EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

  • Domov
  • Výberové konanie na pozíciu regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)
24 mar
0

Miesto výkonu práce: územie Nitrianskeho samosprávneho kraja (prioritne okresy Komárno, Nové Zámky, Šaľa) s presahom do Trenčianskeho samosprávneho kraja – domáca práca, telepráca

Ponúkaný plat: 1600 €  

Termín nástupu: 01.05.2021/dohodou

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Trvanie pracovného pomeru: doba určitá

Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Regionálny koordinátor/koordinátorka  bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR). Pracuje z domu, bude pôsobiť v Nitrianskom samosprávnom kraji (prioritne v okresoch Komárno, Nové Zámky, Šaľa) s presahom do Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca II. Jeho hlavným poslaním bude zabezpečovať kvalitu výkonu terénnej sociálnej práce v obciach, pričom nevyhnutnosťou je aktívna partnerská spolupráca s danými obcami. Hlavnou náplňou práce regionálneho koordinátora je najmä:

–       pravidelné monitorovanie a metodické usmerňovanie, poradenstvo pri  práci terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP) a odborných pracovníkov (OP)  so zameraním na odbornú stránku vykonávaných činností a primeranosť postupov v terénnej sociálnej práci, resp. v rámci odborných činností,

–       komunikácia a spolupráca so subjektmi realizujúcimi výkon terénnej sociálnej práce s cieľom zabezpečiť plynulý výkon terénnej sociálnej práce v štandardnej kvalite,

–       súčinnosť pri výbere a kontrole splnenia kvalifikačných predpokladov zamestnancov spolupracujúcich subjektov v rámci NP TSP II,

–       súčinnosť a zabezpečovanie zaškolenia nových terénnych sociálnych pracovníkov,  terénnych pracovníkov a odborných pracovníkov,

–       spolupráca na riešení náročných prípadov klientov v rámci výkonu terénnej sociálnej práce,

–       komunikácia ( napr. vedenie a príprava pracovných stretnutí a porád) a spolupráca s relevantnými inštitúciami v regióne s cieľom sieťovania organizácií a skvalitňovania synergie v rámci sociálneho začlenenia marginalizovaných skupín,

–       spracovanie prípadových štúdií,

–       spolupráca na organizovaní vzdelávania a  supervízie pre TSP, TP a OP,

–       súčinnosť pri výbere žiadateľov o zapojenie sa do národného projektu,

–       ďalšie odborné činnosti v rámci projektu súvisiace s koordináciou terénnej sociálnej práce na regionálnej úrovni,

–       ďalšie činnosti na základe usmernenia odborného garanta, manažéra implementácie odborných aktivít a projektového manažéra.

Požadované vzdelanie a prax:

–       II. stupeň VŠ sociálna práca, psychológia, právo,  pedagogika  a iné humanitné a sociálne vedy,

–       minimálne 3 roky odbornej praxe.

Počítačové znalosti – používateľ: 

–       pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Vodičský preukaz:

–       skupina B, aktívny vodič, podmienka vlastné motorové vozidlo

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

–       samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť partnersky spolupracovať,  schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,

–       schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce, sociálnej inklúzie a marginalizovaných komunít,

–       ochota a schopnosť cestovať v rámci regiónu, kandidát/ka (vzhľadom na vzdialenosti a efektivitu) by mal byť z okresov Komárno, Nové Zámky, Šaľa,

–       miestna znalosť regiónu, s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality,

–       vedenie a koordinácia pracovných tímov je výhodou,

–       skúsenosti s vedením skupín, facilitačné zručnosti, resp. vedenie supervízie sú výhodou.

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2020.pdf

Stručná informácia o NP TSP II:

IA MPSVR SR  svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov. Jedným z národných projektov, ktoré realizuje  je  národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich  odborných činností.  

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 07.04.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

  1. Motivačný list,
  2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované,
  3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské I. alebo II. stupňa),
  4. Potvrdenie/-ia o požadovanej odbornej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR).
  5. Minimálne dve referencie.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:

IA MPSVR SR

Nevädzova 5

814 55 Bratislava

s označením „Regionálny koordinátor pre nitriansky kraj NP TSP II“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Leave A Comment