EnglishSlovak

Vysvetľujúca informácia k povinnosti prijímateľa realizovať prevažnú časť aktivít projektu vo vlastnej réžii k výzvam OP ZaSI – FSR -2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR -2011/3.2/02

  • Domov
  • Vysvetľujúca informácia k povinnosti prijímateľa realizovať prevažnú časť aktivít projektu vo vlastnej réžii k výzvam OP ZaSI – FSR -2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR -2011/3.2/02
01 jan
0

V špecifikách výziev je uvedená povinnosť realizovať prevažnú časť aktivít projektu vo vlastnej réžii. Určená je maximálna hranica, a to 50 % z celkových oprávnených výdavkov po odpočítaní výdavkov na krížové financovanie, ktoré je povinný uskutočniť prijímateľ, prípadne partner prijímateľa.

 

Na základe opakujúcich sa otázok od potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok uvádzame dva názorné príklady možného financovania:

 

Príklad 1.:

Oprávnené výdavky:  100 000 €…100%

Krížové financovanie: 40 000 €…40% z oprávnených výdavkov

(napr. výdavky na rekonštrukciu budov – v Číselníku oprávnených výdavkov pre OP ZaSI sú to skupiny výdavkov 71XXXX)

 

Výpočet max. výšky oprávnených výdavkov na tovary, služby alebo stavebné práce, poskytnuté dodávateľsky:

Max. výška: 100 000 € – 40 000 €  = 60 000 €

                        0,5*60 000 € = 30 000 €

V tomto prípade je maximálna výška oprávnených výdavkov na tovary, služby alebo stavebné práce, poskytnuté dodávateľsky 30 000 €. To znamená, že aktivity projektu, na ktoré sa viaže zvyšných 30 000 €, budú naplánované tak, že ich bude realizovať po schválení projektu prijímateľ, prípadne jeho partner uvedený v projekte. Môže ísť napríklad o mzdové náklady zamestnancov alebo fyzických osôb v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu k prijímateľovi alebo partnerovi, ktorí zabezpečujú napríklad publicitu projektu, alebo poradenské aktivity, vzdelávanie a pod.

 

Príklad 2.:

Oprávnené výdavky: 100 000 €…100%

Krížové financovanie: 0 €…0% z oprávnených výdavkov

 

Výpočet max. výšky oprávnených výdavkov na tovary, služby, stavebné práce, poskytnuté dodávateľsky:

Max. výška :100 000 € – 0 € = 100 000 € 

                        0,5*100 000 € = 50 000 €

V tomto prípade je maximálna výška oprávnených výdavkov na tovary, služby, stavebné práce, poskytnuté dodávateľsky 50 000 €. Aktivity,  na ktoré sa viaže zvyšných 50 000 € použije prijímateľ rovnako ako v Príklade 1.

Leave A Comment