EnglishSlovak

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

  • Domov
  • Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie
05 nov
0

bolo témou odbornej konferencie uskutočnenej 22.10.2019 v Trenčíne, ktorú organizovali  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úrad pre verejné obstarávanie, prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky Implementačná agentúra MPSVR SR a Trenčiansky samosprávny kraj. K téme sa vyjadrovala a diskutovala silná zostava zástupcov ústredných orgánov štátnej správy slovenskej i českej, vedenie Úradu verejného obstarávania, sociálni podnikatelia, verejní obstarávatelia, hostia z Českej republiky.

Podstatu spoločensky zodpovedného obstarávania môžeme nadľahčene vyjadriť ako „obstarávanie s rozumom“. Pri jeho uplatňovaní je využitá trhová sila verejných obstarávateľov na to, aby sa pri  nákupe tovarov, služieb a stavebných prác získala pridaná hodnota v podobe sociálnych a environmentálnych pozitívnych dopadov. Efektívnym a zodpovedným využitím verejných prostriedkov podporuje štátna a verejná správa  riešenia ekonomicky, sociálne a environmentálne šetrné k spoločnosti a prostrediu.

Cieľom konferencie bolo zamyslieť sa nad možnosťami spoločensky zodpovedného obstarávania v kontexte sociálnej ekonomiky, na príkladoch dobrej praxe najmä z Českej republiky ukázať rôzne spôsoby jeho implementácie a podporiť tak zvýšený záujem o spoločensky zodpovedné obstarávanie v Slovenskej republike. Pre účastníkov konferencie  tak boli veľmi inšpiratívne skúsenosti, ktoré prezentovali verejní obstarávatelia zo susedných a nám stále veľmi blízkych Čiech.

Napríklad štátny podnik Povodí Vltavy, ktorý sa zodpovednému verejnému obstarávaniu intenzívne venuje od roku 2016, keď začal v rámci vybraných verejných zákaziek žiadať od dodávateľov  zamestnávanie  osôb z radov dlhodobo nezamestnaných a osôb so zníženým prístupom na trh práce. Okrem nich podnik podporuje tiež študentov, a to formou odbornej praxe, ktorá im slúži ako základ k úspešnému vstupu na trh práce po dokončení štúdia. Od roku 2016 po súčasnosť sa Povodiu Vltavy podarilo získať zamestnanie pre 68 osôb so sťaženým prístupom na trh práce a osôb dlhodobo nezamestnaných, pre jednu osobu so záznamom v registri trestov a pre 25 študentov, ktorí sa vo väčšine prípadov podieľajú  u vybraných dodávateľov na príprave  projektových prác či odborných analýz.

Ďalšiu možnosť prezentovala napríklad zástupkyňa mesta Jičín, ktoré pri zákazke na stavebné úpravy požadovalo od zhotoviteľa stavby, aby uskutočnil minimálne dve exkurzie počas trvania stavebných prác s cieľom podporiť u mládeže záujem o prácu v technických odboroch.  

Verejné obstarávanie so sociálnym aspektom úspešne realizujú napríklad aj v akademickom prostredí Masarykovej univerzity v Brne alebo obstarávatelia z vyšších územných celkov, o čom porozprával zástupca Juhomoravského kraja.

Ale aj na Slovensku už máme čím sa pochváliť – napríklad starosta obce Čirč a súčasne konateľ obecného sociálneho podniku Solisko ČIRČ s.r.o. sa podelil so svojimi skúsenosťami z práce v registrovanom obecnom sociálnom podniku. Obec mala dlhodobý zámer zamestnávať miestnych Rómov. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z mája 2018 urýchlil premenu vízie na realitu a dnes obecný sociálny podnik zamestnáva miestnych obyvateľov, medzi ktorých patria aj predtým dlhodobo nezamestnaní Rómovia. Obecný sociálny podnik v Čirči sa zameriava na stavebné práce, ktoré vykonáva na obecných objektoch – zrekonštruovali si požiarnu zbrojnicu, miestne chodníky, pracujú na prístavbe materskej školy a majú zámer stavať byty. V budúcnosti sociálny podnik plánuje rozšíriť svoju činnosť o chov dobytka a činnosti v lesníctve.

Toto je len pár príkladov, ako sa dá obstarávať s rozumom a spoločensky zodpovedne, ktoré mali možnosť účastníci konferencie vidieť, počuť a snáď aj pretaviť do inšpirácie pri obstarávaní zákaziek vo svojich regiónoch.

Momentálne je popri podpore rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie zaslúžene témou, ktorá stojí za pozornosť. Dôležitým bodom programu konferencie bol podpis memoranda, ktorým štátna tajomníčka Ministerstva práce a sociálních věcí Českej republiky a štátny tajomník Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyjadrili a potvrdili vzájomnú ochotu spolupracovať v oblasti spoločensky zodpovedného obstarávania.

Táto konferencia bola prvou a podľa plánov kompetentných zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny určite nie poslednou. Ak teraz prevažovali dobré príklady z praxe v Čechách, verme, že na ďalšej konferencii už bude o čom hovoriť aj zo slovenských regiónov.

Leave A Comment