EnglishSlovak

Najčastejšie otázky


Aké odpracované hodiny sa vykazujú v pracovnom výkaze zamestnanca v sumárnej tabuľke v riadku „náhradné voľno“?

V pracovnom výkaze zamestnanca v sumárnej tabuľke v riadku „náhradné voľno“ sú vykazované oprávnené hodiny, na ktoré užívateľ žiada finančný príspevok v pomernej výške (napr. odpracované hodiny za zastupovanie iného zamestnanca).

Zamestnancom vykazované hodiny musia spĺňať všetky uvedené podmienky:

1. vykazované hodiny súviseli s humanitárnymi a integračnými aktivitami pre odídencov z Ukrajiny,
2. za vykazované hodiny bola zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy,
3. hodiny vykazované v sumárnej tabuľke sú nad rámec hodín uvedených v dennom rozpise hodín zamestnanca,
4. vykazované hodiny časovo súvisia s posudzovaným obdobím uvedeným na pracovnom výkaze zamestnanca.

Finančný príspevok nie je možné žiadať na poskytnuté pracovné voľno bez náhrady mzdy.

Ako sa uvádza fond pracovného času v pracovných výkazoch?

Fond pracovného času sa v pracovnom výkaze uvádza v závislosti od druhu pracovného pomeru/typu úväzku:

• pracovná zmluva – uvádza sa, v rozsahu podľa pracovnej zmluvy,
• dohoda o pracovnej činnosti – uvádza sa, najviac 10 hodín týždenne a 40 hodín mesačne,
• dohoda o vykonaní práce – uvádza sa, najviac 350 hodín v kalendárnom roku,
• dohoda o brigádnickej práci študentov – uvádza sa, 20 hodín týždenne,
• zmluva o dobrovoľníckej činnosti – neuvádza sa.

Ako sa uvádza sviatok, dovolenka, lekár za predkladané obdobie v pracovných výkazoch?

Užívateľ môže v pracovnom výkaze uviesť počet hodín neprítomnosti z vyššie uvedených dôvodov iba pri pracovnom pomere uzatvorenom na základe pracovnej zmluvy. Pri iných typoch pracovných úväzkoch sa tieto informácie neuvádzajú.

Súčasťou žiadosti o platbu je aj povinná príloha pracovné zmluvy zamestnancov, vrátane ich dodatkov. Je potrebné dokladovať kompletne všetky dodatky ku pracovnej zmluve?

Postačujúce je, ak nám užívateľ k žiadosti o platbu spolu s pracovnými zmluvami predloží iba dodatky, ktoré sa viažu k trvaniu pracovnej zmluvy a pri kvalifikovaných prácach aj k pracovnej pozícií (zmena pracovnej pozície, zmena v náplni práce,...).

Aké sú povinné prílohy k žiadosti o platbu?

Povinné prílohy ŽOP:
• Pracovná zmluva (kópia) a/alebo
• Dohoda o vykonaní práce (kópia) a/alebo
• Dohoda o pracovnej činnosti (kópia) a/alebo
• Dohoda o brigádnickej práci študenta (kopia) a/alebo
• Zmluva o dobrovoľníckej činnosti (kópia)
• Pracovný výkaz (vzor je na webovom sídle IMPLEA)
• Výpis z registra zamestnancov prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne za každého zamestnanca zvlášť preukazujúci druh pracovného pomeru zamestnanca (typ poistenej FO) u užívateľa ku dňu jeho prihlásenia do Sociálnej poisťovne (kópia)

Ak užívateľ žiada o finančný príspevok spojený s vykonávaním kvalifikovanej práce zamestnanca, tak uvedenú kvalifikáciu preukazuje kópiou diplomu (min. VŠ 1.st.) a kópiou opisu práce (pracovná náplň), kde činnosti poskytované odídencom z Ukrajiny korešpondujú s aktivitami opísanými v predmete podpory jednotlivých podaktivít v zmysle odseku 1.1 Príručky.

