na verejných priestranstvách),
 • ľudia bez bytu alebo domu (s dočasným ubytovaním v inštitúciách alebo útulkoch).

Ďalšie cieľové skupiny, pre ktoré je určené toto Oznámenie, v zmysle OP ĽZ:

 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov,
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy–NEET,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie.

5.        Oprávnené územie

Oprávneným územím realizácie aktivít tohto Oznámenia sú mestá v Slovenskej republike s počtom obyvateľov vyšším ako 50 000 a to mimo lokalít, na území ktorých bola, resp. je TSP financovaná z prioritnej osi č. 5 OP Ľudské zdroje (ďalej „OP ĽZ“) prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“).

Konkrétne ide o nasledovné mestá:

Bratislava, Prešov, Žilina, Trnava, Trenčín a Martin.

Ďalšie slovenské mestá s viac ako 50 000 obyvateľmi – Košice, Nitra, Banská Bystrica a Poprad – nie sú oprávneným územím, na ich území sú aktivity financované z prioritnej osi č. 5 OP ĽZ.

6.        Oprávnené aktivity

6.1. Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce

V rámci implementácie NP TSP II je realizovaný výkon TSP prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, zamestnávaných zapojenými subjektami, pričom IA MPSVR SR poskytuje financovanie ich činnosti.

Terénna sociálna práca je odborná činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia. Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho potreby, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím.

Terénna práca je činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka, zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím, no zároveň presahuje jej hranice v činnostiach smerujúcich k rozvoju lokality/komunity, presadzovaniu práv a záujmov cieľových skupín na lokálnej úrovni.

TSP a TP sú povinní vykonávať terénnu sociálnu prácu v súlade so Štandardami terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách. Viac informácií o odbornom výkone terénnej sociálnej práce získajú žiadatelia v prílohe č. 5 (Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách).

6.2. Nadväzujúce odborné činnosti

NP TSP II zavádza ako pilotné riešenie na terénnu sociálnu prácu nadväzujúce tematicky zamerané odborné činnosti, ktoré budú vykonávané prostredníctvom odborného pracovníka (ďalej aj ako „OP“) pre oblasť:

i.          bývania,

ii.         financií a exekúcií,

iii.        zamestnania.

Základným cieľom týchto aktivít je poskytovanie odborného poradenstva na individuálnej  a inštitucionálnej úrovni v troch  vyššie uvedených oblastiach. Zámerom uvedených aktivít je na základe analýzy celkovej sociálnej situácie a možností a schopností človeka poskytnúť formou odborných intervencií primeranú asistenciu a odbornú pomoc v riešení náročných situácií v uvedených oblastiach. Významnou súčasťou je monitorovanie prostredia kde ľudia z marginalizovaných skupín  žijú, resp. sa zdržiavajú najmä za účelom nadviazania spolupráce, kooperácie, sieťovania organizácií a inštitúcií v prospech hľadania riešení sociálnych problémov a podpory inklúzie osôb zo sociálne vylúčených skupín. Neoddeliteľnou súčasťou sú aktivity v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej a regionálnej úrovni.

Stručný popis pracovných činností jednotlivých odborných pracovníkov:

Odborný pracovník na bývanie:  Poskytovanie odborného poradenstva na individuálnej  a inštitucionálnej úrovni v oblasti bývania. Spolupráca, kooperácia, sieťovanie organizácií a inštitúcií, formovanie partnerstiev významných aktérov zameraných na agendu bývania a vyhľadávanie cenovo dostupných nájomných bytov, oslovovanie potencionálnych prenajímateľov   z verejného aj súkromného sektora. Analýza sociálnej situácie a možností človeka, individuálne plánovanie  a sprevádzanie v procese bývania a atď.

Odborný pracovník na financie: Poskytovanie odborného a špecializovaného poradenstva v oblasti financií, na základe analýzy sociálnej, finančnej situácie  a problému človeka. 

Priame činnosti a intervencie v oblasti oddlžovania klientov napr. spotrebiteľské úvery, exekučné konania, osobný bankrot a pod.

Odborný pracovník na zamestnanie:  Činnosti a aktivity v súvislosti s vyhľadávaním potencionálnych zamestnávateľov a ich priebežné informovanie, motivovanie v prospech zamestnávania osôb z MRK, ľudí bez domova, tvorba individuálnych krokov rozvoja sociálnych zručností a kompetencií v súvislosti so zamestnaním, zmocňovanie a motivácia  človeka v súvislosti so získaním a udržaním zamestnania.

