EnglishSlovak

KSS

19 máj
0

Odporúčaná literatúra dostupná online

Adam, P. et al. (2018). Štandardy NDC (nízkoprahových denných centier). Bratislava: IA MPSVR. Dostupné on-line: https://www.ia.gov.sk/npkiku/data/files/np_kiku/dokumenty/Metodiky%202018%20ISBN/Standardy%20NDC%20brozura%20Jun2018%20FINAL.pdf (formát PDF, 471 kB) Bartoš, R. et al. (2018). Štandardy NSSDR (nízkoprahových sociálnych služieb […]

Read More
19 máj
0

Ďalšia odporúčaná literatúra

Ďalšia odporúčaná literatúra Bicková, L. et al. (2011) Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách. Tábor: Asociace poskytovalů sociálních službě České republiky. ISBN 978-80-904668-1-4. Cienciala, J. et al. (2011) Procesně […]

Read More
11 máj
0

Opatrenia na pomoc klientom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb

Opatrenia na pomoc klientom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb Pandémia ochorenia COVID-19 si vyžiadala potrebu prijať celý rad opatrení o.i. aj v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť najohrozenejším skupinám […]

Read More
30 apr
0

Modelový krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v zariadení sociálnych služieb (základný metodický rámec)

Modelový krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia Covid-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v zariadení sociálnych služieb (základný metodický rámec) Nižšie uvedený dokument nájdete […]

Read More
28 apr
0

Povinnosť zverejňovania krízového plánu

Povinnosť zverejňovania krízového plánu Povinnosť zverejňovania krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie na svojom webovom sídle najneskôr do 7.5.2020. Viac informácií tu.

Read More
22 apr
0

Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb

Povinnosť zverejňovania krízového plánu Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie OCHORENIE (COVID-19) k 17.4.2020. Viac info tu.

Read More
22 apr
0

Postup pre poskytovateľov pri dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby

Postup pre poskytovateľov pri dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby Odporúčaný postup MPSVR SR pre poskytovateľov pri dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch s ambulantnou formou k 25.3.2020. Viac […]

Read More
17 apr
0

Testovanie klientov zariadení sociálnych služieb

Testovanie klientov zariadení sociálnych služieb Vláda SR prijala rozhodnutie, ktorým sa začne testovanie klientov sociálnych služieb na koronavírus COVID-19. Viac info tu

Read More
06 apr
0

Rozhovory s garantmi lektorských tímov národného projektu Kvalita sociálnych služieb (NP KSS)

Rozhovory s garantmi lektorských tímov národného projektu Kvalita sociálnych služieb (NP KSS) Prinášame Vám rozhovory s našimi garantmi lektorských tímov pôsobiacimi v rámci NP KSS. Ďakujeme im, že si našli […]

Read More
26 mar
0

Oznámenie o dočasnom pozastavení aktivít v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, v záujme zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a ochrany zdravia bolo v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb (NP […]

Read More