EnglishSlovak

Archive for 1 januára, 1970

01 jan
0

Často kladené otázky k výzve OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01

Fond sociálneho rozvoja zverejnil na svojom webovom sídle (https://www.fsr.gov.sk/sk/otazky-a-odpovede), často kladené otázky k výzve OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01, doručené zo strany potenciálnych žiadateľov a verejnosti.   Výzva OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01 bola vyhlásená Fondom […]

Read More
01 jan
0

Nová Príručka pre prijímateľa

Fond sociálneho rozvoja vydal Príručku pre prijímateľa NFP, ktorá nadobúda účinnosť 1.6.2013.   Aktualizované časti textu sú farebne odlíšené. V prípade otázok, kontaktujte prosím svojho projektového manažéra na FSR.   […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia Usmernenia RO č. N5/2008

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia aktualizoval usmernenie N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom.Aktualizácia č. 6 nadobúda účinnosť 1. 12. 2012 a […]

Read More
01 jan
0

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02

  Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 27. 12. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom […]

Read More
01 jan
0

Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2013

Riadiaci orgán pre OP ZaSI schválil Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2013. Fond sociálneho rozvoja plánuje vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej […]

Read More
01 jan
0

Upozornenie pre prijímateľov k predkladaniu Informácie o účastníkoch projektu

Z prílohy č. XXIII nariadenia ES č. 1828/2006 vyplýva požiadavka predkladania samostatnej Informácie o účastníkoch projektu k projektom, ktoré sú spolufinancované z ESF. Prijímateľ je povinný túto informáciu predkladať počas realizácie […]

Read More
01 jan
0

Povinnosť prijímateľov vrátiť výnosy z poskytnutých zálohových platieb – usmernenie

Prijímateľ je povinný vrátiť kreditný úrok vzniknutý z prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnutých systémom zálohovej platby tak, aby v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia č. 13 Usmernenia RO č. N3/2007

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.13 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia.   K zmene usmernenia pristúpil Riadiaci orgán pre OP ZaSI z nasledovných dôvodov: […]

Read More
01 jan
0

Upozornenie pre prijímateľov – povinné osoby – na povinnosť zverejňovať zmluvy s dodávateľmi a zmluvy o poskytnutí NFP

Upozorňujeme prijímateľov – povinné osoby, že sú v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinní zverejniť ich zmluvy s dodávateľmi a zmluvu […]

Read More