EnglishSlovak

Ďalšia odporúčaná literatúra

  • Domov
  • Ďalšia odporúčaná literatúra
19 máj
0

Ďalšia odporúčaná literatúra

Bicková, L. et al. (2011) Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách. Tábor: Asociace poskytovalů sociálních službě České republiky. ISBN 978-80-904668-1-4.

Cienciala, J. et al. (2011) Procesně řízená organizace: Tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů. Příbram: Kamil Mařík – Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-044-7.

Kovaľová, M., Buzala, O. (2015) Kvalita sociálnych služieb v kocke I. Štefanov: Tabita, s.r.o. ISBN 978-80-972184-0-9.

Malík Holasová, V. (2014) Kvalita v sociální práci a sociálních službách. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4315-8

Mátel, A. (2016) Etické kódexy sociálnej práce. Bratislava: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce. ISBN 978-80-971445-8-6.

Mátel, A., Schavel, M. (eds.) (2019) Supervize (nejen) v sociální práci a sociálních službách. Praha: IZSV. ISBN 978-80-907489-0-3.

Repková, K. (2018). Kvalita sociálnych služieb a jej hodnotenie – metodologický a analytický rámec pre projektovú činnosť. Bratislava: IVPR.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Leave A Comment