EnglishSlovak

Modelový krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v zariadení sociálnych služieb (základný metodický rámec)

 • Domov
 • Modelový krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v zariadení sociálnych služieb (základný metodický rámec)
30 apr
0

Modelový krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia Covid-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v zariadení sociálnych služieb (základný metodický rámec)

Nižšie uvedený dokument nájdete vo Word formáte tu.

[table id=20 /]

Krízový plán[2] na predchádzanie
a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom
šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2)

v zariadení sociálnych
služieb

(Otvorený dokument)

[table id=21 /]

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel vydania

 1.1 Účelom vydania tejto smernice (metodického pokynu) ZSS je:[3]

 

  • zabezpečenie koordinovanej informovanosti ohľadom rizík spojených
   so šírením infekcie spôsobenej koronavírusom (ďalej „COVID-19“);

  • vytvorenie podmienok pre prevenciu negatívneho dopadu a stresu prijímateľov
   sociálnych služieb (ďalej aj „klienti“[4]), ich rodinných príbuzných
   a známych, ako aj zamestnancov a manažmentu zariadenia sociálnych
   služieb (ďalej „ZSS“);

  • formulácia preventívnych
   opatrení, ktoré smerujú k zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19 a postupov pri
   výskyte podozrivých a potvrdených prípadov koronavírusu u klientov alebo
   zamestnancov zariadenia.

1.2 Smernica je integrálnou súčasťou postupov a pravidiel prevencie krízových situácií a určenia postupov a
pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného
obmedzenia v ZSS, v súlade s ustanovením §10 a kritériom 2.6 podmienok kvality poskytovaných
sociálnych služieb podľa prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej „zákon o sociálnych službách“).

1.3 Poskytovanie sociálnej služby vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie prijímateľov sociálnych služieb, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam. Poskytovateľ sociálnej služby  preto aj v čase krízových situácií vytvára podmienky k podpore a zachovaniu základných ľudských práv a slobôd všetkých osôb v ZSS.

Článok 2

Súvisiace predpisy a usmernenia

2.1 Poskytovateľ sociálnych služieb sa vzhľadom na dosiahnutie účelu smernice riadi najmä nasledovnými predpismi:

 

  • Nariadenie
   vlády č. 77/2020 Z. z. na vykonanie
   niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie;

  • Ústavný
   zákon č. 227/2002 Z. z. o
   bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
   stavu;

  • Zákon č.
   124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
   ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

  • Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z.
   o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2 Poskytovateľ sociálnych služieb postupuje
pri výkone preventívnych a krízových opatrení v  súvislosti so
šírením ochorenia COVID-19 podľa odporúčaní, záväzných postupov a usmernení Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“), Ministerstva
zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších subjektov
verejnej správy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle MPSVR SR.[5]

2.3 Za týmto účelom riaditeľ[6] zariadenia alebo ňou poverená osoba denne sleduje
aktuálne informácie na webovom sídle MPSVR SR a ďalších relevantných
inštitúcií.[7]

Článok 3

Osobitý charakter predpisu – otvorenosť

3.1 Vzhľadom na
skutočnosť, že odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre
poskytovateľov sociálnych služieb sa v súlade s opatreniami krízových štábov
neustále menia a aktualizujú,  je
tento dokument chápaný ako otvorený a podľa potreby je nevyhnutné ho
aktualizovať, dopĺňať a meniť.

3.2 Zmeny v dokumente budú vyznačené farebne
kvôli lepšej prehľadnosti. Zamestnanci a klienti budú o nich
pravidelne informovaní. Zodpovednosť za informovanie o zmenách má riaditeľ
alebo ním poverený zamestnanec[8].

DRUHÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 4

Informovanosť o víruse a ochorení COvID-19

4.1 Základným predpokladom úspešnej prevencie sú dostupné a zrozumiteľné  informácie ohľadom rizík súvisiacich s novým koronavírusom, spôsoboch jeho prenosu, príznakoch ochorenia COVID-19 a preventívnych opatreniach.