Zámerom tohto pilotného riešenia je podporiť doterajšie aktivity subjektov, ktoré realizovali ako nadväzujúce opatrenia na TSP v troch vyššie uvedených oblastiach a rozvíjať príslušnú odbornú problematiku. Súčasne bude zo strany manažmentu NP TSP II vyvinuté úsilie sieťovať odborných pracovníkov a budú hľadané riešenia pre skvalitňovanie príslušných následných odborných činností s cieľom systematizovať túto tému a pozíciu odborného pracovníka.

Žiadateľ sa môže uchádzať o financovanie týchto odborných činností len v tom prípade, že realizuje terénnu sociálnu prácu prostredníctvom TSP/TP. Schválenie finančnej podpory na odborné činnosti je možné len v prípade, že je podporený aspoň jeden zamestnanec žiadateľa na pozícii terénneho sociálneho pracovníka.

Z tohto dôvodu budú môcť spolupracujúce subjekty neskôr v realizácii NP reagovať na výzvu na predkladanie žiadostí o podporu nadväzujúcich odborných činností, ktorá bude zverejnená po zazmluvnení schválených žiadostí subjektov v rámci obidvoch Oznámení. 

7.    Finančné prostriedky poskytované subjektom v rámci NP TSP II

IA MPSVR SR poskytuje spolupracujúcemu subjektu zapojenému do NP TSP II na základe Zmluvy o spolupráci finančné prostriedky na výkon terénnej sociálnej práce. Financovanie týchto aktivít zo strany NP TSP II spočíva najmä v poskytovaní financií na personálne výdavky TSP a TP. K nim sú poskytované financie na časť nákladov súvisiacich s činnosťou zamestnancov, zapojených do NP TSP II.

V rámci implementácie NP TSP II sa nebude aplikovať zjednodušený spôsob vykazovania výdavkov – štandardná stupnica jednotkových nákladov – ako v doterajších národných projektoch, prostredníctvom ktorých bola financovaná terénna sociálna práca. Financované budú reálne výdavky zapojených subjektov.

7.1. Personálne výdavky

IA MPSVR SR u zapojených subjektov financuje reálne vynaloženú CCP na personálne výdavky zamestnancov a to maximálne v rozsahu, ktorý sa rovná nižšej sume z nasledovných dvoch možností pre príslušný rok:

–          výške politiky odmeňovania zamestnancov žiadateľa na príslušných pozíciách (po indexácii pre príslušný rok),  alebo

–          výške maximálnych personálnych výdavkov na príslušných pozíciách, ktorá je uvedená v tab. 1 tohto Oznámenia.

Nevyhnutnou podmienkou pre financovanie je zamestnávanie zamestnanca na 100 % pracovný úväzok.

Metodika pre stanovenie výšky politiky odmeňovania  

Výška politiky odmeňovania sa vypočíta z platových dekrétov zamestnanca/zamestnancov na príslušnej pozícii (TSP osobitne a TP osobitne), keď sa stanoví priemerná mzda TSP a priemerná mzda TP za 12 mesiacov roku 2018, ku ktorým sa pripočíta priemerná odmena za rok 2018 vypočítaná na 1 mesiac. Takto stanovená priemerná hrubá mzda TSP resp. TP vrátane odmien je indexovaná na platové podmienky roku 2019.  Návod k určeniu politiky odmeňovania je súčasťou Žiadosti o zapojenie sa.

V prípade, keď zapojený subjekt doteraz nevykonával terénnu sociálnu prácu, resp. nemal na príslušnej pozícii v minulosti zamestnanú žiadnu osobu, IA MPSVR SR  bude zapojenému subjektu uhrádzať personálne náklady na príslušné pozície maximálne vo výške, ktorú stanovuje rozpočet NP TSP pre príslušný rok. Pre rok 2019 je stanovená výška CCP pre jednotlivé pozície nasledovná:

TSP – 1 191,- €,

TP – 884,- €.

