EnglishSlovak

Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2013

  • Domov
  • Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2013
01 jan
0

Riadiaci orgán pre OP ZaSI schválil Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2013. Fond sociálneho rozvoja plánuje vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2 Podpora sociálnej inklúzie, opatrenia 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity a opatrenia 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života. Predbežná alokácia finančných prostriedkov 4 000 000 EUR je vyčlenená na podporu terénnej sociálnej prácerámcová aktivita 2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. Prostredníctvom rámcovej aktivity 2.1.5 Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie s predbežnou finančnou alokáciou 3 000 000 EUR budú podporované vzdelávacie aktivity v oblasti sociálnej inklúzie spojené so zamestnaním vzdelávaných osôb. Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratných finančný príspevok s predbežnou finančnou alokáciou vo výške 3 000 000 EUR bude podporiť aktivity zamerané na rozširovanie podporných služieb pre zamestnancov s rodinnými povinnosťamirámcová aktivita 2.3.3.

 

 

 

 

 

Leave A Comment