EnglishSlovak

Agentúra zmeny

  • Domov
  • Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám


Podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže fyzická alebo právnická osoba požiadať o sprístupnenie informácií, ktorých zverejnenie iné prepisy nevylučujú a ktoré má Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IMPLEA“).

1. Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti, ktorú možno podať:

▪ osobne v podateľni  Implementačnej agentúry MPSVR SR v úradných hodinách počas pracovných dní (8:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00 hod.).

▪ písomne prostredníctvom pošty na adrese:

Implementačná agentúra MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava

▪ elektronickou poštou:  info@ia.gov.sk 

Za poskytnutie informácie v zmysle zákona sa považuje aj odkaz na už zverejnenú informáciu. Za písomnú žiadosť sa považuje žiadosť doručená v tlačenej podobe poštou alebo faxom, alebo žiadosť doručená elektronickou poštou.

2. IMPLEA vybaví len takú doručenú žiadosť, z ktorej je zrejmé:

▪ že je určená pre IMPLEA

▪ kto ju podáva

▪ ktorých informácií sa týka

▪ aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

V zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. IMPLEA žiadosť vybaví bez zbytočného odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia žiadosti na IMPLEA. V odôvodnených prípadoch možno lehotu predĺžiť najviac však o osem pracovných dní.

Žiadosť o poskytnutie informácií, ktoré sa nevzťahujú na pôsobnosť IMPLEA postúpi povinnej osobe, ak je mu známa.

Ak v žiadosti žiadateľa o poskytnutie informácie chýbajú predpísané náležitosti, IMPLEA bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak po uplynutí lehoty žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť sa odloží.

3. Obmedziť prístup k informáciám možno len z dôvodov vymedzených §8 až 11 zákona, ktorými sú:

a) ochrana osobných údajov

b) ochrana obchodného tajomstva

c) nesúhlas osoby, ktorá odovzdala informáciu IMPLEA a nemá informačné povinnosti podľa zákona

d) ochrana duševného vlastníctva

e) zverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu

f) ochrana informácií týkajúcich sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní

g) vytvorenie nových informácií ako sú analýzy, prehľady a pod. a návrhy predpisov, či dokumentov koncepčného a strategického charakteru, ktoré neprešli určitým schvaľovacím procesom.

4. Obmedzenie prístupu sa nevzťahuje na informácie:

a) získané za verejné financie

b) o použití verejných financií

c) o nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce

d) o štátnej pomoci.

5. Úhrada nákladov :

Informácia na základe žiadosti sa sprístupní po preukázaní úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

IMPLEA môže podľa zákona zaplatenie úhrady odpustiť.

Smernica upravujúca postup pri poskytovaní informácií (účinná od 15. 3. 2015)

Príloha č. 1 – Ústne podaná žiadosť o poskytnutie informácie

Príloha č. 2 – Záznam o telefonickom poskytnutí informácie

Príloha č. 3 – Písomná žiadosť o poskytnutie informácie

Príloha č. 4 – Rozhodnutie

Príloha č. 5 – Sadzobník