EnglishSlovak

Metodiky vytvorené v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni:

Čítanka pre komunitné pracovníčky a pracovníkov – Sprievodca procesom komunitnej práce (Formát PDF, 2 MB)

Model komunitnej práce v komunitných centrách (formát PDF, 4,44 MB)

Analýza vzdelávacích potrieb zamestnancov komunitných centier v oblasti komunitnej prác (formát PDF, 264 kB)

Správa o realizácii prípravnej fázy aktualizácie Štandardov KC/NDC/NSSDR (formát PDF, 1 MB) 

Sieťovanie komunitných centier (formát PDF, 0,99 MB )

ANALÝZA PRÍNOSOV A DOPADOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KRÍZOVEJ INTERVENCIE V NP BOKKÚ – Správa z terénneho evalvačného výskumu (bez grafickej a jazykovej korektúry) (formát PDF, 1,09 MB)


Pomôcky – komunitná práca

Hodnoty komunitnej práce (Formát PDF, 122 KB)

Profil komunity (Formát PDF, 169 KB)

Kedy zvoliť metódu komunitnej práce (Formát PDF, 135 KB)

Kedy zvoliť metódu komunitnej práce – preklad do maďarčiny (Formát PDF, 148 KB)

Komunitná rada (Formát PDF, 327 KB)

Dobrovoľnícky program (Formát PDF, 346 KB)

Stanovenie strategickej vízie KC (Formát PDF, 191 KB)

Proces komunitnej práce (Formát PDF, 155 KB)


Aktualizované Štandardy kvality KC/NDC/NSSDR

Štandardy kvality po grafickej úprave

Štandardy kvality komunitných centier

Štandardy kvality nízkoprahových denných centier

Štandardy kvality nízkopahových sociálnych služieb pre deti a rodinu

Štandardy kvality bez grafickej úpravy

Štandardy kvality komunitných centier

Štandardy NSSDR

Štandardy NDC


Metodiky vytvorené v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Štandardy komunitných centier (formát PDF, 539 kB)

Štandardy nízkoprahových denných centier (formát PDF, 471 kB)

Štandardy nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu (formát PDF, 561 kB)


Správa z implementačnej evaluácie NP PVSS KIKÚ (formát PDF, 2,65 MB)


Materiály tretích strán

Repková, K. 2017. Sociálna práca vo vybraných sociálnych službách krízovej intervencie. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny. (formát PDF, 776 kB)

Hořejšová, P., Černá, L., Kurka, J., Mészáros, P. & Oravec, L., 2018.  Rozhýbme Slovensko! Sonda do ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku. (formát PDF, 987 kB)

Anna Žilová, 2002. Komunitná práca s komunitou s vysokou mierou nezamestnanosti (formát PDF 3,94 MB)

V. Šilonová, v. Klein, P. Arslan Šinková, M. Souček Vaňová., Metodicko-pedagogické centrum v Prešove 2018, MANUÁL K STIMULAČNÉMU PROGRAMU pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia (formát PDF 6,54 MB)

Nowak, I. Ako robiť sociálne zmeny v lokálnych komunitách : Príručka pre komunitných organizátorov (formát PDF, 2,69 MB)

Bálint, M. a kol. Podpora sociálnej zmeny – Príručka o supervízii a mentoringu v komunitnom organizovaní (formát PDF, )


Iné materiály na stiahnutie

Aktualizované označenie priestorov PDF.