EnglishSlovak

Výzva na zapojenie


Prečítajte si úvod Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom Terénna sociálna práca a komunitné centrá („NP Spolu pre komunity“), ktorá obsahuje základné informácie o národnom projekte.


Stiahnuť dokument

Aktualizácie:

Aktualizácia Výzvy č.1 zo dňa 13.7.2023 – doplnenie textu

Aktualizácia Výzvy č.2 zo dňa 4.8.2023 – úprava textu v časti C: KC/NDC/NSSDR

Aktualizácia Výzvy č.3 zo dňa 7.8.2023  – úpravy textu týkajúce sa aktivity TSP

Aktualizácia Výzvy č.4 zo dňa 17.8.2023 – úpravy textu týkajúce sa časti C: KC/NDC/NSSDR

Aktualizácia Výzvy č.5 zo dňa 15.12.2023 – úpravy textu týkajúce sa časti C: KC/NDC/NSSDR


Výzva sa ďalej člení na 3 samostatné časti - konkrétne oprávnené aktivity projektu:

A . Terénna sociálna práca - marginalizované rómske komunity

B. Terénna sociálna práca - ľudia bez domova

C. Komunitné centrá, Nízkoprahové denné centrá, Nízkoprahová
sociálna služba pre deti a rodinu