EnglishSlovak

Upozornenie pre prijímateľov k predkladaniu Informácie o účastníkoch projektu

  • Domov
  • Upozornenie pre prijímateľov k predkladaniu Informácie o účastníkoch projektu
01 jan
0

Z prílohy č. XXIII nariadenia ES č. 1828/2006 vyplýva požiadavka predkladania samostatnej Informácie o účastníkoch projektu k projektom, ktoré sú spolufinancované z ESF. Prijímateľ je povinný túto informáciu predkladať počas realizácie aktivít projektu, a to za každý ukončený kalendárny rok realizácie aktivít projektu do 15. januára nasledujúceho po monitorovacom období, t.j. za rok 2014 predkladá prijímateľ informáciu o účastníkoch projektu do 15. januára 2015.

Ak pripadá ukončenie realizácie aktivít projektu k termínu 31.12., za postačujúce sa považuje predloženie predmetnej informácie 1x pri predložení záverečnej monitorovacej správy. V prípade, ak začiatok realizácie aktivít projektu nastal pred uzavretím zmluvy o poskytnutí NFP, prijímateľ predloží informáciu o účastníkoch projektu aj za obdobie od začiatku realizácie aktivít projektu do okamihu platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

 

Pre prijímateľov, ktorí sú povinní sa riadiť Príručkou pre prijímateľa NFP pre projekty implementované FSR

Informácia o účastníkoch projektu 

Postup pri vypĺňaní Informácie o účastníkoch projektu

 

Pre prijímateľov, ktorí sú povinní sa riadiť Príručkou pre prijímateľa NFP pre projekty implementované SIA

Informácia o účastníkoch projektu

Postup pri vypĺňaní Informácie o účastníkoch projektu

vzorový príklad – účastníci projektu

 

Leave A Comment