EnglishSlovak

Informácia pre prijímateľov o konečnom dátume oprávnenosti výdavkov

  • Domov
  • Informácia pre prijímateľov o konečnom dátume oprávnenosti výdavkov
01 jan
0

Vážení prijímatelia,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle usmernenia EK k ukončovaniu obdobia, [konkrétne bod 3.1. Konečný dátum oprávnenosti výdavkov a uplatniteľné pravidlá, Prílohy k rozhodnutiu Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) 1573 o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z EFRR, ESF a KF (2007-2013)2015], musí najneskôr do 31.12.2015 dôjsť k reálnej a preukázanej úhrade finančných prostriedkov prijímateľa dodávateľovi. Neuhradená faktúra od prijímateľa dodávateľom po 31.12.2015 znamená neoprávnené náklady, t.j. budú ich musieť kompenzovať prijímatelia z vlastných zdrojov mimo fondov EÚ (fondy EÚ + ŠR SR). V režime predfinancovania a zálohových platieb je preto potrebné uvažovať s dlhším časom na zúčtovanie faktúr.

Leave A Comment