EnglishSlovak

Archive for 1 januára, 1970

01 jan
0

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 28. 9. 2012 výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podporu integrácie […]

Read More
01 jan
0

Upozornenie pre prijímateľov k administratívnej kontrole verejného obstarávania

Fond sociálneho rozvoja si vám dovoľuje dať do pozornosti upozornenie k povinnosti predloženia prijímateľom dokumentácie k administratívnej kontrole VO a stanovovaní predpokladanej hodnoty zákazky.   Upozornenie pre prijímateľov k administratívnej […]

Read More
01 jan
0

Informácia pre prijímateľov

Vážení prijímatelia,   touto cestou by sme vás radi informovali, že Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ (ďalej len „zákon o eurofondoch“), § 27a) stanovuje, že v prípadoch ak […]

Read More
01 jan
0

RO vydáva upozornenie pre prijímateľov k určovaniu predpokladanej hodnoty zákazky

1. Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky V súlade s Usmernením RO č. N5/2008 v účinnom znení k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom (ďalej len „Usmernenie“) je nevyhnutnou […]

Read More
01 jan
0

Revízia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Dňa 19.9.2012 bola schválená revízia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.     Revízia reflektuje na potrebu riešenia pretrvávajúceho problému vysokej miery nezamestnanosti (vnútorná realokácia z prioritnej osi 4 Budovanie kapacít […]

Read More
01 jan
0

Schválené lokálne stratégie komplexného prístupu

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01. Prvé tri kolá výzvy sú zamerané výlučne na podporu žiadateľov, ktorých žiadosť tvorí súčasť schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu […]

Read More
01 jan
0

Konzultácie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01

Dňa 23. 10. 2012 sa uskutočnilo stretnutie zamestnancov Fondu sociálneho rozvoja a projektových manažérov/konzultantov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný […]

Read More
01 jan
0

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.0

Dňa 12.12.2012 bola schválená aktualizácia Programového manuálu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, verzia 3.0.      

Read More
01 jan
0

Aktualizácia Indikatívneho časového harmonogramu výziev OP ZaSI na rok 2013

RO pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu č. 1 Indikatívneho časového harmonogramu výziev OP ZaSI na rok 2013.

Read More
01 jan
0

FSR na Job Expo 2013

Fond sociálneho rozvoja sa v dňoch 18. – 19. apríla 2013 zúčastnil najväčšieho veľtrhu pracovných príležitostí na Slovensku Veľtrh práce – Job Expo 2013.

Read More