EnglishSlovak

Archive for 1 januára, 1970

01 jan
0

Aká bude nová generácia programov politiky súdržnosti EÚ po roku 2014?

Legislatívny balík pre politiku súdržnosti EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 počíta so zvýšením podpory pre rast a zamestnanosti v celej Európe. Investície EÚ v sociálnej oblasti by mali […]

Read More
01 jan
0

Riadiaci orgán aktualizoval príručku pre žiadateľa

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) aktualizoval Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty […]

Read More
01 jan
0

Doplňujúce informácie k aktualizácii príručky pre žiadateľa

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty, ktorá vstúpila do účinnosti 20. januára 2012, bola prijatá z […]

Read More
01 jan
0

K výzvam OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02 prebehli informačné semináre

Za účasti takmer sto potenciálnych žiadateľov sa v štyroch slovenských mestách v januári uskutočnili informačné semináre k  výzvam na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02. […]

Read More
01 jan
0

Nezávislá štúdia poslúži ako základ pre vypracovanie pravidiel zákazu konfliktu záujmov pre OP ZaSI

V rámci opatrení proti zneužívaniu prostriedkov z eurofondov si Riadiaci orgán Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) objednal nezávislú štúdiu o uplatňovaní zákazu konfliktu záujmov. Štúdiu vypracovala nezisková […]

Read More
01 jan
0

Vysvetľujúca informácia k povinnosti prijímateľa realizovať prevažnú časť aktivít projektu vo vlastnej réžii k výzvam OP ZaSI – FSR -2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR -2011/3.2/02

V špecifikách výziev je uvedená povinnosť realizovať prevažnú časť aktivít projektu vo vlastnej réžii. Určená je maximálna hranica, a to 50 % z celkových oprávnených výdavkov po odpočítaní výdavkov na krížové financovanie, ktoré je […]

Read More
01 jan
0

Obce, podnikatelia a mimovládne neziskové organizácie môžu získať pomoc pri tvorbe a rozširovaní podnikateľských plánov sociálnych podnikov

400 Bad Request 400 Bad Request Please visit status.squarespace.com for updates GjTXBccm/pQpzzk7R @ Thu, 10 Nov 2022 10:24:44 GMT SEC-43 Medzinárodná organizácia NESsT pozýva všetky slovenské mimovládne neziskové organizácie, podnikateľov […]

Read More