EnglishSlovak

Výberové konanie – Regionálne centrum SE v Nitre

  • Domov
  • Výberové konanie – Regionálne centrum SE v Nitre
24 aug
0

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na dve pozície v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky:

Koordinátor/-ka
Regionálneho centra sociálnej ekonomiky


Miesto výkonu práce:
 Nitra, resp. Nitriansky kraj (práca vyžaduje cestovanie)
Ponúkaný plat /brutto/: od 1600€/mesiac
Termín nástupu: 01.10.2022/dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Trvanie pracovného pomeru: doba určitá do 11/2023

Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Koordinátor/koordinátorka regionálneho centra sociálnej ekonomiky (RC SE)  bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a bude pôsobiť na území regiónu, na ktorý bol prijatý v rámci implementácie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Jeho hlavným poslaním bude zabezpečovať informovanosť a poskytovanie informácií a konzultácií laickej a odbornej verejnosti v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a ďalšími usmerneniami.

Hlavnou náplňou Koordinátora/koordinátorky RC SE je najmä:
–       sprostredkovávanie informácií a usmerňovanie verejnosti v rámci implementácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,
–       vedenie a podpora potenciálnych záujemcov o založenie SP,
–       pomoc žiadateľom v procese podania žiadosti o priznanie štatútu registrovaného SP, poskytovanie informácií o harmonograme výziev na predkladanie projektových zámerov / žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť podpory sociálnej ekonomiky, o možnostiach a podmienkach využívania finančných nástrojov a nenávratnej finančnej pomoci pre oblasť podpory rozvoja sociálnej ekonomiky a o možnostiach využívania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní,
–       aktívne oslovovanie potenciálnych záujemcov o založenie SP,
–       komunikácia a spolupráca s relevantnými inštitúciami v regióne pre implementáciu sociálneho podnikania,
–       výkon ďalších odborných činností súvisiacich s implementáciou sociálnej ekonomiky na regionálnej úrovni podľa pokynov manažéra RC SE.

Požadované vzdelanie a prax:
–       ukončené VŠ II. stupňa a prax minimálne 1 rok v oblasti manažmentu a riadenia, alebo ekonomiky, alebo práva a financií, alebo administratívy alebo v oblasti podnikania,  alebo 
–       ukončené VŠ I. stupňa a prax minimálne 2 roky v oblasti manažmentu a riadenia, alebo ekonomiky, alebo práva a financií, alebo administratívy alebo v oblasti podnikania.

Počítačové znalosti – používateľ:
–       pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Vodičský preukaz:
–       vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič podmienkou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
–       samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty,
–       schopnosť orientovať sa v odbornej problematike zakladania a riadenia podnikateľského subjektu a v oblasti sociálnej ekonomiky alebo sociálneho podnikania,
–       ochota cestovať v rámci regiónu,
–       dobrá miestna znalosť regiónu, s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality.

Stručná charakteristika spoločnosti:
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

Stručná informácia o projekte:
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a pilotné overenie fungovania podpornej infraštruktúry pre sociálnu ekonomiku na celom území SR, prostredníctvom Centrálnej koordinačnej jednotky SE (a regionálnych centier SE). CKJ SE ako centrála pre SE v SR zastrešuje jednotlivé RC SE v každom krajskom meste. Ich úlohou je bezplatné poskytovanie informácií verejnosti o sociálnom podnikaní, vysvetľovanie pravidiel fungovania sociálnych podnikov a podporenie záujmu verejnosti o ich založenie a fungovanie v rámci zákona č. 112/2018 Z. z . Dôležitou súčasťou projektu je mediálna kampaň, zameraná na osvetu SE a sociálny rozmer v podnikaní.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní: Uchádzači/uchádzačky pošlú do 28. 08. 2022 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

  1. Motivačný list,
  2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR),
  3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
  4. Doklad preukazujúci odbornú prax v hore uvedenej oblasti.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením:  „Výberové konanie Koordinátor RC SE Nitra pre NP ISE“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Manažér/-ka
Regionálneho centra sociálnej ekonomiky