4.2
Za koordinovanú informovanosť je v ZSS zodpovedný riaditeľ[9] alebo ním poverený
zamestnanec. Náležitá informovanosť je dôležitá pre všetkých zamestnancov
zariadenia, klientov ako aj ich rodinných príbuzných a známych. Zodpovedná
osoba zabezpečí, aby informovanosť bola pre všetkých zrozumiteľná
a dostupná.[10]

4.3
SARS-CoV-2 je respiračný vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COvID-19. K prenosu dochádza
primárne kontaktom s infikovanou osobou, ktorá najmä pri hovorení, kašľaní a
kýchaní šíri infekčné kvapôčky do svojho okolia. Prenos je možný tiež predmetmi
čerstvo kontaminovanými sekrétmi infikovaného človeka. Vírus sa podarilo
izolovať zo vzoriek odobratých z dolných dýchacích ciest, ale aj zo sterov z
nosohltana aj hrdla, v sére, krvi, v slinách, moči a stolici.

4.4
Testovanie na prítomnosť koronavírusu sa môže realizovať aj preventívne.
Samotné testovanie ešte neznamená, že niekto v ZSS je nositeľom vírusu.

4.5
Príznaky ochorenia COVID-19 sú najmä:

 

  • teplota nad 38°C (pozor! u starších a imunitne oslabených klientov môže telesná teplota zostať nízka, preto treba zvážiť aj iné príznaky a poradiť sa s lekárom),

  • kašeľ,

  • sťažené dýchanie (tzv. dýchavica, klient nevie dokončiť nádych – ľudovo „nevie sa dodýchnuť“, prípadne má zrýchlené dýchanie),

  • bolesť svalov,

  • únava.

Vo všeobecnosti môže táto infekcia spôsobiť závažnejšie príznaky u klientov s oslabeným imunitným systémom, a to najmä:

 

  • seniorov nad 70 rokov,

  • klientov s chronickým ochorením (onkologické ochorenie, pľúcne ochorenie, srdcovo-cievne ochorenia),

  • klientov liečených imunosupresívnymi (imunitný systém potláčajúcimi) liekmi.

4.6
Nakoľko súčasne s týmto ochorením prebieha aj každoročná sezónna epidémia
chrípky a iných respiračných infekcií, je možné, že podobné príznaky môžu
súvisieť aj s iným respiračným infekčným ochorením, preto je potrebné zachovať
rozvahu a kontaktovať všeobecného lekára, alebo v prípade nejasností
hygienika príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“)
a riadiť sa ich usmerneniami.

Článok 5

Prevencia šírenia vírusovej infekcie
a ochorenia COVID-19

5.1
Všeobecné
zásady šírenia respiračných chorôb

Najlepším spôsobom, ako
zabrániť nákaze, je vyhnúť sa expozícii (t. j. stretnutiu) s infikovaným človekom
alebo expozícii s vírusom. Všeobecné
zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov, vrátane SARS-CoV-2,
sú nasledovné:

 

  • vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením;

  • skrátiť pobyt v priestoroch, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí;

  • často si umývať ruky teplou vodou a mydlom (najmä pri priamom kontakte s chorými alebo izolovanými pri čakaní na výsledky v prostredí zariadenia sociálnych služieb alebo ich okolí); ak mydlo s dezinfekčným účinkom v dávkovači nie je dostupné ako ďalší stupeň po umytí rúk je vhodné použiť dezinfekčný gél na báze alkoholu;

  • účinnosť umývania rúk možno zvýšiť použitím dezinfekčného mydla s virucídnym účinkom.

Dezinfekcia je v ZSS
realizovaná v súlade s Prílohami č. 3 a 4 tohto dokumentu.

5.2 Umývanie rúk

5.2.1 Zamestnanci ZSS  by si mali umývať ruky najmä:

 

  • pred odchodom z domu,

  • pri príchode do práce,

  • po použití toalety,

  • po prestávke a denných pracovných činnostiach,

  • pred prípravou jedla a nápojov,

  • pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat,

  • po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,

  • pred odchodom z práce,

  • pri príchode domov,

  • po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom.

Dôležité je nepoužívať
spoločné uteráky, predmety osobnej potreby a dodržiavať zásady dezinfekcie
povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a po každej činnosti, pri ktorej došlo
k ich kontaminácii a vetrať.

5.2.2 Klienti ZSS  by si mali umývať ruky najmä:

 

  • po
   použití toalety,

  • pred
   a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat,

  • po
   návrate do vnútorných priestorov zariadenia z vychádzky (v areáli
   zariadenia),

  • po
   manipulácii s odpadom a odpadovým košom,

  • po
   návrate do ZSS z pobytu mimo zariadenia,

  • pred
   a po návšteve nemocnice, lekára.

