EnglishSlovak

Základné informácie


Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) začala dňa 01.10.2015 s prípravnou fázou realizácie národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“).

Prijímateľ: IA MPSVR SR

Alokácia:  25 238 648,81 €

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

Realizácia: 09/2019 – 11/2023

Cieľové skupiny projektu:

 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET,
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme,
 • deti,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov,
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

Cieľ projektu:

Ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie:

 • komunitných centier,
 • nízkoprahových denných centier,
 • nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „KC/NDC/NSSDR“),

na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti – t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Cieľ NP sa bude napĺňať cez hlavnú aktivitu projektu – Budovanie odborných kapacít KC/NDC/NSSDR a jej nasledovné podaktivity:

1.1. Vytvorenie a činnosť riadiaceho výboru ako poradného orgánu generálneho riaditeľa IA MPSVR SR;

1.2. Proces zapojenia a finančná podpora činnosti poskytovateľov KC/NDC/NSSDR;

1.3. Budovane odborných kapacít KC/NDC/NSSDR:

1.3.1 formou metodickej podpory a vzdelávania zamestnancov poskytovateľa KC/NDC/NSSDR;

1.3.2 formou podpory budovania partnerstiev a sieťovania aktérov pôsobiacich v lokalitách KC/NDC/NSSDR na komunitnej úrovni;

1.3.3 formou podpory komunitnej práce v KC;

1.4 Analýza prínosov a dopadov činnosti KC/NDC/NSSDR v nimi pôsobiacich lokalitách;

Viac informácií o odborných aktivitách nájdete v časti ODBORNÉ AKTIVITY

Riadenie projektu – naprieč všetkými vyššie uvedenými podaktivitami;
Publicita projektu – naprieč všetkými vyššie uvedenými podaktivitami;

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk