EnglishSlovak

Tematický workshop - Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu

  • Domov
  • Tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu
27 jan
0

V Európskom informačnom centre v Bratislave sa dňa 12.12.2019 konal tematický workshop Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu, ktorý Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) organizovala v spolupráci s partnerom projektu NP DI PTT Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania (SUPZ). Workshop bol určený pre zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb a odbornú verejnosť.

Prvý blok workshopu bol zameraný na oblasť rozvoja sociálnych a pracovných zručností v komunitných sociálnych službách a službách zamestnanosti a možností ich prepájania. V rámci tohto bloku vystúpili so svojimi prezentáciami expertka projektu pre oblasť zamestnávania a aktivizácie PhDr. Viera Záhorcová PhD. zo SUPZ, PhDr. Štefánia Nováková zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR a Mgr. Marián Horanič zo sociálneho podniku Bivio.

V úvode sa pani Viera Záhorcová venovala možnostiam individuálnej a systémovej podpory prijímateľov a pracovníkov sociálnych služieb. Zdôraznila potrebu rozvoja zručností a schopností prijímateľov sociálnych služieb v oblastiach mobility, komunikačných, sociálnych, profesijných a iných kľúčových zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú aktivizáciu a zamestnanie.

Aktivizáciu prijímateľov sociálnych služieb  určuje § 7 Zákon č. 485/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý zakotvil právo prijímateľa na aktivizáciu podľa svojich potrieb, schopností a možností a na druhej strane povinnosť poskytovateľa mu túto aktivizáciu poskytnúť na odbornej úrovni. 
Tento zákon hovorí, že fyzická osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti. 

O tom, že teóriu je možné úspešne realizovať aj v praxi hovorili ďalší dvaja rečníci pán Marián Horanič, ktorý predstavil činnosť sociálneho podniku Bivio a pani Štefánia Nováková, ktorá priblížila aktivity a možnosti prepájania rehabilitačného strediska a chránenej dielne, ktoré so svojimi spolupracovníkmi sama založila.

V druhej časti workshopu vystúpila Mgr. Lýdia Brychtová PhD. z neformálnej platformy mimovládnych neziskových organizácii SocioFórum, ktorá sa celý život venuje pomenovaniu a riešeniu problémov v sociálnej oblasti. Témou jej príspevku bola podpora finančného manažmentu prijímateľa sociálnej služby v priebehu aktivizácie, prípravy na prácu a zamestnanie.

Vo svojej prezentácii pomenovala viaceré problémy a otázky súvisiace s financiami, s ktorými sa stretávame pri implementácii deinštitucionalizácie v rámci aj mimo projektu NP DI PTT. Na tieto otázky neskôr nadviazala aj odborná diskusia v záverečnom paneli workshopu.

Sériu prezentácii uzavrela Ing. Mária Filipová z Únie miest Slovenska, ktorá priblížila aktuálnu situáciu v oblasti sociálnych služieb podporujúcich komunitný život na Slovensku.

Záver workshopu patril panelovej diskusii. Pozvanie prijali zástupcovia Odboru sociálnych služieb Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mgr. Peter Szabo, Mgr. Adriana Dobiášová a Mgr. Miroslava Kinczer. Diskusiu na tému Komunitné sociálne služby v transformačných procesoch, Osobná asistencia a jej využitie pri aktivizácii prijímateľov sociálnych služieb moderoval expert projektu NP DI PTT PhDr. Miroslav Cangár, PhD. z IA MPSVR SR.

Vďaka plodnej diskusii s účastníkmi workshopu bolo identifikovaných viacero otázok a problémov, s ktorými sa zamestnanci zariadení sociálnych služieb v praxi bežne stretávajú a ktoré je potrebné riešiť aj na legislatívnej úrovni. Tieto otázky sa týkali napríklad súbehu sociálnych služieb a služieb zamestnanosti (aké sú podmienky a možnosti ich prepájania). Ďalšími témami boli budovanie nových komunitných služieb, riešenie otázok financovania a ochrany príjmu, sprevádzanie, pracovná asistencia, atď.

Leave A Comment