Finančné prostriedky na výkon TSP a následných odborných činností sú poskytované spätne, po predložení predpísanej dokumentácie zo strany zapojeného subjektu (všetky pravidlá popisuje Príručka pre zapojené subjekty). Zároveň je podmienkou pre úhradu finančných prostriedkov súhlasné stanovisko príslušného RK k výkonu činností realizovaných príslušným subjektom.

Tab.1: Výška maximálnych personálnych výdavkov na príslušných pozíciách za jednotlivé roky

NP TSP Maximálny limit celkovej ceny práce (CCP) na rok 
Názov pracovnej pozície20192020202120222023 
 
Terénny sociálny pracovník1 575 €1 678 €1 788 €1 905 €2 030 € 
Terénny pracovník1 036 €1 103 €1 176 €1 253 €1 335 € 
Odborný pracovník pre oblasť financií, bývania a zamestnania1 806 €1 924 €2 050 €2 185 €2 328 € 

Maximálny limit celkovej ceny práce na jednotlivé roky je platný pre celé Slovensko, nezávisle od kategórie regiónu (MRR aj VRR) a je určený za ustanovený pracovný čas konkrétneho zamestnávateľa v súlade s § 85 Zákonníka práce.

Personálne výdavky zamestnancov financovaných z NP TSP môžu byť zo strany IA MPSVR SR každoročne k 1.1. príslušného roka valorizované na základe indexu nárastu priemernej  mesačnej mzdy v odvetví Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie zverejneného Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, za ktorý sú dostupné údaje, maximálne však do výšky disponibilnej alokácie projektu. Výšku indexu zverejní IA MPSVR SR v dostatočnom predstihu pred jeho aplikáciou na svojej webovej stránke a zároveň ho zašle zapojeným subjektom na e-mailovú adresu záväznú pre elektronickú komunikáciu. 

7.2 Financovanie personálnych výdavkov pred podpisom Zmluvy o spolupráci

V rámci NP TSP II je financovanie personálnych výdavkov TSP a TP výnimočne možné aj počas obdobia pred podpísaním Zmluvy o spolupráci. Vzťahuje sa výlučne len na subjekty, ktoré boli zapojené do NP Terénna sociálna práca v obciach I a v auguste 2019 zamestnávali aspoň jedného TSP či TP. V takom prípade je možné financovať personálne výdavky zo zdrojov NP TSP II za obdobie od 1.9.2019, výlučne však len na tieto osoby. Výdavky za iného zamestnanca, ktorý by nastúpil na miesto TSP resp. TP v období od septembra 2019 do podpisu Zmluvy o spolupráci, nebudú považované v rámci NP TSP II za oprávnené a nebudú zapojeným subjektom uhradené (Proces a výsledky výberového konania nie je v takom prípade možné schváliť.). Samotné uhrádzanie výdavkov za zamestnancov zo strany IA MPSVR SR je možné len po podpise Zmluvy o spolupráci a za podmienok, ktoré určuje Príručka pre zapojené subjekty.

7.3. Náklady súvisiace s činnosťou TSP, TP

V rámci implementácie NP  TSP II budú spolupracujúcim subjektom zo strany IA MPSVR SR spolufinancované náklady, ktoré  úzko súvisia s výkonom terénnej sociálnej práce či nadväzujúcich odborných činností. Finančné prostriedky budú subjektom poukazované vo výške 5,0 % z  reálne vynaloženej a oprávnenej CCP za jednotlivých zamestnancov, očistenej o výšku personálnych výdavkov vzťahujúcich sa na čas zamestnanca,  ktorý strávil na vzdelávaní a supervízii, organizovaných zo strany IA MPSVR SR. Pretože financovanie personálnych nákladov zamestnancov môže byť každý rok prehodnocované a potenciálne zvyšované o štatistický index, predpokladá sa zvyšovanie samotného objemu financií počas implementácie každým kalendárnym rokom.

Táto skupina finančných prostriedkov je zapojeným subjektom poskytovaná automaticky, ako stanovené percento uznaných oprávnených personálnych výdavkov za príslušné obdobie. Zapojené subjekty za tento typ výdavkov nepredkladajú podpornú dokumentáciu. 