Dôležité je nepoužívať
spoločné uteráky, predmety osobnej potreby.[11]

5.3 Prekrytie horných
dýchacích ciest (tvárové rúška)

5.3.1
V súlade s nariadením hlavného hygienika SR je dôležitým preventívnym
opatrením zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia
horných dýchacích ciest (tvárové rúška)
, ktoré poskytuje bariérovú
ochranu pred kvapôčkovou nákazou. Je dôležité, aby rúško bolo nasadené podľa
pokynov výrobcu.[12]

5.3.2
Po použití by malo byť rúško odstránené uvoľnením šnúrok na zadnej časti (nikdy
neodstraňovať rúško uchopením rúška jeho časťou pokrývajúcou tvár) a
zlikvidovať rúško ako infekčný odpad. Po odložení rúška do odpadu je potrebné
vykonať hygienu rúk.

5.3.3
ZSS zabezpečí pre všetkých pracovníkov a klientov dostatočné množstvo
ochranných rúšok.

5.3.4
Inštrukcie ohľadom adekvátneho používania rúšok v ZSS koordinuje vedúci
ošetrovateľského úseku[13]
alebo ním poverený pracovník.

5.3.5 Výnimky
z nosenia rúšok budú starostlivo zvážené vzhľadom na osoby
s poruchami autistického spektra[14],
v úzkej spolupráci odborných zamestnancov s danou osobou, jej
rodinnými príbuznými a v prípade potreby aj s lekárom a inými
osobami. O výnimkách z nosenia ochranných rúšok budú informovaní aj
ostatní klienti a všetci pracovníci ZSS.

5.4 Zákaz návštev a odporúčanie
k obmedzeniu pohybu klientov mimo areálu zariadenia

5.4.1 Poskytovateľ sociálnej služby v zariadení poskytujúcom pobytovú sociálnu službu rešpektuje zákaz návštev a postupuje v súlade s Odporúčaním k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.[15]

5.4.2 O týchto opatreniach informuje ZSS
nasledovným spôsobom:

 

  • na nástenke vo vestibule zariadenia,

  • prostredníctvom rozhlasu,

  • stručnými oznamami na viditeľných miestach vo verejne dostupných priestoroch v zariadení,

  • osobnou komunikáciou s klientmi,

  • elektronickou, telefonickou komunikáciou s ich rodinnými príbuznými,

  • informovaním na svojom webovom sídle.

5.4.3 Pri komunikácii zákazu návštev a odporúčaní
k obmedzeniu pohybu mimo areálu zariadenia je potrebné pri vysvetlení ich obsahu
a dôležitosti použiť metódy a techniky sociálnej práce v oblasti
komunikácie, a to v závislosti od fyzických a duševných
možností a schopností konkrétneho klienta porozumieť týmto zákazom. Prijímatelia
sú pritom povzbudzovaní k iným formám komunikácie so svojimi príbuznými,
priateľmi a známymi (telefonickou, e-mailovou komunikáciou alebo
prostredníctvom sociálnych sietí), aby sa zmiernili negatívne dôsledky ich
izolácie.[16] V ZSS sa naďalej budú vykonávať odborné
aktivity, a to individuálne alebo v menších skupinkách (napr. 2-3
ľudia), pričom budú zachované preventívne hygienické opatrenia (použitie
tvárového rúška, rukavíc). Ak tieto opatrenia majú vplyv na  individuálne plány, programy sociálnej
rehabilitácie resp. aj rizikové plány, odborní pracovníci[17] zodpovední za ich administráciu ich spolu
s klientom a ďalšími zainteresovanými osobami vyhodnotia
a následne aktualizujú.

5.4.4 V prípade, že
prijímateľ aj napriek jednoznačne a zrozumiteľne komunikovanému odporúčaniu
k obmedzeniu pohybu mimo areálu zariadenia nie je ochotný toto odporúčanie
rešpektovať, je potrebné ho vyzvať, aby v čase pohybu mimo priestorov
zariadenia postupoval v súlade s nariadeniami Úradu verejného
zdravotníctva, t. j. bez prerušenia používal ochranné prostriedky – rúško resp.
iný spôsob zakrytia oblasti úst a tváre a rukavice a pri
kontakte s inými osobami dodržiaval odstup minimálne 2 metre.

5.4.5 Veľmi dôležité je v ZSS počas nebezpečenstva
šírenia ochorenia COVID-19 dodržiavať zakázať návštev. Ani vo výnimočných
prípadoch nepovoliť návštevy príbuzným, ktorí vykazujú známky respiračnej
infekcie.

