EnglishSlovak

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01

  • Domov
  • Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 28. 9. 2012 výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podporu integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predkladať, v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01, v štyroch kolách. Prvé tri kolá výzvy sú zamerané výlučne na podporu žiadateľov, ktorých žiadosť tvorí súčasť schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu a žiadateľov, ktorí sú uvedení ako partneri v schválených žiadostiach o poskytnutie podpory v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu. Termín uzavretia prvého kola výzvy je 27. 11. 2012.

 

Leave A Comment