EnglishSlovak

Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca

  • Domov
  • Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca
01 jan
0

 

Implementačná agentúra pre Operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa
zamestnávateľov  do národného projektu
Rodina a práca – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
flexibilné formy práce


Implementačná agentúra pre
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) vyhlasuje Výzvu na
predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu
Rodina a práca
(Výzva).

 

Výzva je určená pre Zamestnávateľov,
ktorí umožnia svojim zamestnankyniam s rodičovskými povinnosťami využívať
flexibilné formy práce podľa §§ 49, 49a) alebo 52 Zákonníka práce (kratší
pracovný čas, delené pracovné miesto alebo domácka práca/telepráca).

 

Oprávnenými subjektmi pre zapojenie sa do NP RaP sú
zamestnávatelia  (príspevková
organizácia; rozpočtová organizácia; obec/mesto; vyšší územný celok; občianske
združenie; nadácia a neinvestičný fond; nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby; cirkev, náboženská spoločnosť a cirkevná charita;
právnická osoba založená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom; fyzická
osoba – podnikateľ; ostatné právnické osoby), 
ktoré zamestnajú osoby s rodičovskými povinnosťami prostredníctvom flexibilných
foriem práce na dobu neurčitú na základe podmienok uvedených vo Výzve.

Oprávnenými miestami realizácie aktivít sú všetky samosprávne kraje SR okrem
Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Výzva IA ZaSI-NP RaP/01-2015

 

IA ZaSI zároveň v súčasnosti
pripravuje Výzvu na zapojenie sa zamestnávateľov/spolupracujúcich organizácií do
národného projektu Rodina a práca – Poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na podporu služieb starostlivosti o deti osôb s rodičovskými
povinnosťami.

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!

 

projektový tím NP RaP
e-mail: nprap@iazasi.gov.sk

Leave A Comment