EnglishSlovak

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje Výzvu č. 1 na predkladanie žiadostí na zapojenie sa komunitných centier do Národného projektu Komunitné centrá

  • Domov
  • Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje Výzvu č. 1 na predkladanie žiadostí na zapojenie sa komunitných centier do Národného projektu Komunitné centrá
01 jan
0

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) vyhlasuje prvú Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa komunitných centier do Národného projektu Komunitné centrá (Výzva č.1).

 

Výzva č. 1 je určená pre Prevádzkovateľov KC, ktorí pre sociálne vylúčené skupiny alebo pre skupiny ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity vykonávali, vykonávajú alebo budú vykonávať sociálne služby, odborné činnosti, iné činnosti a aktivity komunitného centra (aktivity KC). Zapojiť sa do tejto Výzvy č. 1 môžu Prevádzkovatelia KC s právnou subjektivitou: obec, nezisková organizácia a cirkev a ďalej na základe splnenia podmienok uvedených vo Výzve č. 1.
 
Oprávnenými miestami realizácie aktfivít KC sú všetky samosprávne kraje SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Po zapojení sa do NP KC budú komunitné centrá podporené prostredníctvom transferov na mzdové výdavky zamestnancov KC, ďalej budú podporené technickým, materiálnym vybavením a bude podporené aj vzdelávanie zamestnancov KC.

 

IA ZaSI zároveň v súčasnosti pripravuje Výzvu č. 2 pre zapojenie sa do NP KC pre Prevádzkovateľov komunitných centier s nasledujúcou právnou subjektivitou: občianske združenia, vyšší územný celok a príspevkové organizácie.
 
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!

 

projektový tím NP KC
e-mail: npkc@iazasi.gov.sk

Leave A Comment