EnglishSlovak

Pridajte sa do nášho tímu regionálnych koordinátorov a koordinátoriek. Miesto výkonu práce je územie Nitrianskeho samosprávneho kraja (prioritne okresy Komárno, Nové Zámky, Šaľa) s presahom do Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vďaka moderným technológiám môžete plánované pohovory na terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov úspešne zrealizovať online formou.

Úprava realizácie výberových konaní na pozície TSP a TP počas aktuálnej epidemickej situácie.

V súvislosti s blížiacim sa začiatkom nového roka 2021 si Vás dovolíme informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa bodu 5.6.) IA MPSVR SR môže jednostranne zvýšiť výšku finančných prostriedkov poskytovaných na krytie personálnych výdavkov zamestnancov, ktorí realizujú výkon terénnej sociálnej práce (uvedených v bode 5.4.)

IA MPSVR SR zverejňuje internú výzvu pre zapojené subjekty v rámci implementácie NP TSP II, ktorá je zameraná na podporu odborných činností nadväzujúcich na terénnu sociálnu prácu.Interná výzva je otvorená výlučne len pre subjekty, ktoré už v rámci NP TSP II realizujú terénnu sociálnu prácu prostredníctvom TSP príp. TP. Termín uzávierky pre predloženie žiadostí je 29. január 2021.

Vyhlásenie o prístupnosti

EUR-Lex – 32016L2102 – EN – EUR-Lex × Skip to main content Access to European Union law EUR-Lex Access to European Union

Opatrenia prijaté v reakcii na koronavírus sa v rámci Slovenskej republiky postupne uvoľňujú, pričom  sa nachádzame vo 4. fáze uvoľňovania. Aktuálne už môžu fungovať/

Aktualizácia prílohy č. 3 Príručky pre spolupracujúce subjekty –  Postupu pri realizácii výberového konania na terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP)

Riadiaci výbor NP TSP II (ďalej aj „RV“) na svojom úvodnom zasadnutí dňa 10. februára 2020 posudzoval žiadosti predložené v rámci jednej

Vzhľadom na opatrenia zavedené za účelom zabránenia šírenia Koronavírusu COVID-19 a s nimi súvisiacou možnou absenciou personálu zabezpečujúceho administratívu u spolupracujúcich subjektov, si Vás