EnglishSlovak

Solidarita s Ukrajinou

  • Domov
  • Oznámenie zo dňa 7.3.2023 o zmene Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva
07 mar
0

Oznámenie zo dňa 7.3.2023 o zmene Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa


do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva

V súlade s článkom 13 Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva zo dňa 2.3.2023 sa mení článok 6 Oprávnení žiadatelia NP nasledovne:

  • bod 6b) znie „právnická osoba zriadená mestom/obcou, v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“,
  • bod 6d) znie „právnická osoba zriadená vyšším územným celkom, v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Upravené sú body b) a d) článku 6 z dôvodu presnejšej identifikácie užívateľov, ktorí môžu byť zriadení mestom/obcou/VÚC a požiadať o finančný príspevok v rámci predmetného národného projektu a tiež za účelom predchádzania prípadným požiadavkám na duplicitné financovanie v rámci národného  projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva.

Aktuálne znenie Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva je platné dňom zverejnenia Oznámenia o zmene Výzvy na webovom sídle vyhlasovateľa (IMPLEA). Súčasne sa zverejňuje aktuálne znenie Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie a aktuálne znenie Príručky pre žiadateľa a užívateľa v súvislosti s úpravou v zmysle tohto Oznámenia o zmene Výzvy.

Pôvodné znenia dokumentov:
Príručka pre žiadateľa a užívateľa (PDF, 2 MB), platná do 6.3.2023
Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie (PDF, 1 MB), platná do 6.3.2023