Finančné prostriedky poskytnuté na náklady súvisiace s činnosťou TSP a TP musia byť použité výlučne len na pokrytie niektorých z výdavkov, ktoré súvisia s činnosťou TSP a TP. Ide najmä o nasledujúce výdavky:

–          Cestovné výdavky vrátane ubytovania späté so vzdelávaním, supervíziou, resp. poradami s regionálnym koordinátorom,

–          Cestovné výdavky spojené so sprevádzaním klientov na úrady, dochádzaním do vzdialenejších lokalít,

–          Telekomunikačné poplatky,

–          Odmeňovanie TSP, TP či OP,

–          Kúpa obuvi a oblečenia do nepriaznivého počasia a terénu,

–          Očkovanie pracovníkov – TSP, TP či OP,

–          Nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre TSP, TP či OP,

–          Počítačové vybavenie pracovníkov pre TSP, TP či OP,

–          Kancelárske potreby pre TSP, TP či OP,

–          a podobné výdavky zapojeného subjektu, ktoré úzko súvisia s priamym výkonom podporovaných aktivít.

8.        Počet terénnych sociálnych pracovníkov/ terénnych pracovníkov v rámci NP TSP II

Žiadatelia, ktorí sú definovaní v kapitole č. 3, v bode a., môžu v žiadosti o zapojenie žiadať maximálne taký počet zamestnancov na pozícii TSP, resp. pozícii TP, aký bol podporovaný v rámci NP TSP I (2016 – 2019) v júni 2019 podľa príslušnej Zmluvy o spolupráci, maximálne však 4 zamestnancov. Počet zamestnancov TSP musí byť minimálne rovný alebo väčší ako počet zamestnancov TP s výnimkou kombinácie 1 TSP a 2 TP.

Žiadatelia, ktorí sú definovaní v kapitole č. 3, v bode b. môžu v žiadosti o zapojenie uvádzať maximálne 2 zamestnancov na pozícii TSP, resp. pozícii TP, pričom musia žiadať aspoň o 1 zamestnanca TSP.

V priebehu implementácie NP TSP II je v odôvodnených prípadoch možné navýšenie počtu zamestnancov u zapojených subjektov pri zohľadnení lokálnych podmienok pre výkon TSP, ak to finančné možnosti NP TSP II umožnia.

Spolupracujúci subjekt je povinný na obsadenie pozícií TSP a TP zorganizovať výberové konanie, ktorého postup stanovuje Príručka pre spolupracujúce subjekty. Tento postup nie je potrebné aplikovať na prípady, keď bola pozícia TSP resp. TP obsadená na základe výberového konania v rámci predchádzajúceho národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, realizovaného v rokoch 2016-2019, dotyčný zamestnanec spĺňa minimálne kvalifikačné a osobnostné predpoklady definované v Príručke pre spolupracujúce subjekty a súčasne nastupuje na príslušnú pozíciu v rámci NP TSP II najneskôr do 6 mesiacov od posledného výkonu práce v rámci NP TSP I. Tento postup rovnako nie je potrebné aplikovať v prípade subjektu, ak je pozícia TSP/TP obsadená zamestnancom, ktorý v organizácii na tejto pozícii pracoval, v čase podpisu Zmluvy o spolupráci, minimálne 12 mesiacov a spĺňa minimálne kvalifikačné a osobnostné predpoklady definované v Príručke pre spolupracujúce subjekty.

9.        Časový rámec realizácie aktivít v rámci Národného projektu

Začiatok časovej realizácie terénnej sociálnej práce v zapojených subjektoch v rámci NP TSP II je od nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o spolupráci. Koniec realizácie a financovania aktivít je 31. decembra 2022.

V prípade subjektov, ktoré realizovali TSP od 1.9.2019 prostredníctvom zamestnancov, ktorí boli na príslušných pozíciách financovaní v rámci NP TSP I v auguste 2019,  t.j. dotyčné subjekty vykonávali TSP prostredníctvom týchto zamestnancov aj po 1. septembri 2019, je realizovanie aktivít a ich financovanie v rámci NP TSP II od 1. septembra 2019.  

