EnglishSlovak

Archive for 1 januára, 1970

01 jan
0

Informácia o schvaľovaní žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

IA ZaSI informuje o stave schvaľovania žiadostí o NFP:   Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02:   V rámci I. a II. kola výzvy na predkladanie ŽoNFP OP ZaSI – […]

Read More
01 jan
0

Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02

II. kolo výzvy: Podporené budú aj žiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve   V rámci II. kola výzvy FSR (v súčasnosti […]

Read More
01 jan
0

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje Výzvu č. 1 na predkladanie žiadostí na zapojenie sa komunitných centier do Národného projektu Komunitné centrá

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) vyhlasuje prvú Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa komunitných centier do Národného projektu Komunitné centrá (Výzva č.1).   […]

Read More
01 jan
0

OZNAM O VYČERPANÍ ALOKÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Vážení poskytovatelia opatrovateľskej služby, oznamujeme Vám, že k 01.12.2014 sú všetky finančné prostriedky, určené pre poskytovateľov opatrovateľskej služby na výkon opatrovateľskej služby (transfery) v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby […]

Read More
01 jan
0

Oznámenie pre prijímateľov o zavedení využívania Elektronických pracovných výkazov od 01. 01. 2015

V nadväznosti na prijaté nápravné opatrenia zo systémového auditu číslo 2012-1516 vykonaného Európskou komisiou je zavedené využívanie Elektronických pracovných výkazov (ePV) od 01.1.2015 v rámci implementácie dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia […]

Read More
01 jan
0

Príručka pre prijímateľa NFP

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydala Externým pokynom č. 1/2015 Príručku pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku. Príručka pre prijímateľa NFP nadobúda účinnosť 01.02.2015.

Read More
01 jan
0

Školenia k predkladaniu elektronických pracovných výkazov

Riadiaci orgán pre OP ZaSI v spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v dňoch 19. – 21. 1. 2015 v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnili školenia […]

Read More
01 jan
0

Odborné informačné semináre pre prijímateľov

IA ZaSI usporiadala odborné informačné semináre pre prijímateľov v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove k výzvam OP ZaSI-FSR–2012/2.1/02, OP ZaSI-FSR–2012/2.2/01 a OP ZaSI-FSR–2013/2.1/01   Začiatkom roka 2015 usporiadala IA ZaSI odborné informačné […]

Read More
01 jan
0

Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca

  Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa zamestnávateľov  do národného projektu Rodina a práca – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na flexibilné formy práce […]

Read More