EnglishSlovak

Oznam

Implementačná agentúra MPSVR SR bola ku dňu 31.12.2023 zrušená rozhodnutím ministra práce.

Všetky jej práva a povinnosti dňom 1. januára 2024 v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách prešli na jej zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky.

Informácie k národným projektom financovaným z OP LZ sú naďalej k dispozícii v záložkách na tejto webovej stránke.

O nás

IMPLEA

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR. V programovom období 2014-2020 vystupuje v pozícii prijímateľa nenávratnej finančnej pomoci pre oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (prioritné osi 3 a 4).

Misia

Ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, podávame pomocnú ruku a možnosť zažiť skutočnú zmenu k lepšiemu.

VíZIA

Byť ľudskou a súčasne funkčnou podpornou inštitúciou, ktorá okrem empatie vie vždy aj reálne pomôcť. 

HODNOTY

ľudskosť, dôslednosť, pomoc, riešenie, zmena

Národné projekty

Spolu pre komunity

NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá

Nový projekt

Solidarita s Ukrajinou

NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR

Plán k nezávislému životu

NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

Sociálne podnikanie pre ľudí

NP Inštitút sociálnej ekonomiky

Sociálne služby kvalitnejšie

NP Kvalita sociálnych služieb

Formujeme sociálny dialóg

NP Podpora kvality sociálneho dialógu

Terénna sociálna práca

NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Komunity pre všetkých

NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Opatrovanie doma

NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Aktuality

IMPLEA v číslach
OP ĽZ 2014-2023
Program Slovensko 2021-2027

0
NÁRODNÝCH PROJEKTOV
500 +
ZAPOJENÝCH SUBJEKTOV
10000 +
INTERVENCIÍ

Príbehy

Starnutie je prirodzený proces, ktorý ovplyvňuje nielen náš fyzický vek, ale aj naše priority, potreby a vnútorné prežívanie. Jednou z priorít sociálneho podniku Aptet ISP družstvo, r.s.p., je práve aplikácia „age manažmentu“ v praxi.

V jednom bistre v Ilave na jedlo pozývajú neznámi, aby sa mohli dobre najesť aj tí, ktorí by si to inak nemohli dovoliť.

Pavel Šarina v meste vybudoval najväčšiu sieť rýchleho občerstvenia v okolí. Možno by na tom nebolo nič zvláštne, keby tento šikovný podnikateľ nebol nepočujúci.

Mapa našej spolupráce

Na mape sa zobrazujú kontaktné body organizácií, obcí, podnikov a komunitných centier, s ktorými spolupracujeme v rámci národných projektov.