EnglishSlovak

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do 2.cyklu projektu NP DI PTT

  • Domov
  • Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do 2.cyklu projektu NP DI PTT
13 jan
0

Predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT (ďalej „žiadosť“) bolo možné v čase od 09.10.2019 do 25.11.2019.

Hodnotenie predložených žiadostí bolo v súlade s Kritériami pre výber tretích subjektov v NP DI PTT (ďalej „Kritériá“), ktoré prijal Riadiaci výbor NP DI PTT dňa 01.02.2019. Hodnotenie prebiehalo v dvoch úrovniach – 1. administratívna kontrola a 2. posúdenie splnenia Kritérií a výpočet získaného počtu bodov.

Na adresu IA MPSVR SR prišlo 26 žiadostí. Jedenásť žiadostí nebolo kompletných a v rámci administratívneho hodnotenia boli žiadatelia vyzvaní na doplnenie niektorých príloh, respektíve chýbajúcich informácií do predloženej žiadosti. Jeden žiadateľ svoju žiadosť napriek vyzvaniu nedoplnil a jeho žiadosť nebola zaradená do hodnotenia.

Vyhodnotených bolo celkovo 25 žiadostí, z ktorých bol vytvorený zoznam žiadostí podľa počtu získaných bodov. Na základe tohto zoznamu, bude uzatvorená zmluva s tromi žiadateľmi v každom samosprávnom kraji okrem Trenčianskeho samosprávneho kraja, v ktorom boli doručené len dve žiadosti o zapojenie sa do NP DI PTT. Na začiatok bodového poradia za samosprávny kraj boli zaradení žiadatelia v zmysle bodu 3 písmeno b) Oznámenia, bez ohľadu na dosiahnutý počet bodov z hodnotenia podľa Kritérií. Na ďalšie miesta boli zaradení žiadatelia, ktorí získali najvyšší počet bodov.

Z dôvodu obmedzenej kapacity nebude do 2.cyklu projektu zapojený jeden žiadateľ, ktorý dosiahol najnižší počet bodov v danom regióne.

V prípade Nitrianskeho samosprávneho kraja bude zmluva o spolupráci uzatvorená so 4 žiadateľmi. Zariadenie pre seniorov –Domov dôchodcov Santovka postúpilo ako žiadateľ s najvyšším počtom bodov zo všetkých úspešných žiadateľov, a tým dopĺňa voľnú kapacitu v Trenčianskom kraji.

Leave A Comment