5.4.6 Zdraví príbuzní, bez epidemiologickej
anamnézy, môžu mať povolené návštevy vo výnimočných prípadoch, ak sa jedná o
paliatívneho klienta. O takejto návšteve musí byť vedený záznam a dodržané
všeobecné preventívne opatrenia na zabránenie prenosu kvapôčkovej infekcie.

5.4.7 V prípadoch, že bola potrebná
hospitalizácia klienta, po návrate do ZSS je umiestnený v samostatnej
izbe.

5.5 Ochranné pomôcky

5.5.1 ZSS je povinné plniť ochranné
preventívne opatrenia a bezplatne zabezpečiť a poskytovať ochranné
pracovné pomôcky ako aj ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby.
Zodpovednosť v ZSS za toto opatrenie nesie vedúci prevádzky
v spolupráci s riaditeľom a vedúcim ošetrovateľského úseku[18].
Evidenciu o poskytnutí ochranných pomôcok vedie vedúci prevádzky.

5.5.2 V prípade nedostatku ochranných
pomôcok, zodpovedná osoba bezodkladne požiada o výpomoc na príslušnom vyššom
územnom celku.

5.6 Preventívna
kontrola zdravotného stavu klientov

5.6.1 Každé ráno službu
konajúca sestra bude na jednotlivých oddeleniach kontrolovať zdravotný stav
klientov – príznaky respiračného infektu. Do 9:00 hod. bude každé ráno informovať
 o zdravotnom stave klientov vedúceho
ošetrovateľského úseku, a ten je následne povinný podať informáciu
riaditeľovi ZSS. Vo večernom čase (18:00 – 20:00) bude službu konajúca sestra
opätovne na jednotlivých oddeleniach kontrolovať zdravotný stav klientov –
príznaky respiračného infektu.

5.6.2 V prípade, že bude klient ZSS
vykazovať akýkoľvek klinický príznak respiračného infektu, bezodkladne  túto situáciu vedúci ošetrovateľského úseku alebo
ním poverená sestra konzultuje s ošetrujúcim lekárom.

5.7
Preventívne opatrenia pri prijímaní nových klientov

5.7.1 V záujme ochrany života a zdravia klientov v ZSS a bezpečnosti poskytovanej sociálnej služby je možné prijímanie iba fyzickej osoby, ktorá je v ohrození života alebo zdravia a je odkázaná na bezodkladné poskytnutie sociálnej služby,  a to:

 

  • z prirodzeného domáceho prostredia, ak absolvovala 14 dňovú preventívnu karanténu na určenom karanténnom mieste[19] a po 12-tom dni preventívnej karantény absolvovala test na COVID-19 s negatívnym výsledkom,

  • zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak priamo v zariadení ústavnej zdravotnej absolvovala test na COVID-19 s negatívnym výsledkom.

Článok 6

Opatrenia
v prípade podozrenia na respiračnú infekciu a v prípade návratu
zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

6.1 V prípade ochorenia
je základnou prevenciou šírenia vírusu izolácia chorého a zabránenie jeho
kontaktov
pred, ako aj po vypuknutí ochorenia v období jeho nákazlivosti
(t. j. 14 dní resp. podľa usmernenia lekára).

6.2 Osoby s akútnym
respiračným ochorením by mali dodržiavať respiračnú hygienu – dodržiavať
dostatočnú vzdialenosť od iných osôb, zakrývať si ústa a nos vreckovkou alebo
papierovým obrúskom.

6.3 Osoba, s ktorou
má ZSS uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a bola jej poskytnutá
zdravotná starostlivosť v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, môže
byť opätovne prijatá do ZSS až po splnení opatrení – „Zabezpečenie ochrany
klientov a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandemie Koronavirusu“.[20]
Klient je priamo v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti testovaný na
COVID-19. Až po absolvovaní dvoch testov na COVID-19 s negatívnym výsledkom
je prevezený do ZSS, kde absolvuje preventívnu 14 – dňovú karanténu. [21]

Článok
7

Riešenie
situácie s výpadkami pracovníkov

7.1 V ZSS je dôležitá
intenzívna podpora jeho vedenia, rovnako všetkých pracovníkov, osobitné oceňovanie
ich práce. Za účelom zmiernenia psychických a iných negatívnych dôsledkov
krízovej situácie je im sprostredkovávané poskytovanie externej psychologickej a/alebo
supervíznej podpory.

