EnglishSlovak

Pracovné stretnutie v registrovanom sociálnom podniku BIVIO

  • Domov
  • Pracovné stretnutie v registrovanom sociálnom podniku BIVIO
20 mar
0

Ako ďalej optimálne napĺňať víziu národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky – vytvoriť a v praxi overiť fungovanie podpornej štruktúry rozvoja sociálnej ekonomiky v podobe poradenských regionálnych centier so zázemím vo forme centrálnej koordinačnej jednotky, v podobe profesionálne pripravených zamestnancov centier a tiež zamestnancov inštitúcií slovenského trhu práce? To bola hlavná téma pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v polovici marca v priestoroch registrovaného sociálneho podniku BIVIO v Bratislave.

Výber miesta nebol vôbec náhodný, keďže podpora sociálnej ekonomiky sa deje práve najmä prostredníctvom sociálnych podnikov, ktoré po registrácii budú môcť využívať zaujímavé finančné i nefinančné nástroje štátnej podpory.

Spolutvorcovia zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Michal Polák a Peter Mészáros spolu s riaditeľkou Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriovou odpovedajú na otázky účastníkov pracovného stretnutia.

Na stretnutí diskutovali regionálni koordinátori centier sociálnej ekonomiky so zástupcami centrálnej koordinačnej jednotky projektu, s kolegami a odborníkmi z MPSVR SR, s tvorcami zákona o sociálnej ekonomike. Cieľom bolo analyzovať a nastaviť ďalšiu činnosť regionálnych centier, informovať o skúsenostiach regionálnych koordinátorov z práce s potenciálnymi záujemcami o registráciu sociálneho podnikania a najmä odpovedať na ich odborné otázky súvisiace s implementáciou zákona a sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Potešiteľné je, že v každom kraji je dosť záujemcov o registráciu svojho sociálneho podnikania a intenzívne využívajú poradenské služby regionálnych centier pri tvorbe základných dokumentov potrebných k registrácii. Na stretnutí intenzívne zneli najmä otázky týkajúce sa finančnej a nefinančnej podpory štátu pri ich rozbehu a požiadavky na ich skoré uvedenie do praxe.

Štátny tajomník Branislav Ondruš hovorí o plánoch a predstavách MPSVR SR v súvislosti s podporou a rozvojom sociálnej ekonomiky na Slovensku.

S novými informáciami prišiel na pracovné stretnutie štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš. Téma rozvoja sociálnej ekonomiky je jeho srdcovka, ako povedal a osobne sa zasadzuje za jej rozvoj a potrebnú podporu štátu prostredníctvom financií zo štátneho rozpočtu. Apeloval na zvýšené úsilie pri motivácii a pomoci potenciálnym subjektom o registráciu sociálnych podnikov všade tam, kde je to možné, kde cieľom podnikania nie je zisk pre zisk, ale pre dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu vo verejnom alebo komunitnom záujme.

BIVIO - prvý registrovaný sociálny podnik v Bratislave  predstavili účastníkom riaditeľka zariadenia  Iveta Mišová a jej zástupca Marián Horanič.

Podobne, ako to bolo pri zrode registrovaného sociálneho podniku BIVIO, keď si predstavitelia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike dali za cieľ začleniť do pracovného procesu aj ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí si ju bez pomoci nájsť nevedia.

Centrum BIVIO ichpripravuje na prácu, zamestnáva a zároveň tak poskytujeplnohodnotné verejné služby pre kohokoľvek, kto má záujem. Účastníci pracovného stretnutia tak mohli na vlastnej koži vyskúšať kvalitu hotelových služieb, výbornú kuchyňu v útulnej reštaurácii, pozreli si profesionálne upravenú záhradu  a nakukli aj do práčovne. Viac sa o procese zrodu tohto podniku dozvedeli od štatutárky zariadenia Ivety Mišovej a zástupcu riaditeľky Mariána Horaniča. Nebola to ľahká cesta, aby bolo BIVIO v takej kondícii, ako je dnes. Potýkali sa s rôznymi ťažkosťami, ale silná myšlienka ich hnala vpred a výsledok je obdivuhodný.

Pohľad do práčovne podniku.

Na Slovensku máme našťastie podobných zanietencov, pre ktorých je pomoc bezmocným, zdravotne alebo sociálne znevýhodneným prioritou, viac ako osobný prospech. Práve pre nich je tu aktuálne národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky, aby im prostredníctvom svojich regionálnych centier a centrálnej koordinačnej jednotky bol v ich práci nápomocný, čo bola aj nosná téma tohto pracovného stretnutia.

Leave A Comment