EnglishSlovak

Archive for 31 januára, 2020

31 jan
0

Žilinské centrum nadviazalo spoluprácu s regionálnymi poskytovateľmi sociálnych služieb

Jedným z národných projektov realizovaných Implementačnou agentúrou MPSVR SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje je projekt Kvalita sociálnych služieb. Jeho cieľom je podpora sociálneho začleňovania osôb odkázaných na tento druh služieb a zvyšovanie ich kvality. Cieľovými skupinami projektu sú jednak verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ale aj osoby, ktorým sú tieto služby poskytované.

Read More
31 jan
0

Povinná publicita

V súlade so Zmluvou o spolupráci, spolupracujúci subjekt poskytuje IA MPSVR SR súčinnosť pri uplatňovaní pravidiel informovania a publicity v rámci NP TSP II, a to najmä:– umiestnením plagátu o […]

Read More
31 jan
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) platná do 19.5.2020

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II vo verzii 1.01 platná od 21.1.2020 do 19.5.2020 V rámci implementácie NP TSP II  bolo potrebné zosúladiť termíny týkajúce sa finančného […]

Read More
27 jan
0

Aktivity projektu NP DI PTT – December 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci december 2019.

Read More
27 jan
0

Tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu

V Európskom informačnom centre v Bratislave sa dňa 12.12.2019 konal tematický workshop Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu.

Read More
24 jan
0

Prehľad seminárov NP TOS za rok 2019

V uplynulom roku sme realizovali niekoľko infoseminárov venovaných témam komunitného plánovania sociálnych služieb a predstaveniu projektu NP TOS v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF vo všetkých krajských mestách. V […]

Read More
24 jan
0

Prehľad seminárov NP TOS za rok 2019

V uplynulom roku sme realizovali niekoľko infoseminárov venovaných témam komunitného plánovania sociálnych služieb a predstaveniu projektu NP TOS v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF vo všetkých krajských mestách. V […]

Read More
21 jan
0

Výsledky hodnotenia žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) v rámci Oznámenia zameraného na cieľovú skupinu ľudia bez domova

K termínu uzávierky 12.12.2019 bolo zo strany MVO predložených 5 žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II. IA MPSVR SR overila splnenie formálnej správnosti a úplnosti predložených žiadostí. Formálne kritériá naplnilo všetkých 5 […]

Read More
13 jan
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do 2.cyklu projektu NP DI PTT

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenia sa do NP DI PTT v rámci Oznámenia NP DI PTT/02/2019

Read More
13 jan
0

Ako správne implementovať projekt: Informačné semináre pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove a Banskej Bystrici

      IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR   v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Prešov a Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica   pozývajú prijímateľov na […]

Read More