EnglishSlovak

Aká bude nová generácia programov politiky súdržnosti EÚ po roku 2014?

  • Domov
  • Aká bude nová generácia programov politiky súdržnosti EÚ po roku 2014?
01 jan
0

Legislatívny balík pre politiku súdržnosti EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 počíta so zvýšením podpory pre rast a zamestnanosti v celej Európe. Investície EÚ v sociálnej oblasti by mali byť zamerané predovšetkým na agendu Európa 2020. Vyplýva to z návrhu legislatívneho balíka, prijatom 6. novembra 2011.

 

S definitívnym prijatím tohto balíka dokumentov sa počíta po skončení diskusií v Rade a v Európskom parlamente koncom roku 2012. Komisia už navrhla, aby sa na nástroje politiky súdržnosti v rokoch 2014 –2020 pridelilo 336 miliárd EUR. O pridelených prostriedkoch podľa členských štátov a zoznamoch oprávnených regiónov podľa kategórií sa rozhodne po konečnom schválení predkladaného balíka.

 

Ústredným prvkom nových partnerských zmlúv, na ktorých sa členské štáty dohodnú s Európskou komisiou na obdobie 2014 – 2020, bude zameranie na menej investičných priorít. V zmluvách sa stanovia jasné ciele, pričom návrhy podporujú najmä sociálne investície, ktoré umožňujú ľuďom čeliť budúcim výzvam trhu práce. Európsky sociálny fond budú v podpore týchto cieľov dopĺňať Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a nový program pre sociálnu zmenu a inováciu.

 

Dosah využitia prostriedkov sa zintenzívni aj vďaka zjednodušeniu a harmonizácii pravidiel uplatňovaných v rôznych fondoch. Päť rôznych fondov sa bude riadiť spoločným súborom pravidiel. Rôzne fondy budú slúžiť vzájomne prepojeným cieľom a posilní sa ich súčinnosť.

 

„Naše návrhy prinútia fondy EÚ k ešte vyšším výkonom. Zameriame investície na kľúčové faktory rastu – malé a stredné podniky (MSP), inováciu, energetickú efektívnosť – a tak zintenzívnime ich dosah. Okrem toho dopĺňame našu politiku o nové podmienky, ktoré majú zabezpečiť výkony a výsledky, motiváciu pre najvýkonnejších a zjednodušené postupy,“ povedal Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku EÚ.

 

Výsledkom politiky súdržnosti EÚ v uplynulom desaťročí bolo vytvorenie vyše milióna pracovných miest, zlepšenie zamestnateľnosti viac ako desiatich miliónov ľudí, spolufinancovanie výstavby vyše 2 000 km diaľnic a 4 000 km železničných tratí a vznik vyše 800 000 malých a stredných podnikov.

 

Balík návrhov pre politiku európskej súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 obsahuje:

  • Rámcové nariadenie, v ktorom sa ustanovujú spoločné pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond námorného a rybného hospodárstva (EFNRH). Umožní lepšiu koordináciu fondov, a tým aj výraznejší dosah opatrení EÚ.
  • Tri konkrétne nariadenia pre EFRR, ESF a Kohézny fond.
  • Dve nariadenia zamerané na cieľ európskej územnej spolupráce a Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).
  • Dve nariadenia o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a programe pre sociálnu zmenu a inováciu.
  • Oznámenie o Fonde solidarity Európskej únie (FSEÚ).

 

 

Súvisiace dokumenty

Balík legislatívnych návrhov pre európsku sociálnu politiku rokov 2014 – 2020 (EN/SK)

Podrobnejšia analýza (EN)

Tlačová správa (SK)

Leave A Comment