10.    Postup zapojenia sa spolupracujúceho subjektu do NP TSP II

MVO, ktorá spĺňa podmienky uvedené v kapitole 3., sa môže zapojiť do NP TSP vyplnením a zaslaním formulára – „Žiadosť o zapojenie sa do NP TSP II“  (ďalej aj „žiadosť“),  pričom postupuje nasledovne:

 • vyplní elektronický formulár žiadosti na webovom sídle NP TSP II www.tsp.gov.sk, (vzor je prílohou č. 1 tohto Oznámenia), a to v čase podávania žiadostí, najneskôr do uzávierky, ktorú stanovuje kapitola č. 12 tohto Oznámenia;
 • žiadosť vyplní úplne, pravdivo, jednoznačne a zrozumiteľne;
 • po vyplnení žiadosti zabezpečí jej elektronické odoslanie;
 • po elektronickom odoslaní formulára systém vygeneruje PDF formát odoslanej žiadosti, ktorá bude doručená na e-mail pre záväznú elektronickú komunikáciu;
 • vytlačenú žiadosť podpíše štatutárny orgán a opatrí ju odtlačkom pečiatky (ak sa používa);
  • k vytlačenej žiadosti musí žiadateľ pripojiť nasledovné prílohy:
Prílohy k žiadosti o zapojenie sa do projektu
1.Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky.Potvrdenie nesmie byť ku dňu predloženia žiadosti staršie ako 3 mesiace.
2.Potvrdenie miestne príslušného súdu preukazujúce splnenie podmienky, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze,  v reštrukturalizácii, alebo nútenej správe.Potvrdenie nesmie byť ku dňu predloženia žiadosti staršie ako 3 mesiace.
3.Potvrdenie zo všetkých zdravotných poisťovní preukazujúce splnenie podmienky, že žiadateľ nemá nedoplatky poistného na zdravotnom poistení:Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.Union zdravotná poisťovňa, a. s.DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.Potvrdenie nesmie byť ku dňu predloženia žiadosti staršie ako 3 mesiace.
4.Potvrdenie zo sociálnej poisťovne preukazujúce splnenie podmienky, že žiadateľ nemá nedoplatky poistného na sociálnom poistení a na príspevkoch na starobnom dôchodkovom sporení.Potvrdenie nesmie byť ku dňu predloženia žiadosti staršie ako 3 mesiace.
5.Výpis z registra trestov právnickej osobyVýpis  nesmie byť ku dňu predloženia žiadosti starší ako 3 mesiace.
6.Výpis z registra trestov žiadateľa a všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa, prokuristu/ov a osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti preukazujúci, že tieto osoby neboli právoplatne odsúdené za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.Výpis  nesmie byť ku dňu predloženia žiadosti starší ako 3 mesiace.
7.Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu za obdobie piatich rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti.Potvrdenie nesmie byť ku dňu predloženia žiadosti staršie ako 3 mesiace.
8.Zmluva o zriadení a vedení bankového účtu.
9.Potvrdenie banky o pridelenom IBAN kóde.
10.Výpis z bankového účtu, ktorým žiadateľ potvrdzuje schopnosť predfinancovať mzdy pracovníkov – výška sumy je uvedená vo Vašej Žiadosti o zapojenie.
11.Splnomocnenie žiadateľaŽiadateľ predkladá v prípade, ak osoba konajúca v mene žiadateľa nie je štatutárnym orgánom žiadateľa. Splnomocnenie musí byť notársky overené.
 • vytlačenú žiadosť, podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa a potvrdenú odtlačkom pečiatky, vrátane všetkých požadovaných príloh doručí žiadateľ  na adresu doručenia IA MPSVR SR najneskôr do termínu uzávierky, vrátane, pričom verzia elektronicky odoslanej žiadosti a fyzicky doručenej žiadosti musí byť identická.
Žiadosť vrátane príloh je potrebné doručiť na adresu doručenia v uzavretom a neprehľadnom obale, na ktorom musí byť uvedený nápis: „NEOTVÁRAŤ – Žiadosť NP TSP II/ 02-2019“.

Adresa doručenia:

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava,

Žiadosť je možné predložiť na IA MPSVR SR (na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:

–          doporučenou poštovou prepravou[1],

alebo

–          osobne na podateľni IA MPSVR SR,

–          kuriérskou službou,

v pracovné dni v úradných hodinách zverejnených na webovom sídle IA MPSVR SR www.ia.gov.sk.

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť riadne, včas a vo forme určenej IA MPSVR SR.

Žiadosť sa považuje za riadne doručenú, ak žiadosť a jej prílohy sú vypracované na počítači, čitateľne, v slovenskom jazyku a písmom, umožňujúcim rozpoznanie textu, t. j. tak, aby bolo možné objektívne posúdenie obsahu žiadosti. V prípade príloh predložených v inom ako slovenskom jazyku, musí byť priložený oficiálny preklad do slovenského jazyka. Preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne vyhotovené v českom jazyku.