7.2 ZSS podľa možnosti
pristúpi k diverzifikácii (rozčleneniu) zamestnancov, čo znamená, že budú
pracovať podľa rozpisov služieb len v jednej časti (v jednej budove)
zariadenia.

7.3 Pred nástupom do
práce vedúci ošetrovateľského úseku alebo ním poverená sestra meria teplotu
každému zamestnancovi, a to ešte pred vstupom do budovy ZSS.
V prípade zvýšenej teploty nie je umožnené zamestnancovi vstúpiť do budovy
ZSS. Tento je povinný kontaktovať svojho lekára za účelom posúdenia zdravotného
stavu.

7.4 V prípade
výpadku takého množstva zamestnancov, že by nebolo možné zabezpečiť chod
prevádzky ZSS, nahlási riaditeľ príslušnému Okresnému úradu nedostatok
personálnych kapacít v štruktúre podľa druhu najnáročnejšej činnosti,
ktorú vykonávajú. Okresný úrad koordinuje a organizačne zabezpečuje
dopĺňanie personálnych kapacít.

7.5 Pri riešení
nedostatku personálnych kapacít spolupracuje ZSS s miestnou  samosprávou.[22] V prípade potreby riaditeľ požiada obec (mesto) o poskytnutie
dostupných personálnych kapacít na zabezpečovanie obslužných činností.

7.6 Uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 sa ukladá zamestnancom pracovná povinnosť a zákaz uplatnenia práva na štrajk. Uložená pracovná povinnosť sa vzťahuje výlučne na zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti.[23] Zamestnanec, ktorému bola uložená pracovná povinnosť je povinný:

 

  • zotrvať v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jeho zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,

  • vykonávať iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, ak jeho zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,

  • plniť pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze, ak jeho zamestnávateľ neplní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.

Článok
8

Postup
pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnanca

8.1 Inkubačná doba ochorenia COVID-19 je od 2 – 14 dní. Z tohto dôvodu zamestnanci, ktorí boli vystavení kontaktu s človekom s potvrdeným ochorením COVID-19, majú byť bezodkladne izolovaní v domácom prostredí počas 14 dní od posledného kontaktu s chorou osobou, nakoľko sa v priebehu tohto obdobia môže u nich vyvinúť ochorenie s príznakmi.

8.2 Zamestnanec ZSS je
o kontakte s človekom s potvrdeným ochorením COVID-19 povinný telefonicky
informovať riaditeľa ZSS.  

8.3 Zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu
u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky a podľa inštrukcií buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej izolácii), najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť ochorenia COVID-19.
O prípadnom nariadení karantény, t.j. izolácie, jej trvaní a ukončení rozhoduje príslušný RÚVZ, ktorý je povinný podať zamestnávateľovi na jeho žiadosť informáciu o tom, že zamestnancovi bola karanténa nariadená.

8.4 V prípade, že je
zamestnancovi nariadená karanténa, ide o prekážku v práci na strane
zamestnanca, pri ktorej mu prislúcha náhrada mzdy alebo platu rovnako ako v
prípade, keď je dočasne práce neschopný.

8.5 V prípade potvrdenia
ochorenia COVID-19 u zamestnanca sú v ZSS izolovaní všetky ostatné osoby, ktorí
prišli s chorým zamestnancom do kontaktu, ak tak určí hygienik RÚVZ.  Všetky priestory a povrchy, v ktorých sa
chorý zamestnanec nachádzal, musia byť následne dôkladne dezinfikované za
použitia virucídneho dezinfekčného prostriedku podľa dezinfekčného plánu prevádzkového
poriadku ZSS a usmernenia pracovníka RÚVZ. Ak RÚVZ nerozhodne inak, postupuje
sa podľa „Protokolu postupu v prípade podozrenia nákazy v zariadení“
(pozri Príloha č. 2).