Miesto výkonu práce:
 Nitra, resp. Nitriansky kraj (práca vyžaduje cestovanie)
Ponúkaný plat /brutto/: od 1800€/mesiac
Termín nástupu: 01.10.2022/dohodou
Druh pracovného pomeru:  plný úväzok
Trvanie pracovného pomeru: doba určitá do 11/2023

Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Manažér/ manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky (RC SE) bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý bude pôsobiť na území regiónu, na ktorý bol prijatý v rámci implementácie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Jeho hlavným poslaním bude zabezpečovať informovanosť a poskytovanie informácií a konzultácií laickej a odbornej verejnosti v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a ďalšími usmerneniami.

Hlavnou náplňou manažéra/manažérky RC SE je najmä:
–          riadenie, organizovanie a koordinácia činností RC SE,
–          zabezpečovanie metodického vedenia a koordinácie činností zamestnancov RC SE,
–          komunikácia a úzka spolupráca s CKJ SE,
–          súčinnosť pri zabezpečovaní výstupov pre CKJ SE,
–          zabezpečovanie informácií a konzultácií v procese implementácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch pre zamestnancov RC SE averejnosť, podieľanie sa na aktívnom oslovovaní vhodných potenciálnych záujemcov o SP,
–          pomoc a konzultácie so žiadateľmi v procese podania žiadosti o priznanie štatútu registrovaného SP,
–          vedenie a podpora potenciálnych záujemcov o vznik a fungovanie SP,
–          poskytovanie informácií o harmonograme výziev na predkladanie projektových zámerov /žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť podpory SE prepotenciálnych záujemcov o SP,
–          aktívne vyhľadávanie a poskytovanie informácií o možnostiach a podmienkach využívania finančných nástrojov a nenávratnej finančnej pomoci pre oblasťpodpory rozvoja SE, usmerňovanie o možnostiach využívania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní a pod pre zamestnancov RC SE a formou pomoci akonzultácií pre potenciálnych záujemcov o SP,
–          sieťovanie, komunikácia a spolupráca s relevantnými inštitúciami trhu práce v regióne,
–          spolupracuje na realizácii vzdelávacích aktivít a diseminačných aktivitách v regióne,
–          vykonávanie ďalších odborných činnosti súvisiacich s podporou sociálnej ekonomiky na regionálnej úrovni podľa pokynov CKJ SE.

Požadované vzdelanie a prax:
–          ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, prax minimálne 3 roky v oblasti práva a financií, alebo ekonomiky, alebo manažmentu, alebo výkonu podnikateľskej činnosti, alebo riadenia podnikateľského subjektu;

Počítačové znalosti – používateľ:
–       pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Vodičský preukaz:
–       vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič podmienkou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
–       samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,
–       schopnosť orientovať sa v odbornej problematike zakladania a riadenia podnikateľského subjektu a v oblasti sociálnej ekonomiky alebo sociálneho podnikania,
–       ochota cestovať v rámci regiónu,
–       dobrá miestna znalosť regiónu, s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality.

Stručná charakteristika spoločnosti:
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

Stručná informácia o projekte:
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a pilotné overenie fungovania podpornej infraštruktúry pre sociálnu ekonomiku na celom území SR, prostredníctvom Centrálnej koordinačnej jednotky SE (a regionálnych centier SE). CKJ SE ako centrála pre SE v SR zastrešuje jednotlivé RC SE v každom krajskom meste. Ich úlohou je bezplatné poskytovanie informácií verejnosti o sociálnom podnikaní, vysvetľovanie pravidiel fungovania sociálnych podnikov a podporenie záujmu verejnosti o ich založenie a fungovanie v rámci zákona č. 112/2018 Z. z . Dôležitou súčasťou projektu je mediálna kampaň, zameraná na osvetu SE a sociálny rozmer v podnikaní.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní: Uchádzači/uchádzačky pošlú do 28. 08. 2022 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

  1. Motivačný list,
  2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR),
  3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
  4. Doklad preukazujúci odbornú prax v hore uvedenej oblasti.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením:  „Výberové konanie Manažér RC SE Nitra pre NP ISE“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov.