EnglishSlovak

Spolu pre komunity

 • Domov
 • Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá

Národný projekt
Terénna sociálna práca a komunitné centrá


Projekt je o začleňovaní ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ľudí, ktorí žijú v marginalizovaných rómskych komunitách alebo zažívajú bezdomovectvo a často sú uviaznutí v pasci generačnej chudoby.


Awesome Image

Projekt vznikol spojením  pôvodne štyroch národných projektov zameraných na terénnu sociálnu prácu a komunitné centrá, ktoré zastrešovala IMPLEA a Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Odteraz budeme pod jednou strechou, oblasti podpory a spôsob našej práce sa však nemenia.

Projekt svojimi aktivitami prispeje  k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti.

Zapojenie do projektu

Postup zapojenia sa do národného projektu:

 • žiadateľ si prečíta Výzvu na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá (ďalej „Spolu pre komunity“);
 • žiadateľ si vyberie konkrétnu oprávnenú aktivitu, do ktorej sa chce zapojiť a prečíta si podmienky zapojenia;
 • žiadateľ vyplní a odošle elektronický formulár Žiadosti pre príslušnú oprávnenú aktivitu;
 • po odoslaní vyplneného formuláru bude žiadateľovi (na e-mail pre záväznú elektronickú komunikáciu) doručená vygenerovaná Žiadosť o zapojenie v PDF. formáte;
 • žiadateľ podpísanú Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu spolu s prílohami doručí na IMPLEA jedným z nasledovných spôsobov:
  • elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) alebo
  • v listinnej podobe na poštovú adresu vykonávateľa (IMPLEA);
 • s úspešným žiadateľom bude uzatvorená Zmluva o spolupráci, ktorá bude  následne zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

Mapa zapojených subjektov

Kontaktné body subjektov, ktoré sú aktuálne zapojené do NP TSP KC - obce, mestá, komunitné centrá, nízkoprahové denné centrá a nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu.