EnglishSlovak

Ako sa zapojiť


KROK 1: ZASLANIE ŽIADOSTI O ZAPOJENIE SA DO NP TOS

Žiadateľ navštívi webové sídlo IMPLEA a prečíta si v časti VÝZVY aktuálne vyhlásené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Následne si prečíta Zmluvu o spolupráci medzi žiadateľom a IMPLEA (ďalej aj Zmluva), ktorá tvorí prílohu č. 3 vyhláseného Oznámenia a Príručku pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS (ďalej aj Príručka), ktorá je zverejnená na webovom sídle www.nptos.gov.sk

V prípade, že súhlasí s uvedenými podmienkami a znením zmluvy, Žiadateľ vyplní v časti Žiadosti formulár Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS (ďalej aj žiadosť) a elektronicky ho odošle. Po odoslaní sa automaticky vygeneruje žiadosť o zapojenie sa do NP TOS. Táto bude žiadateľovi elektronicky doručená na e-mail pre záväznú elektronickú komunikáciu.

IMPLEA preferuje doručovanie dokumentov v elektronickej forme, prostredníctvom https://www.slovensko.sk.

Dokumenty v písomnej forme je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

- osobne do podateľne IMPLEA,

- doporučenou poštovou prepravou,

- kuriérskou službou.

Adresa doručenia:

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

v pracovné dni v úradných hodinách zverejnených na webovom sídle IMPLEA www.ia.gov.sk

KROK 2: KONTROLA ŽIADOSTÍ

IMPLEA po predložení písomnej Žiadostí o zapojenie sa do NP TOS uskutoční kontrolu formálnej správnosti a úplnosti dokumentov. IMPLEA vydá pre všetky žiadosti stanovisko o schválení resp. neschválení žiadosti najneskôr do 10 pracovných dní od termínu podania.

Do lehoty na schválenie predloženej Žiadosti sa započítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa. V prípade, že na základe preskúmania Žiadosti a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti Žiadosti alebo jej príloh, IMPLEA zašle žiadateľovi na e-mail pre záväznú elektronickú komunikáciu uvedený v Žiadosti výzvu na doplnenie Žiadosti. Poskytovateľ OS doplní Žiadosť do 5 kalendárnych dní od doručenia výzvy. Žiadosť môže byť schválená až po doplnení, pri čom za termín doručenia Žiadosti, ktorý určuje poradie žiadateľov je považovaný, až termín doručenia kompletnej Žiadosti vrátane všetkých príloh. Doplnenia Žiadostí budú spracované a vyhodnocované najneskôr do 10 kalendárnych dní od doručenia doplnenia.

V prípade, ak by Žiadosť ani po doplnení nebola kompletná a žiadateľ sa chce naďalej zapojiť do NP TOS, je potrebné, aby opäť podal Žiadosť o zapojenie sa. Už doručené prílohy budú akceptované a priradené k novej Žiadosti. Všetky žiadosti o zapojenie sa do NP TOS je možné zasielať najneskôr do termínu uzavretia Výzvy.

KROK 3: UZATVÁRANIE ZMLÚV O SPOLUPRÁCI

Medzi poskytovateľom OS a IMPLEA bude uzatvorená zmluva o spolupráci (v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

Zmluvné podmienky sú stanovené jednotne pre všetkých žiadateľov, ktorí sa zapoja do NP TOS.

Po schválení Žiadosti IMPLEA doručí žiadateľovi tri rovnopisy podpísanej zmluvy o spolupráci (vzor zmluvy o spolupráci tvorí prílohu č.3 Výzvy). Štatutárny orgán žiadateľa zmluvu o spolupráci podpíše, potvrdí odtlačkom pečiatky (ak sa používa) a dva rovnopisy zmluvy o spolupráci obratom zašle späť IMPLEA.

Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť, v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, nadobúda dňom nasledujúcom po dni, v ktorom IMPLEA zverejnila zmluvu o spolupráci v Centrálnom registri zmlúv.

Po zverejnení zmluvy o spolupráci je poskytovateľ OS informovaný o účinnosti zmluvy o spolupráci elektronicky na kontaktný e-mail uvedený v Žiadosti.

Uprednostňujeme listinné zasielanie zmluvy o spolupráci. V prípade, ak v priebehu hodnotenia Žiadosti dôjde k vyčerpaniu alokácie a nebude možné schváliť všetky Žiadosti, ktoré splnili kritériá výberu tretích subjektov. IMPLEA presunie Žiadosti do Poradovníka žiadostí.