EnglishSlovak

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia ochorenia spôsobeným koronavírusom a elimináciou jeho šírenia sa až do odvolania rušia všetky vyhlásené výberové konania v rámci

6. marca bola publikovaná Záverečná správa z revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Je to jedno zo zadaní projektu Hodnota za

Tlačová správa

Projekt terénnej sociálnej práce sa opäť naplno rozbieha vo viac ako 200 obciach Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Povinná publicita

V súlade so Zmluvou o spolupráci, spolupracujúci subjekt poskytuje IA MPSVR SR súčinnosť pri uplatňovaní pravidiel informovania a publicity v rámci NP

K termínu uzávierky 12.12.2019 bolo zo strany MVO predložených 5 žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II. IA MPSVR SR overila splnenie formálnej správnosti

K termínu uzávierky 18.11.2019 bolo zo strany obcí a MVO predložených 219 žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II. IA MPSVR SR overila splnenie

Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce pre cieľovú skupinu ľudia bez domova

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce V predchádzajúcom národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I sme mali zazmluvnený