EnglishSlovak

Sociálne inovácie majú zelenú

  • Domov
  • Sociálne inovácie majú zelenú
21 okt
0

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrá pre EŠIF pre Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj zrealizovali v októbri informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu sociálnych inovácií.

Seminár mal za úlohu podať účastníkom informácie k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22) v menej rozvinutých regiónoch Slovenska.

Projekty, ktoré sa budú o finančné prostriedky uchádzať, musia byť zamerané na uvedenie nových, prípadne inovovaných výrobkov, procesov alebo služieb na trh, ktoré zároveň budú predstavovať sociálnu inováciu. Podmienky splnia aj projekty s inovatívnym využitím už existujúcich výrobkov, procesov alebo služieb.

Keďže sociálna inovácia v zmysle výzvy musí byť realizovaná prostredníctvom prevádzkyschopnej hospodárskej činnosti fyzickej alebo právnickej osoby, existuje prienik medzi sociálnymi inováciami a podporou regionálneho podnikania v intenciách zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. To bol dobrý dôvod, aby boli do programu informačného seminára prizvaní aj zástupcovia Regionálnych centier sociálnej ekonomiky v Banskej Bystrici a v Prešove, ktorí účastníkom predstavili synergické možnosti financovania sociálnych inovácií aj cez registrované sociálne podniky a odpovedali na prípadné otázky k tejto možnosti.

Nová legislatíva, ktorú predstavuje zákon a sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, má za cieľ vytvoriť na Slovensku priaznivé prostredie pre sociálne podnikanie, vytvoriť systém priamej a nepriamej podpory pre podniky, ktorých cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, ale zároveň zabezpečiť aj ich trvalú udržateľnosť. Implementácia zákona tak vytvára optimálnu platformu pre všetkých záujemcov o sociálne podnikanie. Ak pri tom úspešne uvedú do života sociálne inovácie, cieľ bude vrchovatou mierou naplnený.

Leave A Comment