EnglishSlovak

Najčastejšie otázky - aktivita KC/NDC/NSSDR


1. Je potrebné priložiť k žiadosti o zapojenie sa do NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá (ďalej aj „NP Spolu pre komunity“ alebo „NP SpK“) konkrétny formát Plánu KC, ktorý je prílohou Výzvy?

Nie, k Žiadosti o zapojenie prikladáte aktuálny Plán KC. Formát plánu, ktorý je prílohou výzvy slúži ako vzor.

2. Je Plán KC/NDC/NSSDR povinnou prílohou aj pre NDC a NSSDR?

Áno, Plán KC/NDC/NSSDR je povinnou prílohou pre všetky 3 sociálne služby, teda aj pre NDC a NSSDR.

3. Je potrebné predkladať v rámci prílohy č. 4 Výzvy aj výpis z registra trestov zamestnancov KC/NDC/NSSDR?

Nie. Zamestnanci predkladajú aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) Poskytovateľovi sociálnej služby. Ten na základe toho zašle na IA MPSVR SR čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zamestnanca – súčasť prílohy č. 4. Výzvy. Čestné prehlásenie o bezúhonnosti zamestnanca KC/NDC/NSSDR je potrebné zaslať za každého zamestnanca zvlášť.

4. Keďže v doteraz realizovanom projekte NP BOKKÚ nemáme obsadenú pozíciu odborného garanta KC, kým prebehne výberové konanie na jej obsadenie, môže odborný výkon KC zabezpečovať raz týždenne aj osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady a v súčasnosti je už našou zamestnankyňou na inej pozícii?

V prípade, ak si ako Poskytovateľ chcete uplatňovať spätnú oprávnenosť transferov, je potrebné postupovať v zmysle bodu 4.7.2. písm. a) Výzvy t. j. ak subjekt nemá obsadenú pracovnú pozíciu odborný manažér KC/NDC/NSSDR, môže sa dohodnúť s inou osobou (spĺňajúcou kvalifikačné predpoklady stanovené pre pozíciu odborného manažéra KC/NDC/NSSDR), na nevyhnutný čas, po dobu max. 3 mesiacov, na zabezpečení odborného výkonu pre účely plnenia NP SpK v rozsahu a za podmienok po predchádzajúcom preukázateľnom súhlase IMPLEA.
K udeleniu súhlasu IMPLEA je potrebné predložiť doklady preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov inou osobou, ktoré subjekt predloží súčasne s Prílohou č. 4 tejto Výzvy. Odborný výkon realizovaný inou osobou musí byť zabezpečený v rozsahu spravidla jeden deň v týždni. Následne musí byť pracovná pozícia odborný manažér KC/NDC/NSSDR obsadená na plný pracovný úväzok. V opačnom prípade môže IMPLEA so subjektom ukončiť Zmluvu o spolupráci. Uvedenou inou osobou môže byť aj Vaša aktuálna zamestnankyňa, ktorá je zamestnaná na pozícii mimo KC/NDC/NSSDR (nie je podporená v rámci NP), za splnenia vyššie uvedených podmienok.

5. V prípade ak v súčasnosti nemáme obsadené žiadne pracovné pozície, je potrebné zasielať prílohu č. 4 Výzvy - Prehľad zamestnancov subjektu?

Nie. V prípade ak Poskytovateľ nemá aktuálne obsadené príslušné pracovné pozície, vzťahuje sa na neho postup obsadzovania pracovných pozícií uvedený v bode 4.7.2. písm. c) Výzvy t. j. Poskytovateľ vytvára nové pracovné miesto, vyhlási výberové konanie na obsadenie novej pracovnej pozície (postup výberového procesu bude definovaný v Príručke, ktorej zverejnenie sa plánuje na prelome mesiacov júl – august 2023). Zároveň dopĺňame, že výberové konanie je možné vyhlásiť po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o spolupráci, ktorej prílohou bude aj predmetná Príručka. Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak nemáte aktuálne obsadené príslušné pracovné pozície, predmetnú Prílohu č. 4 Výzvy k Žiadosti nepredkladáte.

6. Musí byť Plán KC/NDC/NSSDR podpísaný štatutárnym zástupcom?

Áno, Plán KC/NDC/NSSDR by mal byť podpísaný štatutárnym zástupcom.

7. V prípade ak máme záujem zapojiť sa v rámci NP do Terénnej sociálnej práce aj do KC, je potrebné podať 2 žiadosti?

Áno. Pokiaľ sa chcete zapojiť v rámci NP Spolu pre komunity do TSP aj do KC, je potrebné vyplniť 2 žiadosti = jednu pre TSP, jednu pre KC.

8. Zatiaľ nemáme zaregistrovanú sociálnu službu KC. Je to podmienka, mať zaregistrovanú sociálnu službu KC, aby sme sa mohli do NP prihlásiť?

Áno. Aby ste sa mohli do národného projektu zapojiť je potrebné, aby ste mali zaregistrovanú ambulantnú aj terénnu formu sociálnej služby KC.