Článok
9

Postup
pri podozrení na ochorenie COVID-19 u klienta

9.1 V prípade, ak je
podozrenie na ochorenie COVID-19 u klienta, je zodpovedným zamestnancom ZSS
kontaktovaný ošetrujúci lekár (všeobecný lekár pre dospelých), ktorý rozhodne o
ďalšom postupe. Pokiaľ nie je k dispozícii lekár, je kontaktovaný príslušný
RÚVZ podľa miestnej príslušnosti.[24]
 

9.2 V prípade, ak
regionálny hygienik RÚVZ vysloví podozrenie z vírusového ochorenia
COVID-19, ale rozhodne, že chorý klient nebude prevezený do zdravotníckeho
zariadenia na ďalšie odborné vyšetrenie alebo hospitalizáciu, ale vyšetrí ho
tím záchrannej zdravotnej služby, ktorý odoberie aj vzorky na potvrdenie alebo
vyvrátenie podozrenia na COVID-19, tak je
v ZSS chorý klient zabezpečený v prísnej izolácii podľa odporúčaní odborného
pracovníka RÚVZ. V starostlivosti o tohto klienta sa postupuje rovnako ako
v prípade bežnej respiračnej vírusovej infekcie. Izba s izolovaným klientom/pacientom
je označená ako infekčná z dôvodu,
aby boli zamestnanci jasne informovaní o potrebe dodržiavania režimových
opatrení, bariérovej ošetrovacej techniky a dôslednom používaní osobných
ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“).

9.3 V prípade, že
ide o klienta s potvrdeným ochorením COVID – 19, je povinný používať
ochranné rúško, ak ho daná osoba toleruje. Použité rúška sú následne bezpečne
uskladnené v špeciálnej nádobe označenej ako biologický odpad alebo
aspoň v 2 vreciach a samostatnej nádobe pre zhromažďovanie biologického
materiálu, ktorý sa má pravidelne vynášať za prísnych podmienok, ktoré
nedovolia kontamináciu okolitého prostredia mimo izbu izolovaného klienta.
Následne bude tento materiál zlikvidovaný podľa prevádzkového poriadku
zariadenia, ktorý musí obsahovať postup zberu a likvidácie odpadkov z hľadiska
ich charakteru (biologický, ostrý, komunálny a pod.).

9.4 Personál je vybavený
jednorazovými pomôckami určenými pre prácu s klientom so suspektným
(podozrivým) alebo s potvrdeným ochorením COVID-19. V prípade, že ich ZSS nemá
k dispozícii, žiada o ich zabezpečenie príslušný vyšší územný celok.

9.5 Jednorazové pomôcky
použité na ošetrovanie chorého klienta sú bezpečne likvidované ihneď po použití
(vrátane papierových obrúskov použitých pri kašľaní, či fúkaní nosa). Ak nie sú
k dispozícii jednorazové pomôcky určené pre prácu s COVID-19 a nemožno tak
zaistiť dostatočnú ochranu personálu, musí byť klient v spolupráci s RÚVZ
prevezený sanitkou vybavenou na prevoz infekčného pacienta do zdravotníckeho
zariadenia a hospitalizovaný počas celej doby infekčnosti.

9.6 Na základe vyplnenia
formulára o hlásení kontaktov môže byť nariadené izolovanie všetkých klientov,
ktorí prišli s chorým klientom do kontaktu, ak tak rozhodne miestne príslušný
RÚVZ. V takom prípade sa poskytovateľ riadi odporúčaním RÚVZ. Ak RÚVZ
nerozhodne inak, postupuje podľa „Protokolu postupu v prípade podozrenia
nákazy v zariadení“ (pozri Príloha č. 2).

9.7 Personál je o jednotlivých
postupoch vzdelávaný podľa vnútorných predpisov a pokynov RÚVZ.

Článok
10

Dočasné
karanténne (izolačné) miestnosti

10.1 V ZSS je
potrebné z dôvodu ochrany ostatných klientov aj zamestnancov
pristúpiť k vytvoreniu dočasných karanténnych miestností (určené pre klientov
prepustených z nemocnice bez podozrenia na ochorenie COVID-19 alebo pre
klientov prepustených z nemocnice, ktorí vykazujú príznaky ochorenia
COVID-19, ale neboli na ochorenie testovaní) a k vytvoreniu dočasnej
izolačnej miestnosti pre klientov s potvrdeným ochorením na COVID-19.

10.2 Karanténne
miestnosti sú vytvorené v spolupráci s lekárom a v prípade  potreby aj s RÚVZ. Ich zoznam je prílohou č. 6
tejto smernice.  V prípade výskytu
ochorenia COVID-19 sú tieto miestnosti označené ako „Izolačná miestnosť
COVID-19“.

