EnglishSlovak

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

  • Domov
  • Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02
01 jan
0

 

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 27. 12. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predkladať v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve OP ZaSI- FSR-2012/2.1/02. Konanie o žiadostiach o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov v rámci jednotlivých kôl, najneskôr do 31.10.2013 alebo do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov.

 

Termín uzavretia prvého kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 28. 02. 2013.

 

Leave A Comment