EnglishSlovak

Štát odmení sociálnych pracovníkov.

  • Domov
  • Štát odmení sociálnych pracovníkov.
12 okt
0

Vážení poskytovatelia sociálnych služieb, vážení pracovníci v sociálnych službách,

dovoľujeme si Vás informovať, že vaše pracovné nasadenie počas pandémie bude ocenené vo forme mimoriadnych odmien zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Počas prvej vlny pandémie pracovali sociálni pracovníci v plnom nasadení. Dennodenne vykonávali svoju prácu v meniacich sa podmienkach a sprísnených opatreniach, s tou najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva. S tými, ktorí sú skutočne odkázaní na pomoc iných.

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/odmeny-zamestnancov-prvej-linii-pocas-prvej-vlny-pandemie.html

Vláda Slovenskej republiky schválila 3.októbra 2020 nariadenie č. 271/2020 Z. z., ktorým rieši ocenenie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, tak poskytne prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. „mimoriadne odmeny“ za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností finančné prostriedky pre tých, ktorí v prvej vlne pandémie nasadzovali svoje zdravie a bezpečnosť. Dotácia bude v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá v rámci dotačného titulu na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Usmernenie a vzor žiadosti k poskytnutiu tejto dotácie nájdete na webovej stránke MPSVR SR: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/odmeny-zamestnancov-prvej-linii-pocas-prvej-vlny-pandemie.html

Poďakovanie patrí všetkým subjektom, zapojeným do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorí sa spolupodieľajú na zlepšení každodenného života svojich občanov. Ďakujeme za spoluprácu a vytrvalosť v tejto neľahkej situácii a tešíme sa na pokračovanie spolupráce do ďalšieho obdobia. Tím NP TOS.

Leave A Comment