9. K podávaniu žiadosti o zapojenie sa do NP je potrebné mať už konkrétnu miestnosť (budovu), kde bude komunitné centrum fungovať? Alebo tam bude určité obdobie na zabezpečenie miestnosti po podpísaní zmluvy?

Konkrétne miesto – budovu – potrebujete mať už pri registrácii sociálnej služby na VÚC. Bez určenia konkrétnej budovy nie je možné sociálnu službu KC zaregistrovať. Ohľadom registrácie sociálnej služby Vám bližšie informácie poskytne príslušný VÚC.

10. Rozumieme tomu správne, že IMPLEA bude preplácať transfer za zamestnancov KC/NDC/NSSDR iba za reálne odpracovaný čas a mzdové náhrady za dovolenky/priepustky/sviatky nebudú v rámci transferov preplácané?

Áno, IMPLEA bude v zmysle zverejnenej Zmluvy o spolupráci poskytovať transfer za reálne odpracované hodiny.

11. Ak ako Poskytovateľ plánujeme so začiatkom výkonu poskytovania služby prostredníctvom NP Spolu za komunity od 01. 09. 2023, je možnosť preklopenia zamestnancov, ktorí pracovali na obdobných pracovných pozíciách v predchádzajúcom NP BOKKÚ? Pri podávaní žiadosti o zapojenie sa do NP prikladáme tiež zoznam navrhovaných zamestnancov na pracovné pozície v rámci NP Spolu za komunity?

V prípade ak si ako Poskytovateľ nebude nárokovať spätnú oprávnenosť výdavkov od 01. 08. 2023, je možné preobsadiť pracovné miesta zamestnancami KC/NDC/NSSDR, s ktorými ste mali uzatvorený pracovný pomer v rámci NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (IMPLEA) alebo NP Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK. V takomto prípade prílohu č. 4 Výzvy nezasielate spolu so žiadosťou. O zaslanie návrhu zamestnancov KC/NDC/NSSDR (spolu s dokladmi, ktoré preukážu splnenie kvalifikačných predpokladov) budete zo strany IMPLEA vyzvaní. Uvedený návrh bude prílohou Príručky pre zapojené subjekty do NP Spolu pre komunity. Predpokladá sa, že Príručka bude zverejnená na webovom sídle IMPLAE na prelome mesiacov júl – august 2023.

12. Budeme mať nárok na spätnú refundáciu, ak Žiadosť o zapojenie sa do NP nepošleme v deň kedy sme Žiadosť vypĺňali?

Áno. Pre účely spätnej oprávnenosti je potrebné byť úspešným žiadateľom o zapojenie sa do NP Spolu pre komunity v rámci 1. kola Výzvy, ktorého začiatok je 17. 07. 2023 a uzavretie 04. 08. 2023. V uvedenom časovom rozsahu je teda aj potrebné zaslať Žiadosť o zapojenie sa do NP Spolu pre komunity.

13. Kde na webovom sídle IMPLEA nájdeme Príručku pre subjekty zapojené do NP Spolu pre komunity? Chceli by sme vedieť aké sú bližšie podmienky poskytovania sociálnej služby KC/NDC/NSSDR v rámci NP.

Príručka pre zapojené subjekty do NP Spolu pre komunity aktuálne nie je na webovom sídle IMPLEA zverejnená. Príručka pre zapojené subjekty do NP Spolu pre komunity bude zverejnená na webovej stránke projektu v čase podpisu Zmlúv o spolupráci. Bližšie informácie ohľadom zabezpečenia výkonu sociálnej služby KC/NDC/NSSDR nájdete v prílohe č. 6 Výzvy – Informácia k zabezpečeniu výkonu KC/NDC/NSSDR a ostatných aktivít v rámci NP Spolu pre komunity, ktorá je zverejnená na webových stránkach NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

14. Máme k Prílohe č. 4 k Výzve poslať pracovné zmluvy zamestnancov, ktoré budú platné od 01. 08. 2023?

Nie. Posielate kópie pracovných zmlúv uzatvorených v rámci NP Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. alebo NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni alebo aktuálnych pracovných zmlúv vrátane prípadných dodatkov navrhovaných zamestnancov. Pre účely posúdenia nároku na spätnú oprávnenosť transferov je potrebné uvedenými dokladmi preukázať kontinuálny pracovný pomer navrhovaných zamestnancov v období pred zverejnením tejto Výzvy.

15. Môžeme podať žiadosť do 1. hodnotiaceho kola, aj keď chceme začať s výkonom KC od 01. 10. 2023?

Áno, môžete si podať žiadosť o zapojenie sa do NP Spolu pre komunity aj keď plánujete začať výkon od 01. 10. 2023. Musí byť však dodržaný článok 5, bod 5.2 Zmluvy o spolupráci: „Subjekt je povinný obsadiť pracovné miesto odborného manažéra KC/NDC/NSSDR, komunitného pracovníka KC resp. odborného pracovníka NDC/NSSDR a pracovníka KC/NDC/NSSDR, pričom z dôvodu potreby zabezpečenia výkonu zamestnancov subjektu, musí byť dodržaná podmienka obsadenia všetkých 3 pracovných pozícií (platí do 2 kalendárnych mesiacov od dňa účinnosti Zmluvy)“.