Žiadosť sa považuje za doručenú včas ak bola predložená do termínu uzavretia Oznámenia. Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podať žiadosť včas je dátum odovzdania listinnej verzie žiadosti osobne do podateľne, alebo dátum jej odovzdania na poštovú, resp. inú prepravu.

Pokiaľ na poštovej zásielke od žiadateľa nie je poštová pečiatka s dátumom odovzdania písomnej formy dokumentácie žiadosti na poštovú prepravu, resp. dátum je nečitateľný, IA MPSVR SR vyzve žiadateľa na preukázanie dátumu odovzdania zásielky obsahujúcej žiadosti na poštovú prepravu – žiadateľ tak môže urobiť preukázaním odovzdania zásielky na poštovú prepravu prostredníctvom podacieho lístka alebo iným preukázateľným spôsobom. IA MPSVR SR nezodpovedá za žiadosť, ktorú žiadateľ  zašle poštou alebo  kuriérskou  službou, ak bude poškodená, príp. nebude doručená.  IA MPSVR SR nezodpovedá ani za prípadné dôsledky, ktoré z toho vyplynú.

Obdobne sa postupuje pri overovaní splnenia stanovenej lehoty aj pri predkladaní iných dokumentov v rámci hodnotiaceho procesu. 

Žiadosť je doručená v určenej forme, ak je vyplnený elektronický formulár žiadosti a zároveň je doručený v listinnej podobe a doručený žiadateľom vrátane príloh, ktoré sú originálom alebo overenou kópiu dokumentov.

V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť riadne, alebo včas, alebo v určenej forme, IA MPSVR SR nebude takúto žiadosť posudzovať, s výnimkou prípadu, keď nie sú doručené všetky prílohy žiadosti (v tomto prípade sa aplikujú postupy popísané v kap. č. 11).

Podpísaním  žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov v nej uvedených a akceptuje podmienky Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí.

11.    Hodnotenie a výber predložených žiadostí

Hodnotenie predložených žiadostí bude prebiehať na základe kritérií pre výber tretích subjektov, ktoré sú prílohou tohto Oznámenia.

11.1. Posúdenie formálnej správnosti a úplnosti predloženej žiadosti

V prvom kroku sa posudzujú formálne kritériá, prostredníctvom ktorých IA MPSVR SR overí, či predložená žiadosť spĺňa kritériá formálnej správnosti a úplnosti. V prípade, ak sa v tomto kroku hodnotenia zistí, že žiadajúci subjekt opomenul k žiadosti priložiť niektorú z požadovaných príloh, manažment NP TSP II žiadateľa písomne vyzve na doplnenie úplnosti žiadosti, v lehote do 7 pracovných dní od odoslania výzvy na doplnenie úplnosti žiadosti prostredníctvom elektronickej pošty, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti o zapojenie.   Všetky žiadosti, ktoré nenaplnia kritériá formálnej správnosti a úplnosti, budú z ďalšieho hodnotenia vyradené. Úspešné žiadosti v rámci tejto prvej fázy postupujú do ďalšej fázy.

11.2. Hodnotenie prostredníctvom odborných a technických kritérií

V druhej fáze hodnotenia je posudzovaná doterajšia odborná činnosť žiadateľa pre príslušnú cieľovú skupinu. Budú aplikované kritériá a pridelené body jednotlivým žiadostiam o zapojenie. Na ich základe budú žiadosti o zapojenie zoradené podľa poradia. Žiadosť musí získať aspoň 45 % zo všetkých možných bodov, aby postúpila do záverečnej fázy hodnotenia.

V prípade, ak by dve, príp. viac žiadostí získalo rovnaký počet bodov, použije sa ako rozlišovacie kritérium dĺžka trvania výkonu TSP resp. príbuzných činností v doterajšom pôsobení daného žiadateľa.

11.3. Súlad predpokladaných činností zamestnancov zapojených do NP TSP I s východiskami, cieľmi a hodnotami terénnej sociálnej práce

V záverečnej fáze hodnotenia bude overený súlad predpokladaných činností zamestnancov, o financovanie ktorých subjekt žiada, s východiskami, cieľmi a hodnotami TSP.

