EnglishSlovak

Budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky

  • Domov
  • Budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky
02 okt
0

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky nadviazalo tento rok na úspešný vlaňajší priebeh aktivity European Social Economy Regions a vyhlásilo aj v tomto roku nový ročník podpory sociálnej ekonomiky v regiónoch.

Cieľom aktivity je vybudovanie efektívnych sietí zúčastnených strán v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnej inovácie, aby spoločne zvýšili povedomie o sociálnom hospodárstve na regionálnej a miestnej úrovni a zároveň informovali zainteresované strany o možnostiach podpory na úrovni EÚ. Táto iniciatíva spája aktérov na regionálnej a miestnej úrovni, podniky sociálneho hospodárstva, sociálnych inovátorov a tvorcov politík na podporu pridanej hodnoty a prínosov sociálneho hospodárstva.

Na Slovensku sa do aktivity zapojilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spoločne s Prešovským samosprávnym krajom a výsledkom bol okrem iného odborný seminár Inštitút sociálnej ekonomiky: budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky s aktuálnou podtémou Podnikanie ako nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v mimovládnych neziskových organizáciách, ktorý sa konal 11. septembra 2019 v Prešove.

Seminár zorganizovali Odbor sociálnej ekonomiky MPSVR SR, Implementačná agentúra MPSVR SR a Prešovský samosprávny kraj. Konkrétnym cieľom odborného seminára bolo pomôcť subjektom pôsobiacim v neziskovom sektore zorientovať sa v priestore sociálnej ekonomiky na Slovensku v kontexte novej legislatívy (zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch) a zároveň ich primäť vnímať aj podnikanie ako možný nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov.

Účastníkmi seminára boli preto predovšetkým zástupcovia obcí, miest a tretieho sektora Prešovského samosprávneho kraja, ktorí sa s témou sociálnej ekonomiky už mali možnosť stretnúť cez potreby svojich regiónov, blízkych osôb, spoluobčanov alebo sa chcú o nej dozvedieť viac.

Veľmi pôsobivé bolo vystúpenie sociálneho podnikateľa Petra Mészárosa, jedného zo spolutvorcov zákona o sociálnej ekonomike, ktorý v treťom sektore pracuje už takmer dve desaťročia, angažuje sa v oblasti tvorby verejných politík a poradenstva, úspešne pomáhal rozbiehať sociálne podnikanie v Českej republike. Keď rozprával účastníkom seminára o občianskom združení ako o možnom business modeli pre sociálny podnik, čerpal aj z vlastnej bohatej skúsenosti a každú teoretickú informáciu plynúcu z nového zákona vedel prítomným aktuálne vysvetliť na praktických príkladoch.

Priamo z Prešovského kraja priniesol informácie Martin Brilla, okrem iného aj občiansky aktivista, dobrovoľný kooperátor pri zakladaní sociálnych podnikov v Prešovskom kraji. Vo svojej prezentácii sa venoval významu a miestu sociálnej ekonomiky na Slovensku z pohľadu regionálneho aktivistu.  Vyzdvihol úspešný štart a fungovanie dnes už registrovaného sociálneho podniku Solisko ČIRČ s.r.o., na ktorého príklade ukázal, ako sa dá pretaviť myšlienka o sociálnom podnikaní do úspešného registrovaného sociálneho podniku.

Konkrétne „zážitky“ z neľahkej cesty k sociálnemu podnikaniu subjektu neziskového sektora sa účastníci dozvedeli od manažéra vzdelávaco-rehabilitačného strediska pre ľudí s mentálnym postihnutím BIVIO. Marian Horanič zaujal dlhoročnými skúsenosťami, úprimnosťou a ochotou podeliť sa o nadobudnuté „know how Ako na to…“

Čo bolo osobitne prínosným a bolo nosnou témou odborného seminára, to bolo budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky. To je aj parketa národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý zriadil funkčné podporné centrá v každom krajskom meste na Slovensku. „Lepšia dostupnosť informácií a šírenie osvety o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, motivácia a pomoc pri zakladaní sociálnych podnikov v lokálnom prostredí s cieľom zvýšiť regionálnu zamestnanosť a jej následnú udržateľnosť, úspešná implementácia zákona č. 112/2018 Z. z. do praxe – to sú základné ciele činnosti Regionálnych centier sociálnej ekonomiky,“ povedala vo svojom príspevku manažérka prešovského centra a vyzvala prítomných, aby v prípade, že potrebujú poradiť alebo pomôcť na ceste k sociálnemu podniku, neváhali s kontaktovaním ľudí v centrách.

Aby svoju záslužnú činnosť v regiónoch posunuli ďalej, k udržateľnému sociálnemu podnikaniu a prispeli tak k rozvoju celého Prešovského samosprávneho kraja.

Leave A Comment