V prípade akýchkoľvek pochybností je IMPLEA oprávnená si od užívateľa, okrem vyššie uvedených povinných príloh, vyžiadať ďalšie dodatočné dokumenty, akými sú napr. zápisnice, prezenčné listiny, fotodokumentácia a pod. súvisiace s podporovanými aktivitami a činnosťami v rámci NP.

Ak užívateľ žiada o finančný príspevok na činnosť dobrovoľníkov, vrátane ich koordinácie, s ktorými nemá uzavretú Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, je povinný predložiť k ŽOP náhradnú dokumentáciu za týchto dobrovoľníkov. Predloženie pracovného výkazu je povinné, nie je možné ho nahradiť žiadnou náhradnou dokumentáciou.

Zoznam akceptovanej náhradnej dokumentácie:
• písomný záznam o činnosti týchto dobrovoľníkov
• písomná evidencia týchto dobrovoľníkov
• prezenčná listina týchto dobrovoľníkov
• preberacie protokoly s uvedením mien týchto dobrovoľníkov
• záznamy z porád alebo stretnutí s týmito dobrovoľníkmi
• zápisy na sociálnych sieťach s týmito dobrovoľníkmi
• záznamy na webovom sídle užívateľa s týmito dobrovoľníkmi a iné.

Ak sme sa zapojili do národného projektu aj do výzvy IROP, musíme predložiť prvú žiadosť o platbu do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o spolupráci?

V zmysle Príručky pre žiadateľa a užívateľa národného projektu pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR – samospráva, časť 3.5 Žiadosť o platbu (ďalej „ŽOP“) prvú žiadosť o platbu vrátane harmonogramu čerpania finančného príspevku užívateľ predkladá najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o spolupráci.

Pre mestá a obce, ktoré sú zapojené súčasne do národného projektu aj do Výzvy IROP-PO9-SC91-2023-108, IMPLEA stanovuje náhradnú lehotu na predloženie prvej ŽOP vrátane harmonogramu čerpania finančného príspevku do 31.8.2023.

Kto je povinný zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv?

V Centrálnom registri zmlúv sú povinné zverejňovať zmluvy:

• štátne orgány, od 31.3.2022 aj obce, vyššie územné celky,
• právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy (napr. súkromné školy), tieto sprístupňujú informácie iba v rozsahu ich rozhodovacej činnosti,
• právnické osoby zriadené zákonom (napr. Sociálna poisťovňa, Rozhlas a televízia Slovenska),
• právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona,
• právnické osoby založené povinnými osobami podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona a zdravotné poisťovne

Poznámka: od 31.3.2022 aj tie povinné osoby, na ktoré sa doteraz vzťahovala výnimka podľa § 5a ods. 6 (napr. rozpočtové organizácie samosprávy, školy, obecné s.r.o. a pod.).

Zmluvné strany sú povinné zverejniť tú istú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, pričom rozhodujúci je dátum prvého zverejnenia zmluvy.

Kto môže požiadať o finančný príspevok ?

Obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené právnické osoby v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké výdavky sú predmetom finančného príspevku ?

• výdavky súvisiace s činnosťami vykonávanými zamestnancami samospráv v prospech odídencov z Ukrajiny od 24.2.2022, formou jednotkových nákladov za odpracované hodiny kvalifikovanej práce a nekvalifikovanej práce,
• výdavky na činnosť dobrovoľníkov vrátane ich koordinácie zamestnancami samospráv od 24.2.2022 stanovením paušálnej sadzby z celkovej ekonomickej hodnoty práce dobrovoľníka.

Ak sme sa úspešne online zaregistrovali prostredníctvom registračného formulára Solidarita s Ukrajinou, ako máme ďalej postupovať?

