EnglishSlovak

Žilinské centrum nadviazalo spoluprácu s regionálnymi poskytovateľmi sociálnych služieb

  • Domov
  • Žilinské centrum nadviazalo spoluprácu s regionálnymi poskytovateľmi sociálnych služieb
31 jan
0

Jedným z národných projektov realizovaných Implementačnou agentúrou MPSVR SR v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje je projekt Kvalita sociálnych služieb. Jeho cieľom je podpora sociálneho začleňovania osôb odkázaných na tento druh služieb a zvyšovanie ich kvality. Cieľovými skupinami projektu sú jednak verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ale aj  osoby, ktorým sú tieto služby poskytované.

Národný projekt pravidelne realizuje dvojdňové semináre na tému Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb. Jeden z nich sa konal 28. januára 2020 v priestoroch Informačno-poradenského centra v Žiline. Zúčastnilo sa ho 30 subjektov poskytujúcich sociálne služby, z  ktorých  30 %  má právnu formu neziskovej organizácie, zvyšných 70 % je v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov verejnej, resp. územnej samosprávy.

Vďaka odbornej garantke projektu Mgr. Martine Ondrejkovej dostali na seminári priestor aj zástupcovia Regionáneho centra sociálnej ekonomiky pre Žilinský kraj, ktorí upriamili pozornosť prítomných účastníkov na tému sociálnej ekonomiky. Poskytovaie sociálnych služieb má k sociálnej ekonomike celkom blízko, cieľom ich vystúpenia bolo nasmerovať účastníkov seminára k myšlienke úspešného a kvalitného poskytovania svojich služieb prostredníctvom registrovaných sociálnych podnikov.

Odzneli dôležité základné informácie, ktoré by sa potenciálnym záujemcom pri strategickom rozhodovaní mohli zísť – rámcovú prezentáciu zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, pre ktoré spoločnosti je sociálny podnik vhodný, v ktorých oblastiach môže realizovať svoju spoločensky prospešnú službu, koľko podnikov už túto možnosť využilo a od mája 2018 sa zaregistrovalo.

Keďže dôležitou oblasťou pozitívneho sociálneho vplyvu v kontexte zákona o sociálnej ekonomike je práve aj poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, slová zástupcov regionálneho centra padali na úrodnú pôdu. Seminár tak splnil aj vedľajšiu, nemenej dôležitú úlohu – stal sa príležitosťou na nadviazanie spolupráce medzi potenciálnymi záujemcami o sociálne podnikanie z radov zúčastnených subjektov a regionálnymi koordinátormi centra sociálnej ekonomiky, keďže hlavnou úlohou centier je bezplatná individuálna pomoc pri zakladaní a prevádzkovaní úspešných udržateľných sociálnych podnikov. Potenciálnych záujemcov prevedú zamestnanci centier celým procesom registrácie – počnúc poradenstvom pri tvorbe základného dokumentu a tvorbe životaschopného podnikateľského zámeru, pokračujúc podaním žiadosti o registráciu a konečne aj následne, pri úspešnom fungovaní podniku v ďalšom období.

Ak sa teda týmto smerom rozhodnú niektorí z prítomných účastníkov vykročiť alebo budú o tom čo i len uvažovať, môžu bezplatne využiť služby centra naplno, a to predovšetkým ku prospechu svojich klientov.

Leave A Comment