11.4. Výsledok hodnotenia žiadostí a uzatváranie Zmlúv o spolupráci

Výsledkom trojstupňového hodnotenia žiadostí je poradie žiadateľov s pridelenými bodmi. Poradie bude vytvorené osobitne pre  VRR (Bratislavský samosprávny kraj) a pre MRR (celé Slovensko okrem BSK).  

IA MPSVR SR  najneskôr do 20 pracovných dní od konečného termínu uzávierky pre odoslanie žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II zverejní výsledky hodnotenia žiadostí na svojom webovom sídle a vydá pre všetky doručené Žiadosti príslušné stanovisko, ktoré zašle prostredníctvom mailu uvedeného v Žiadosti.

Uzatváranie Zmlúv o spolupráci bude realizované  podľa  poradia žiadateľov s pridelenými bodmi až do vyčerpania finančných možností rozpočtu NP.

Zmluva o spolupráci po podpise štatutárnym orgánom obidvoch strán (IA MPSVR SR a žiadateľa) bude zo strany IA MPSVR SR zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

11.5. Viacerí žiadatelia o zapojenie sa v jednom meste

V prípade žiadostí o zapojenie sa v jednom meste IA MPSVR SR posúdi, či je efektívne a účelné podporovať viac subjektov v jednom meste v rámci tohto Oznámenia, vrátane počtu podporovaných zamestnancov. V prípade pozitívneho stanoviska IA MPSVR SR tiež jednoznačne identifikuje deliacu líniu medzi činnosťami príslušných subjektov (rôzne časti mesta, resp. konkretizáciu prioritných činností pre ľudí bez domova, a pod.). IA MPSVR SR predloží návrh na zapojenie viacerých subjektov v jednom meste vrátane navrhovaného počtu zamestnancov Riadiacemu výboru NP TSP II na schválenie. 

To znamená, že v rámci tohto Oznámenia môžu byť podporené v jednom meste aj viaceré žiadosti za dodržania vyššie uvedených podmienok. Okrem toho je limitujúcim faktorom výška alokácie na príslušné regióny. V rámci VRR budú podporené subjekty do vyčerpania príslušnej alokácie podľa počtu získaných bodov, obdobne v rámci MRR. 

11.6. Zásobník žiadostí o zapojenie

Žiadosti, ktoré úspešne prejdú hodnotením, ale nebude možné s týmito žiadateľmi z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov uzatvoriť Zmluvu o spolupráci, budú zaradení do Zásobníka žiadostí o zapojenie sa.  V rámci tohto Oznámenia budú vytvorené dva zásobníky žiadostí o zapojenie:

 1. Žiadosti subjektov, ktorí výkon TSP  geograficky lokalizujú v MRR – územie SR, okrem BSK,
 2. Žiadosti subjektov, ktorí výkon TSP geograficky lokalizujú vo VRR – územie BSK.

IA MPSVR SR predpokladá, že v priebehu implementácie NP TSP II sa uvoľnia finančné prostriedky, čo umožní IA MPSVR SR ponúknuť uzatvorenie Zmluvy o spolupráci ďalším subjektom zo Zásobníka a to podľa poradia žiadateľov v príslušnom Zásobníku (VRR či MRR) v rámci tohto Oznámenia.

12.    Termín pre predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II

Termín uzávierky pre odoslanie žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II je 12.12.2019.

13.    Poskytovanie informácií k problematike oznámenia

V prípade akýchkoľvek  otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP TSP II, resp. s podmienkami zapojenia sa žiadateľov do tohto projektu,  je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: nptsp@ia.gov.sk

telefón: 02 / 2046 1501, 0918 591 215

Korešpondenčná adresa:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

www.ia.gov.sk

14.    Prílohy a informácie k prílohám

 1. Formulár – ,,Žiadosť o zapojenie do NP TSP II pre cieľovú skupinu ľudia bez domova“ 

  2. Vzor Zmluvy o spolupráci

  3. Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II + Prílohy príručky

  4. Kritériá pre hodnotenie predložených žiadostí – cieľová skupina ĽbD

  5. Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách

  6. Zoznam obcí, ktorých aktivity v oblasti sociálnej inklúzie boli resp. sú financované zo  strany ÚSVRK (PO č. 5 OP ĽZ) – ktoré nie sú oprávnené uchádzať sa o zapojenie do NP TSP II

Leave A Comment