Údaje v registračnom formulári sú odhadované a pre vyhlasovateľa IMPLEA sú len orientačné.
Po úspešnej elektronickej registrácii žiadateľ vyplní a odošle Žiadosť o zapojenie vrátane jej príloh, ktorú doručí vyhlasovateľovi v listinnej podobe na doručovaciu adresu IMPLEA.
Žiadosť o zapojenie v listinnej podobe sa predkladá v uzavretom nepriehľadnom obale označenom textami: „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva“ alebo „NP UKRAJINA“ a „NEOTVÁRAŤ”.

Žiadosť o zapojenie vrátane povinných príloh musí byť úplná, presná, jednoznačná a zrozumiteľná, podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa (alebo ním splnomocnenou osobou s doloženým plnomocenstvom) a doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní po elektronickej registrácii Až v tomto kroku je žiadaný finančný príspevok predbežne alokovaný v prospech žiadateľa.

Môžem doplniť alebo zmeniť údaje po odoslaní registračného formulára?

Ak po odoslaní registračného formulára zistíte, že niektoré údaje ste vyplnili nesprávne, registračný formulár vyplňte ešte raz a pošlite nám o tom informáciu emailom na adresu: np.ukrajina@ia.gov.sk.
Záväzné sú údaje v poslednom registračnom formulári.

Aké sú podporované činnosti vykonávané zamestnancami a dobrovoľníkmi ?

1. Aktivity na pomoc a podporu odídencov z Ukrajiny bezprostredne po ich vstupe na územie SR
• poskytovanie informácií, materiálnej a potravinovej pomoci,
• poskytovanie prvotnej psychologickej a sociálnej podpory a orientácie v oblasti podpory zdravia.

2. Aktivity na pomoc a podporu odídencov z Ukrajiny pri integrácii v rámci sociálneho, pracovného a vzdelávacieho prostredia na Slovensku
• poskytovanie všeobecných informácií a poradenstva, najmä v oblastiach týkajúcich sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia, či uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti,
• zabezpečovanie aktivít a programov vytváraných za účelom zvýšenia účinnosti podpory integrácie, najmä v oblastiach týkajúcich sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu, či uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti,
• aktivity a programy na komunitnej úrovni a komunitné organizovanie,
• informačné a osvetové aktivity smerom k širokej verejnosti,
• zabezpečovanie inštruktáže, supervízie a podporných metodických činností.

Sú údaje týkajúce sa odpracovaných hodín v registračnom formulári záväzné?

Údaje týkajúce sa odpracovaných hodín sú odhadované, ich počet môžete upresniť v Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu.
Presný počet odpracovaných hodín, na ktoré žiadate finančný príspevok uvediete v Žiadosti o zapojenie.

Kedy podať žiadosť o zapojenie?

Žiadosť o zapojenie je žiadateľ povinný doručiť v listinnej podobe vyhlasovateľovi najneskôr do 15 dní od povinnej on-line registrácie. Údaje uvedené v žiadosti sú záväzné pre ďalší proces.

Ak je organizácia zriadená obcou/mestom/VÚC bude sa môcť zapojiť samostatne alebo má za ňu podať žiadosť zriaďovateľ?

Žiadateľom bude právnická osoba s právnou subjektivitou s prideleným IČO, s ktorou má zamestnanec platný pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah (napríklad školy), s dobrovoľníkom má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti.

Môže samospráva žiadať finančný príspevok na podporované činnosti, ktoré vykonával zamestnanec, ale v súčasnosti už nie je v pracovnom pomere s obcou/mestom ?

Áno. Pracovný výkaz zamestnanca podpíše len štatutárny orgán žiadateľa (alebo splnomocnená osoba) s vysvetlením, prečo zamestnanec nepodpísal pracovný výkaz a súčasne predloží kópiu dokumentu o ukončení pracovného pomeru. Žiadateľ predkladá všetky povinné prílohy týkajúce sa (bývalého) zamestnanca v zmysle Príručky.

Aká je výška poskytovaných finančných príspevkov?

Informáciu o presnej výške poskytovaných finančných príspevkov nájdete na stránke Finančné príspevky.