16. Bude sa transfer poskytovať za skutočne odpracované hodiny. Zo zostávajúcich oprávnených výdavkov vo výške 17%, môže zamestnávateľ pokryť výdavok za náhradu mzdy?

Transfer vo výške 17% slúži na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov Poskytovateľa.

17. Jednotkový náklady zverejnený v časti 4.6.1 je celková cena práce zamestnanca na 1 hodinu? – t. j. jeho hrubá mzda a povinné odvody zamestnávateľa?

Jednotkový náklad vychádza z celkovej ceny práce, t. j. hrubá mzda + odvody zamestnávateľa (viď Zmluva o spolupráci: Čl. 4, bod 4.2; a).

18. Je potrebné uzatvoriť novú pracovnú zmluvu od 01. 08. 2023 so zamestnancami alebo je postačujúci dodatok k Zmluve o predĺžení pracovného pomeru?

Zamestnávateľ pri pracovnoprávnych vzťahoch postupuje v zmysle Zákonníka práce (ak to ZP umožňuje môžu mať zamestnanci vypracované len dodatky k PZ).

19. Je potrebné pracovný pomer so zamestnancami KC/NDC/NSSDR uzatvoriť na dobu neurčitú?

Zamestnávateľ postupuje v zmysle Zákonníka práce a teda je plne v kompetencii zamestnávateľa uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú/dobu určitú.

20. Je možné, aby zamestnanec KC/NDC/NSSDR mal časť úväzku aj na iných projektoch poskytovateľa?

Zamestnanec môže mať v zmysle Zákonníka práce viac úväzkov, pričom plný pracovný úväzok si uplatňuje v KC/NDC/NSSDR

21. Na dovolenku, návštevu lekára, sprevádzanie či sviatok má zamestnanec zo Zákonníka práce právo. Ako ich budeme hradiť ak nie sú oprávneným výdavkom?

Priemerný náklad zamestnávateľa na dovolenku, sviatok, návštevu lekára, práceneschopnosť, sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi je zohľadnený - zahrnutý - v sume jednotkového nákladu pri jednotlivých pozíciách. V tomto systéme financovania sú platené v rámci kalendárneho roka, len nevstupujú ako faktor do financovania zo strany IMPLEA. Reálne odpracovaná hodina predstavuje len podmienku oprávnenosti jednotkového nákladu, na základe ktorého sa príspevok poskytuje. Základom pre výpočet jednotkových nákladov boli celoročné náklady (celková cena práce) na zamestnancov na predmetných pracovných pozíciách vrátane všetkých nákladov, ktoré súvisia s čerpaním dovolenky, platenými štátnymi sviatkami, návštevou lekára, práceneschopnosťou, či sprevádzaním rodinného príslušníka k lekárovi v rámci NP BOKKÚ.

22. Čo v prípade, ak zamestnanec maximálny počet hodín stanovený pre jeho pracovnú pozíciu nenaplní?

V prípade, ak odpracuje menej ako je uvedený počet hodín pre každú pozíciu (či už pozícia nebude obsadená, alebo z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci, ktoré budú v nadpriemernom rozsahu), nič sa nedeje. Zamestnávateľovi bude vyplatená pomerná suma, presne na základe počtu odpracovaných hodín a hodinového jednotkového nákladu.

23. Je zo strany IMPLEA určená výška mzdy, resp. minimálna výška CCP na jednotlivé pracovné pozície?

Zo strany IMPLEA nie je určená minimálna výška CCP. Povinnosťou Poskytovateľa KC/NDC/NSSDR, ktorá bude uvedená v Zmluve o spolupráci, je použiť prijatý príspevok vo forme jednotkového nákladu výlučne na celkovú cenu práce súvisiacu s podporovanými pracovnými pozíciami z NP SpK. Zodpovednosťou poskytovateľov KC/NDC/NSSDR je, aby nastavením výšky CCP jednotlivých podporených zamestnancov bola táto podmienka zohľadnená.

24. Na základe čoho bol stanovený max. počet reálne odpracovaných hodín?

Pri stanovovaní max. počtu reálne odpracovaných hodín sa vychádzalo z údajov z IMPLEA o skutočne odpracovaných hodinách Odborný garant KC/NDC/NSSDR, odborný pracovník KC/NDC/NSSDR, komunitný pracovník KC, pracovník KC/NDC/NSSDR v NP BOKKÚ od januára do decembra 2022. Táto hodnota hodín je očistená o relevantný počet hodín sviatkov, návštev lekára, práceneschopnosti, sprevádzania rodinného príslušníka k lekárovi a samozrejme čerpanie dovolenky. Touto metódou bol pre NP Spolu pre komunity stanovený počet odpracovaných hodín 1594 hod. v prípade pozície odborný manažér KC/NDC/NSSDR, 1578 hod. v prípade pozície komunitný pracovník, 1599 v prípade pozície odborný pracovník NDC/NSSDR a 1615 hod. v prípade pozície pracovník KC/NDC/NSSDR.