EnglishSlovak

Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie

  • Domov
  • Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie
05 máj
0

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak 24.4.2020 llistom požiadal o spoluprácu predsedov VÚC, ZMOS, Úniu miest, Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb v SR a SocioFórum v súvislosti so zabezpečením plnenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID – 19 v zariadeniach sociálnych služieb.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej aj „MPSVR SR“) zverejnilo na svojej webovej stránke infomáciu, že dňa 15. apríla boli všetky zariadenia sociálnych služieb vyhlásené za subjekty hospodárskej mobilizácie. Súčasná situácia si vyžaduje, aby každý subjekt hospodárskej mobilizácie vypracoval plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb, ktorý je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa sociálnych služieb a celkového zvládnutia situácie. Preto je potrebné, aby každý poskytovateľ sociálnej služby vyhlásený ako subjekt hospodárskej mobilizácie zverejnil krízový plán na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 7. mája 2020.

MPSVR SR pri tvorbe krízového plánu odporúča vychádzať napríklad z odporúčania týkajúceho sa prípravy na riešenie situácií v prípade karantény v zariadeniach sociálnych služieb (tzv. krízové plány) a základného odporúčania v prevádzkach pri poskytovaní sociálnych služieb v období aktuálnej pandémie, ktoré pre tento účel vypracovali odborníci z Fóra pre ľudské práva, Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, nadácie SOCIA a SocioFóra a Zuzana Stavrovská – komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím:

Určenie subjektu hospodárskej mobilizácia v prípade, ak je poskytovateľom sociálnych služieb priamo obec: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/odpoved-zmos-final.pdf

Informácie o hospodárskej mobilizácii:

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/opatrenia-urcene-subjektom-hospodarskej-mobilizacie.html

Modelový krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v zariadení sociálnych služieb (základný metodický rámec): https://kvalitasocialnychsluzieb.gov.sk/modelovy-krizovy-plan-na-predchadzanie-a-riesenie-mimoriadnej-udalosti-v-suvislosti-s-nebezpecenstvom-sirenia-ochorenia-covid-19-sposobenej-koronavirusom-sars-cov-2-v-zariadeni-socialnych-sluzieb-z/#_ftn3

Leave A Comment