EnglishSlovak

Archive for 1 januára, 1970

01 jan
0

Aktualizácia č.9 Usmernenia RO č. N5/2008

Riadiaci orgán vydal aktualizáciu č.9 Usmernenia N5/2008 k overovaniu zadávnia zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom.

Read More
01 jan
0

Informácia o zrušení Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zmene názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

  Na základe Rozhodnutia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 4/2015 zo dňa 9. marca 2015 o zrušení príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky […]

Read More
01 jan
0

IA MPSVR SR na veľtrhu práce Job Expo 2015

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) sa v dňoch 29.-30.4. 2015 zúčastnila na výstavisku Agrokomplex v Nitre na piatom ročníku Veľtrhu práce – Job Expo 2015, […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia č. 17 Usmernenia RO č. N3/2007

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.17 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia.   Zmeny v aktualizácii č. 17:   dopĺňa skupiny výdavkov „714001 Nákup osobných automobilov“ a […]

Read More
01 jan
0

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.3

Riadiaci orgán pre Operačný Program Zamestnanosť a sociálna inklúzia oznamuje, že vydal aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.3. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie dokumentu. Programový manuál, verzia 3.3, je […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre prijímateľa pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručku pre žiadateľa o NFP spolu s prílohami a Príručku pre prijímateľa pre národné projekty, predmetom ktorej je doplnenie možnosti […]

Read More
01 jan
0

Informácia pre prijímateľov o konečnom dátume oprávnenosti výdavkov

Vážení prijímatelia,   dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle usmernenia EK k ukončovaniu obdobia, [konkrétne bod 3.1. Konečný dátum oprávnenosti výdavkov a uplatniteľné pravidlá, Prílohy k rozhodnutiu Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) […]

Read More
01 jan
0

Duplicate of Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre prijímateľa pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručku pre žiadateľa o NFP spolu s prílohami a Príručku pre prijímateľa pre národné projekty, predmetom ktorej je doplnenie možnosti […]

Read More
01 jan
0

Oznam

Z organizačných dôvodov je dňa 05.01.2018 podateľňa otvorená do 12:00 hod.

Read More
01 jan
0

Duplicate of Správy o vyhodnotení výziev

Cieľom správ o zverejnení výziev je podanie základných sumárnych informácií o výzve, o počte prijatých žiadostí o NFP, priblíženie sumárnych informácií o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP vrátane vyjadrenia podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých […]

Read More