EnglishSlovak

Tematický workshop - Výstupy z hodnotenia pripravenosti

  • Domov
  • Tematický workshop – Výstupy z hodnotenia pripravenosti
18 sep
0

V Implementačnej agentúre sme 7. septembra 2020 privítali zástupkyne a zástupcov Vyšších územných celkov z celého Slovenska, aby sme ich ako zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb zapojených do projektu informovali o výsledkoch hodnotenia pripravenosti a zodpovedali im otázky týkajúce sa procesu deinštitucionalizácie a aktivít projektu.

V prvej časti stretnutia predstavil expert pre sociálne služby doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. všeobecné výstupy z hodnotenia pripravenosti zariadení na proces transformácie sociálnych služieb. Zosumarizované dáta sa týkali 24 zariadení sociálnych služieb, ktoré sú zapojené do 1.cyklu projektu NP DI PTT.

Hodnotiaci proces zastrešovali partneri projektu Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenská únia podporovaného zamestnávania a Výskumné a školiace centrum – CEDA. Hodnotenie prebiehalo dva dni priamo v zariadeniach a vykonávalo sa v tímoch, ktoré tvorili minimálne dve osoby za každého partnera, teda spolu 6 hodnotiteľov. Pri hodnotení bola použitá medzinárodná metodika Svetovej zdravotníckej organizácie WHO Quality Rights Toolkit, ktorá vychádza priamo z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (DoPZP).

Hodnotenie každého partnera sa zameriavalo na 5 základných oblastí:

  1. Právo na primeranú životnú úroveň (článok 28 DoPZP)
  2. Právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia (článok 25 DoPZP)
  3. Právo na uplatnenie spôsobilosti na právne úkony a právo na osobnú slobodu (články 12 a 14 DoPZP)
  4. Ochrana pred mučením a iným krutým, neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním (články 15 a 16 DoPZP)
  5. Právo na nezávislý spôsob života a zapojenie do spoločnosti (článok 19 DoPZP)

Na základe svojich pozorovaní vypracovali hodnotitelia hodnotiacu správu, ktorej výsledky boli prerokované a odsúhlasené vedením každého zariadenia za účasti expertov projektu NP DI PTT.

Sumarizované dáta, ktoré boli účastníkom workshopu prezentované potvrdili potrebu naštartovania alebo pokračovania v procese transformácie a deinštitucionalizácie v hodnotených zariadeniach.

 „Naším cieľom bolo pomôcť zariadeniam a ich zriaďovateľom zorientovať sa a získať komplexné a kvalitné podklady potrebné pre začatie procesu transformácie. Je totiž dôležité, pravdivo pomenovať realitu v sociálnych službách, zmeniť prístup a doterajšie postoje k ľuďom so zdravotným postihnutím“, zdôraznil na záver svojej prezentácie expert pre sociálne služby Slavomír Krupa.  

Svoje zistenia následne prezentovali aj ďalší partneri projektu, oblasť fyzického prostredia hodnotila pani doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.expertka projektu pre oblasť zmien fyzického prostredia a oblasť aktivizácie a zamestnávania prijímateľov sociálnych služieb pani PhDr. Viera Záhorcová, PhD.expertka projektu pre oblasť  zamestnávania a aktivizácie.

V oblasti hodnotenia podmienok fyzického prostredia pani Rollová konštatovala, že väčšina hodnotených zariadení z 1. cyklu už iniciovala proces zlepšovania podmienok bývania, ale toto zlepšenie nie je dostatočné. Upriamila pozornosť najmä  na závažné problémy, s ktorými sa hodnotitelia stretli v inštitúciách situovaných v budovách kaštieľov a kláštorov, ktoré sú izolované a situované ďaleko od komunít, alebo aj vo veľkokapacitných objektoch postavených v minulom storočí, ktoré už nevyhovujú súčasným požiadavkám na kvalitu sociálnych služieb. Prevádzka týchto budov je neekologická a nehospodárna a ani ďalšie investície do týchto objektov nedokážu zabezpečiť požadované kritériá kvality sociálnych služieb a súlad s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, najmä s článkom 19 Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti a článkom 9 Prístupnosť.   

„Ďalším závažným problémom, zisteným počas hodnotení, sú riziká súvisiace s bezpečnosťou prijímateľov žijúcich vo veľkokapacitných zariadeniach, a to v prípade nutnej evakuácie pri požiari alebo v prípade šírenia nákazy infekčných ochorení“, uviedla pani Rollová.

Na záver prvého bloku workshopu predstavila výsledky hodnotenia pripravenosti zariadení v oblasti aktivizácie a zamestnávania prijímateľov pani PhDr. Viera Záhorcová, PhD. V úvode zdôraznila potrebu oddelenia aktivizácie od miesta bývania, teda aby boli prijímatelia aktivizovaní najmä mimo priestorov zariadenia. Väčšina zariadení zapojených do 1.cyklu projektu už má skúseností s aktivizáciou svojich prijímateľov (niektorí väčšie, niektorí menšie).  Niektoré zariadenia však doposiaľ v tejto oblasti nemali žiadne skúsenosti.

„Pre úspešnú aktivizáciu prijímateľov v zariadeniach sociálnych služieb je dôležitá pozitívna motivácia k zmene. Tú je možné dosiahnuť prostredníctvom vzdelávania, odborných konzultácii, supervízií, podporou zo strany zriaďovateľov a prostredníctvom šírenia príkladov dobrej praxe“, uviedla pani Záhorcová.

Na základe prezentovaných výsledkov z hodnotenia pripravenosti bola následne vedená aktívna diskusia o potrebe a dôvodoch realizácie transformácie a deinštitucionalizácie v zapojených zariadeniach za účelom dodržiavania ľudských práv a zvýšenia kvality  poskytovaných služieb.

V druhom bloku workshopu sa experti projektu NPDI PTT venovali zodpovedaniu otázok zo strany VÚC, ktoré sa týkali procesu DI a potrebnosti zapojenia sa zariadení sociálnych služieb do projektu NP DI PTT.

V závere sa diskusia venovala nevyhnutnosti strategického plánovania, ktoré je pre úspešnú realizáciu transformácie sociálnych služieb v jednotlivých regiónoch kľúčové. Spomenula sa aj potreba vytvorenia tímov pracovníkov, ktorí sa budú v regiónoch venovať práve koordinácii a riadeniu procesov spojených s transformáciou a deinštitucionalizáciou. Zástupcovia Implementačnej agentúry, experti projektu a zástupcovia zúčastnených VÚC sa na záver zhodli na potrebe intenzívnej spolupráce v rámci projektu a pravidelných stretnutiach, na ktorých sa budú vzájomne informovať o aktuálnej situácii v oblasti poskytovania sociálnych služieb a ich transformácii v jednotlivých regiónoch.

Prezentácia na stiahnutie: Výstupy z hodnotenia pripravenosti v NP DI PTT (pdf, 783 kB)

Leave A Comment