EnglishSlovak

Sociálna ekonomika na Slovensku

 • Domov
 • Sociálna ekonomika na Slovensku
04 dec
0

Sociálna ekonomika

Sociálna ekonomika je súhrn aktivít, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.

Aktivity sociálnej ekonomiky slúžia primárne k napĺňaniu verejného a komunitného záujmu. Ide o spoločensky prospešné služby, ktoré možno realizovať v širokom spektre oblastí spoločenského a hospodárskeho života: od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, po rozvoj telesnej kultúry, či ochranu životného prostredia.

Sociálna ekonomika je dnes v krajinách EÚ uznaným a etablovaným sektorom ekonomiky. Jej integrácia do verejných politík má pozitívny dopad na dosahovanie cieľov spoločenského záujmu.

Ekosystém podpory sociálnej ekonomiky

Za účasti štátu a zdrojov Európskych investičných a štrukturálnych fondov dnes vzniká ekosystém podpory sociálnej ekonomiky. Zahŕňa legislatívne prostredie, poradenskú infraštruktúru a finančnú pomoc.

Tému sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania upravuje zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Jeho cieľom je:

 • vytvoriť pre sociálne podnikanie na Slovensku priaznivé prostredie,
 • vniesť do sociálneho podnikania poriadok v pojmoch a regulácii,
 • vytvoriť systém priamej a nepriamej podpory pre podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky, ktorých cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu,
 • nastaviť pravidlá na zamedzenie zneužívania podpory z verejných zdrojov.

Sociálny podnik

Nový zákon definuje sociálny podnik ako subjekt sociálnej ekonomiky, ktorýumiestňuje svoje tovary a služby na trhu, pričom jeho hlavným cieľom nie je zisk, ale spoločenský prospech. Ak zo svojej činnosti zisk dosiahne, väčšinu z neho reinvestuje do svojho hlavného cieľa – spoločenského prospechu.

Do svojej činnosti sociálny podnik zapája svojich zamestnancov, spotrebiteľov, miestnych obyvateľov, alebo iné osoby, ktorým záleží na úspešnom napĺňaní jeho poslania. Sociálny podnik musí byť životaschopný a finančne udržateľný, čo zahŕňa aj schopnosť splácať úvery, ktoré mu môžu byť poskytnuté za zvýhodnených podmienok.

Svoju spoločensky prospešnú službu môže sociálny podnik realizovať v nasledovných oblastiach:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Podporná infraštruktúra

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020 realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky. Cieľom projektu je vytvorenie a pilotné overovanie fungovania systému podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v SR, ktorá je predmetom zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Postupne sú v krajských mestách otvárané Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktorých úlohou je bezplatné poskytovanie informácií o sociálnom podnikaní, o podmienkach fungovania sociálnych podnikov, informovanie o pripravovaných priamych i nepriamych formách štátnej pomoci a podporenie záujmu verejnosti o ich založenie a udržateľné prevádzkovanie.

Leave A Comment