EnglishSlovak

Doplňujúce informácie k aktualizácii príručky pre žiadateľa

  • Domov
  • Doplňujúce informácie k aktualizácii príručky pre žiadateľa
01 jan
0

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty, ktorá vstúpila do účinnosti 20. januára 2012, bola prijatá z dôvodu korekcie chýb v predchádzajúcej verzii príručky zo dňa 30.11.2011. Na spôsob podávania žiadostí o NFP nemá prakticky žiadny vplyv.

 

Výzvy FSR – 2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02 mali v prílohe verziu príručky s chybami, výzva OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 má v prílohe ešte staršiu verziu príručky, kde chyby neboli.Na internetovej stránke Fondu sociálneho rozvoja (FSR) sú výzvy FSR – 2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02 od 25. 1. 2012 zverejnené už s aktualizovanou príručkou pre žiadateľa.

 

Staršia verzia príručky pre žiadateľa (bez príloh, tie sa nemenili) bola vykorigovaná nasledujúcim spôsobom:


* Na str. 21 bola vypustená posledná veta piatej zarážky v časti 3.1.1 bodu 4 minimálneho rozsahu príloh vyžadovaných FSR, ktorá znela: „Príloha sa predkladá len v prípade, ak ju vyžaduje príslušná schéma štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis“.

* Na str. 21 bol text poznámky pod čiarou č. 10 odvolávajúci sa na zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov nahradený odvolávkou na ustanovenie § 12 ods. 5 zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, z ktorého nám táto povinnosť vyplýva.

 

 

 

Príručka pre žiadateľa (účinná od 20. 1. 2012)

Príručka pre žiadateľa vo verzii z 30. 11. 2011 s chybami v písaní

 

Leave A Comment