EnglishSlovak

Povinnosť prijímateľov vrátiť výnosy z poskytnutých zálohových platieb – usmernenie

  • Domov
  • Povinnosť prijímateľov vrátiť výnosy z poskytnutých zálohových platieb – usmernenie
01 jan
0

Prijímateľ je povinný vrátiť kreditný úrok vzniknutý z prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnutých systémom zálohovej platby tak, aby v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy odviedol k 31. januáru 2015 do príjmov štátneho rozpočtu skutočný výnos, ktorý vznikol z prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie, po odpočítaní poplatkov za vedenie zálohového účtu (v súlade s metodickým usmernením MF SR k aplikácii § 7 odst. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. d) citovaného zákona).

Neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov je porušením finančnej disciplíny.

 

Usmernenie pri platbe (pre jednoznačnú identifikáciu prijímateľa a prijatej platby):

Typ účtu: Príjmový účet PJ

Číslo účtu: 7000252736/8180

Variabilný symbol: Kód ITMS (posledných 10 čísel)

Špecifický symbol: IČO

Správa pre prijímateľa/poznámka: názov prijímateľa, príp. skrátený názov prijímateľa a text „kreditné úroky zo ZP

 

Pre prijímateľov, ktorí sú povinní sa riadiť Príručkou pre prijímateľa NFP pre projekty implementované FSR:

 

Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov

 

Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov

(Formulár OoVFV)

 

Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

 

Pre prijímateľov, ktorí sú povinní sa riadiť Príručkou pre prijímateľa NFP pre projekty implementované SIA:

 

Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov

 

Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov

(Kópia – P7 Oznamenie o vysporiadani financnych vztahov, xls.súbor)

 

Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

 

 

Leave A Comment