EnglishSlovak

Aktualizácia č. 13 Usmernenia RO č. N3/2007

  • Domov
  • Aktualizácia č. 13 Usmernenia RO č. N3/2007
01 jan
0

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.13 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

 

K zmene usmernenia pristúpil Riadiaci orgán pre OP ZaSI z nasledovných dôvodov:

 

  • premietnutia miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok do limitov stanovených v prílohe č. 3 (pre rok 2012 je % inflácie -3,6%). Táto zmena sa uplatní v prípade administratívneho personálu zabezpečujúceho podporné aktivity projektu (príloha č. 3 – tabuľka č. 1), lektorov vykonávajúcich odborné aktivity v oblasti vzdelávania (príloha č. 3 – tabuľka č. 2) a výdavkov za osobohodinu odborných vzdelávacích aktivít (príloha č. 3 – tabuľka č. 3),
  • keďže v rámci OP ZaSI sú podporované aj projekty, ktorých výsledkom sú analytické, strategické a koncepčné výstupy vyžadujúce náročnú duševnú prácu pri ich spracovávaní, MPSVR SR pristúpilo k zavedeniu novej pozície – expert.

 

Zmeny, ktoré sú uvedené v aktualizácii č. 13 sa týkajú všetkých projektov, teda aj tých, ktoré sú v realizácii a taktiež aj nových projektov schválených po 1.3.2013. RO upozorňuje, že v dôsledku uvedených zmien za žiadnych okolností nie je možné zvýšiť výšku nenávratného finančného príspevku uvedenú v rozhodnutí o schválení nenávratného finančného príspevku. Zároveň prípadné úpravy projektov nemôžu mať za následok zmeny platných merateľných ukazovateľov projektu. Akékoľvek zmeny projektu súvisiace s uvedenou úpravou limitov sa môžu vykonať len v prípade, ak sa dosiahla úspora v danom projekte, resp. bola vyčlenené rezerva na nepredvídané výdavky. Súčasne RO upozorňuje, že v dôsledku uvedených zmien nie je možné zvýšiť schválenú výšku nepriamych výdavkov projektu.

Materiál nadobúda účinnosť: 01.03.2013

 

Leave A Comment