EnglishSlovak

Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02

  • Domov
  • Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02
01 jan
0

II. kolo výzvy: Podporené budú aj žiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve

 

V rámci II. kola výzvy FSR (v súčasnosti IA ZaSI) odporučil na schválenie 14 žiadostí o NFP v celkovej sume NFP navrhovanej na schválenie 1 224 016,11 €. 39 žiadostí o NFP nebolo odporučených na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve.

Vzhľadom na súčasnú naliehavú spoločenskú požiadavku na zriaďovanie občianskych hliadok v prostredí marginalizovaných rómskych komunít a ich prospešnosť pre MRK a ich okolie (čo je jedna z najčastejších aktivít, vykonávaných v rámci predložených žiadostí o NFP), budú preskúmané rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP tak, aby mohlo byť podporených všetkých 39 žiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve (resp. žiadosti o NFP ktoré boli zaradené v zásobníku projektov).

V zmysle platnej Príručky pre žiadateľa, ak rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP bolo vydané z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, štatutárny orgán RO môže z vlastného podnetu toto rozhodnutie preskúmať. Ak SORO disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a predložená žiadosť o NFP naďalej spĺňa podmienky poskytnutia pomoci, štatutárny orgán RO vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zruší a súčasne rozhodne o schválení.

 

 

III. kolo výzvy: 4 000 000 € pre žiadosti o NFP podané v rámci 3. kola výzvy

 

IA ZaSI oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) zmenu  formálnych náležitostí výzvy v rámci III. kola výzvy OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02.

Z dôvodu, že bez navýšenia alokácie v III. kole výzvy by nebolo možné odporučiť na schválenie žiadnu žiadosť o NFP podanú v III. kole výzvy, alokácia pre III. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 bola navýšená na 4 000 000 €.

 

V rámci III. kola výzvy na predkladanie ŽoNFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 prebieha v súčasnosti konanie o žiadosti o NFP.
 

O procese schvaľovania žiadostí o NFP bude IA ZaSI informovať žiadateľov prostredníctvom webového sídla www.iazasi.gov.sk.

Leave A Comment