EnglishSlovak

Holandský veľvyslanec nás pozval k okrúhlemu stolu

  • Domov
  • Holandský veľvyslanec nás pozval k okrúhlemu stolu
14 nov
0

Začiatkom novembra sa konalo vo Veľkej Lomnici významné stretnutie pri okrúhlom stole pod názvom Potenciál sociálnej ekonomiky – rozvoj prostredníctvom začleňovania. Pozvánka naň prišla do Regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Prešove od holandského veľvyslanca pána Henk Cor van der Kwasta.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia veľvyslanectiev Holandska, Írska, Nemecka, USA, Kanady, štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš, predsedovia Prešovského a Bansko-Bystrického samosprávneho kraja, starostovia obcí, zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií a už zmieneného Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Prešovský samosprávny kraj. Podujatie bolo rozdelené do troch tematických blokov, z ktorých bol každý zahájený úvodným príspevkom hlavného rečníka a následne bol účastníkom poskytnutý priestor na podelenie sa o svoje názory, skúsenosti, postrehy, či prípadné otázky.

Prvý blok, venovaný téme „Sociálne podnikanie ako nástroj rozvoja regiónu“, zahájil štátny tajomník Branislav Ondruš, pre ktorého, ako sa vyjadril, je táto téma „srdcovou záležitosťou“, veľmi mu záleží na rozvoji sociálnej ekonomiky na Slovensku a venuje sa jej s plným nasadením.

Čo je sociálne podnikanie a ako môže napomôcť obciam a regiónom v ich rozvoji? Aké je postavenie sociálne vylúčených skupín občanov v danom systéme? Ako môžu obce využiť dostupné nástroje a zavedené iniciatívy? To boli otázky, na ktoré sa pokúsili nájsť účastníci seminára odpovede v následnej diskusii. Cenné boli najmä postrehy  starostov, ktorí už majú registrované sociálne podniky. Predsedovia samosprávnych krajov Prešovského a Banskobystrického, Milan Majerský a Ondrej Lunter, predstavili v druhom bloku s názvom „Možnosti medzisektorovej spolupráce – sociálne podniky ako plnohodnotný člen podnikateľskej sféry“vízie svojich krajov,  ktorých neodeliteľnou súčasťou je zriaďovanie sociálnych podnikov.

V diskusii k téme odzneli postrehy, že zákon o sociálnej ekonomike dáva samosprávam možnosť rozvíjať svoj mikroregión, že zákon je dobrý, aj keď ešte nie všetky výhody v ňom obsiahnuté sú už reálne aplikované. Odzneli príklady dobrej praxe a zhoda, že ak vznikajúce registrované sociálne podniky pomáhajú v začleňovaní znevýhodnených občanov, môže to byť pozitívnym príkladom aj pre ostatných, ktorí zatiaľ možno váhajú vydať sa touto cestou.

Zaujímavá téma bola obsahom posledného bloku stretnutia: „Sociálne podnikanie a cirkulárna ekonomika“, ktorú uviedla Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.Čo je cirkulárna ekonomika a ako funguje? Aký môže byť jej prínos pre obce a akým spôsobom možno aplikovať elementy obehovej ekonomiky do praxe? Ide v zásade o elimináciu odpadu na úrovni jednotlivca, obce, štátu… Ako nevyrábať, ale skôr poskytovať služby – aj v sociálnych podnikoch. Ako z tovaru nerobiť odpad, ale recyklovať, resp. nekupovať, ale požičiavať. Tak tovary, ako aj služby. Je to inšpirácia nielen pre sociálne podnikanie.

V závere stretnutia sa účastníci zhodli, že sociálne podnikanie na Slovensku priamo v obciach môže eliminovať negatívne sociálne javy, rozvíjať mikroregióny a trvale tak zlepšovať kvalitu života svojich občanov. Pozitívnym príkladom je práve Holandsko, ktoré má v rámci Európy jeden z najvyšších podielov sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí zapojených do pracovného procesu, takže vďaka pánovi Henk Cor van der Kwastovi, ktorý inicioval toto stretnutie.

Leave A Comment