10.3 V prípade
potreby bude podľa odporúčaní RÚVZ spracovaný plán tzv. reprofilizácie lôžok v
ZSS, t. j. vytvorenia izieb, miest, oddelenia pre izoláciu pre prípad
nariadenia rozsiahlejšej izolácie v zariadení. Ak taká situácia nastane, postup
bude detailne koordinovaný  s RÚVZ. Krízový tím ZSS  pripraví plán prechodného preskupenia klientov
a vytvorenia minimálne 2 tzv. izolačných miestností so samostatným WC, prípadne
kúpeľňou (ak to je možné).

Článok
11

Manipulácia
s odpadom

11.1 Všetok odpad, s
ktorým bola nakazená osoba v styku, vrátane použitých vreckoviek,
inkontinenčných podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými
tekutinami, má byť vložený do plastových vriec na odpad a zviazaný. Plastové
vrecia, ktoré sú používané pre tento druh odpadu, musia mať maximálny objem 0,1
m3 a silu minimálne 0,1 mm. Tento odpad je povinnosť zatriediť do
kategórie nebezpečný a v súlade s legislatívou s ním nakladať. Pri narábaní
s týmto odpadom sa musia používať OOPP.

Článok
12

Zloženie
krízového tímu a dôležité kontakty

12.1 Za účelom zabezpečenia preventívnych, a v prípade potreby aj represívnych opatrení v súvislosti so  šírením ochorenia COVID-19 v ZSS,  ako aj zabezpečenia realizácie plánu krízových opatrení, riaditeľ ZSS menuje vybraných zamestnancov za členov krízového tímu. Zoznam členov krízového tímu tvorí prílohu č. 1 tejto smernice.

12.2 V prípade potreby budú do pracovnej
skupiny prizvaní aj iní zamestnanci ZSS, 
prípadne externí odborníci.

TRETIA
ČASŤ

ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA

1. Interný predpis (metodický
pokyn) je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú povinní sa s ním
preukázateľne oboznámiť.

2. Kontrolou jeho dodržiavania
a realizovania sú poverení a zodpovední  vedúci zamestnanci.

3. Interný predpis (metodický
pokyn)  nadobúda platnosť dňom vydania.
V tlačenej podobe je uložený k nahliadnutiu a k dispozícii:

a) v kancelárii riaditeľa,

b) v kancelárii vedúceho sociálneho úseku,

c) v kancelárii vedúceho ošetrovateľského  úseku,

d) na nástenke vo vestibule ZSS.

4. Interný predpis (metodický
pokyn) je zverejnený na webovom sídle ZSS, najneskôr do 7. mája 2020.

Zoznam príloh

Príloha č. 1 Zoznam a kontakty
členov krízového  tímu a iné
dôležité kontakty

Príloha č. 2 Protokol
postupu pre prípad podozrenia nákazy v zariadení

Príloha č. 3 Záznam z výkonov
preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu s použitím
dezinfekčných prostriedkov (upratovačka)

Príloha č. 4 Záznam z výkonov
preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu s použitím
dezinfekčných prostriedkov (personál ošetrovateľského a opatrovateľského
úseku)

Príloha č. 5 Organizácia zdravotnej
starostlivosti a sociálnych služieb

Príloha
č.6 Zoznam izolačných miestností (podľa špecifík ZSS)

Príloha č. 1

Zoznam  a kontakty členov krízového tímu a iné dôležité kontakty

[table id=9 /]

Kontaktná
osoba na odpovedanie otázok:

Dohodnutá
forma komunikácie
(informovanosti zamestnancov/rodinných
príslušníkov): telefonická, emailová – s dôrazom na zníženie paniky

Kontakty,
RÚVZ, lekári

[table id=10 /]

 Príloha č. 2

Protokol postupu

(v prípade podozrenia nákazy
v zariadení)

[table id=11 /]

Príloha č. 3

[table id=13 /]

[table id=14 /]

Príloha č. 4

[table id=15 /]

[table id=16 /]

Legenda: Vyššie uvedené pracovné výkony bude
personál zdravotného úseku vykonávať nielen v noci, ale mimoriadne aj
každý deň po 15 hodine až do odvolania. Pre poobedňajší zápis slúži uvedená
tabuľka. Do prázdnej kolónky žiadame podpis personálu.

 

  1. Štandardné
   preventívne opatrenia zahŕňajú hygienu rúk; použitie OOPP, aby sa zabránilo
   priamemu kontaktu s krvou pacienta, telesnými tekutinami, sekrétmi (vrátane
   respiračných sekrétov) a poškodenou kožou. Umývanie rúk – mydlom, vodou
   a dezinfekčnými prípravkami na báze alkoholu

  1. Dezinfekcia kľučiek
   sa týka (WC, zdravotný úsek, izby, kúpeľne)

  1. Madlá v kúpeľniach,
   WC, výťahy a chodby

  1. Germicídny žiarič –
   jedáleň  po raňajkách každý deň ( 60
   min.) spoločenskú miestnosť na odd. každý deň 
   po 20.00 h na (30 min)

Záznam vystavil      

 

Príloha
č. 5

Organizácia zdravotnej starostlivosti
a sociálnych služieb v ZSS

[table id=17 /]

Organizácia obslužných prevádzok

[table id=18 /]

Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie
osoby podieľajúce sa na starostlivosti

[table id=19 /]

Príloha č. 6

Zoznam izolačných miestností[26]


[1] Z hľadiska typu
dokumentu ide o alternatívne možnosti.

[2] Poskytovateľov sociálnych
služieb v súvislosti so zverejnením tohto dokumentu (ktorý je možné vnímať
ako základný metodický rámec) upozorňujeme na riziko formalizmu. Nemáme
v úmysle diktovať formu, štruktúru ani presný obsah dokumentu. Každý
„krízový plán“ by mal byť vypracovaný adresne na špecifické podmienky vlastného
zariadenia sociálnych služieb.

Okrem toho ide o modelový dokument pobytového zariadenia
sociálnych služieb, kde pracujú aj sestry.

Za spoluprácu na
jeho tvorbe ďakujeme viacerým zariadeniam sociálnych služieb, osobitne RNDr. PhDr. Martine Mutalovej,
PhD., riaditeľke Centra sociálnych služieb SLOVEN, Slavnica a PhDr. Mgr.
Oľge Jarošovej, PhD., riaditeľke Domova seniorov
Archa, Bratislava.

[3] Modelované na zariadenie
sociálnych služieb poskytujúce pobytovú sociálnu službu.

[4] V texte sa obe
označenia používajú ako synonymá.

[5] Por. https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

[6] Všade tam, kde sa
v texte používa pojem „riaditeľ“, myslí sa osoba mužského i ženského
pohlavia

[7] Najmä Úradu verejného
zdravotníctva SR https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
a Ministerstva zdravotníctva SR https://www.korona.gov.sk/

[8] Všade tam, kde sa
v texte používa pojem „zamestnanec“, myslí sa osoba mužského
i ženského pohlavia

[9] Alternatíva vedúca
ošetrovateľského úseku, hlavná sestra, poverená sestra a pod.

[10] Por. https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2020/04/COVID_19_easyread_final.pdf

[11] Ďalšie užitočné
informácie: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4059:covid-19-dokladne-umyte-ruky-ochrania-zdravie&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

[12] Inštruktážny leták: https://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Ruska_navod_letak.pdf
a fakty o tvárovom rúšku https://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_fakty_o_rusku.pdf

[13] Hlavná sestra
a pod.

[14] Výnimky sa týkajú aj
detí do 2 rokov života.

[15] Por. https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/odporucanie-k-obmedzeniu-pohybu-pobytovych-zariadeniach-socialnych-sluzieb-suvislosti-prevenciou-sirenia-ochorenia-covid-19.pdf

[16] Ďalšie inšpirácie: https://www.rpsp.eu/wp-content/uploads/2020/04/Podpora-prijimatelov_final.pdf

[17] Sociálny pracovník,
kľúčový pracovník a pod.

[18] Môže byť aj riaditeľ,
vrchná sestra…

[19] Postupuje sa
v zmysle Usmernenia https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-k-planu-testovania_270420-2.pdf

[20]
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/zabezpecenie-ochrany-klientov-zss-personalu-zss-pocas-pandemie-covid-19-k-21-4-2020.pdf

[21] Ak zariadenie nemá
možnosť tohto prijímateľa po dobu 14 dní izolovať (napr. zariadenie rodinného
typu), absolvuje karanténu na karanténnom mieste určenom mestom alebo VÚC. Por.
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-k-planu-testovania_270420-2.pdf

[22] Príslušnou obcou,
mestom.

[23] Núdzový stav sa vzťahuje na všetkých registrovaných poskytovateľov,
ktorí pobytovou formou poskytujú nasledovné druhy sociálnych služieb: zariadenie pre seniorov, zariadenie
opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie.

[24] Uvedie sa konkrétny RÚVZ.

[25] Uviesť podľa miestnej
príslušnosti.

[26] Podľa špecifík ZSS.

Leave A Comment